Flere lokale arbeidsplasser

Foto: Thor Børresen

Flere lokale arbeidsplasser – lp.no

Lillesand trenger økt verdiskapning. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Hvis vi skal lykkes med å utvikle og skape vekst i Lillesand, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. I Lillesand er det mange som per i dag står utenfor arbeidslivet og de er en betydelig arbeidskraftreserve. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. For Venstre handler en vellykket næringspolitikk om hvilken kompetanse man kan bidra med, ikke om hvor man kommer fra eller bakgrunn.

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi en kommune som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for vår næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv med større forutsigbarhet.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv
Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og vårt lokalsamfunn. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker utenforskap og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger og kompetanse.

Våre arbeidsplasser er også avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter ha behov for innleide medarbeidere. Derfor er det særlig viktig at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Venstres mål innenfor næringspolitikken er:

  • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
  • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap.
  • Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
  • Eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
  • At kommunen tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.

Venstre er et moderne parti og vil ta Lillesand framover. Da må vi endre måten vi tenker og jobber på, og fornye vår tilnærming til hvordan vi reelt kan skape vekst og utvikling i Lillesand. Der flere jobber, inkluderes og bidrar. Det vil også bety en borgerlig kursendring, der vi tenker grønnere, smartere og prioriterer bedre. Ikke minst at vi skaper en styringskultur der vi mer legger til rette for økt verdiskapning i et tettere samarbeid med vårt næringsliv, der private initiativ ønskes velkommen og heies på.

Der er du som velger som bestemmer. Husk å bruke stemmeretten!

Jørgen Klafstad

Lokallagsleder og varaordførerkandidat

Tone Vareberg 1. kandidat

Lillesand Venstre