Skal vi bygge høyt?

Karin Frøyd, Foto: Elisa Amanda Nyheim Andersson

Karin Frøyd har kommentert i Østlands-Posten et tidligere leserinnlegg rundt byggehøyder og volumer i Larvik kommune. Hun gir her et tilsvar.

Listekandidat Jon Røsholt, Larvik AP, spør hvorfor de nye byggeprosjektene langs Nansetgata og på Nanset skal være så høye.

Jeg har forståelse for at spørsmålet stilles. Nabolaget som han er en del av, har også i planperioden kommet med kommentarer og innspill når det gjelder høydene. APs representanter har også hatt samme oppfatning og har foreslått å redusere byggehøydene når sakene har vært politisk behandlet.

Nanset-området
Larvik Venstre ser også at det kan være uheldig at den relativt lave bebyggelsen på Nanset og Vestre Fjeldheim nå får høyere og større boligkomplekser i sitt nærområde. Disse kan virke som fremmedelementer inn i omgivelsene.

Da de første planene for prosjektet for gamle Nanset skole ble lagt fram, mente Venstre at maks 4 etasjer var akseptabel høyde. Men slik byggeprosjektet til slutt framsto, med varierende høyder og oppbrutte volum, virket dette tiltalende for Venstre. Som medlem i planutvalget stemte jeg for 5 etasjer på to av byggene, øvrige bygg skulle få mellom 2 og 4 etasjer. Jeg ble også overbevist om at sol- og skyggediagrammene viste at plasseringen av bebyggelsen ville gi liten negativ innvirkning på solforholdene for eksisterende nabobebyggelse. APs forslag innebar lavere utnyttelse av eiendommen.

Venstres begrunnelse for å si ja, var at prosjektet imøtekommer kommunedelplanen for Larvik for Nanset-området, med tanke på byggehøyder og utforming av bebyggelsen og uterom. Eiendommen får en relativt høy utnyttelse og den imøtekommer fortettingsstrategien i kommunedelplanen. Området ligger godt til rette for kollektivtransport og ligger inntil en nyanlagt gang- og sykkeltrasé. Dette mener Venstre er miljø- og bærekraftig boligbygging.

Illustrasjonsfoto av byggeprosjekt i Larvik

For høye bygg ved sjøsiden og i indre havn
Venstre er og har alltid vært opptatt av å ikke bygge ned sjøsiden i Larviks indre havneområder. Jamfør Fjordbyvisjonen! Det gjelder både bygningsvolum og byggehøyder. Vi ser nå at de store boligkompleksene nede på Sanden fullstendig overskygger hverandre. Befolkningen har i ettertid blitt forskrekket over hvor høye og trangt plassert byggene er blitt.
Treschow Fritzøes nye næringsbygg i 5 etasjer i Hammerdalen som etter hvert reiser seg, vil føye seg inn i rekken av høye, kompakte bygg i området. I planutvalgets behandling av saken hadde jeg forslag om å omarbeide prosjektet med nye tegninger der det skulle justeres for byggehøyder i henhold til gjeldende reguleringsplans bestemmelser for tillatt kotehøyde samt at det skulle gjøres tilpasninger for en mer dempet bygningsmasse. Forslaget ble nedstemt.
Jeg hadde sett illustrasjoner som viste fjernvirkningen av byggeprosjektet og at dette påvirker forholdet mellom bykjernen og det nye næringsbygget. Sett fra byen skygger dette for eksisterende bygningsmasse nede ved sjøsiden, blant annet signalbygget kulturhuset Bølgen.

Blokkbebyggelse, arealbruk og nærhet til kollektivknutepunkt
Når alt kommer til alt, kan det være miljøvennlig å bygge høyere sentralt i Larvik. Nærhet til jernbanestasjonen og øvrige trafikknutepunkt er avgjørende. Boligprosjektene bør ha varierende størrelse på leilighetene. Basis og grunnlaget for slike beslutninger skal ligge i kommunens areal- og reguleringsplaner.

Å legge på en etasje eller to er økonomisk fordelaktig, både for de som skal kjøpe leiligheten og for utbygger. Med respekt for overordnede planer og et godt samarbeid mellom utbyggere, administrasjon og politikere i plan- og byggeprosessen, kan resultatet bli både trivelig og bærekraftig. Estetiske kvaliteter og god byggeskikk må hensyntas i den videre utvikling av byen. I Larvik Venstres kommunevalgprogram står det for øvrig at vi vil sørge for at en byarkitekt har det overordnede ansvaret for formingsveiledere og for å drive fram vedtatte strategier.

Skal Larvik kommune sørge for boliger til sine innbyggere og også kunne tiltrekke seg nye, er utbygging og fortetting med større leilighetsbygg i sentrumsnære områder, mest bærekraftig!

Karin Frøyd
Planutvalgsmedlem og listekandidat, Larvik Venstre