Veivalg foran høstens kommunestyrevalg i Skien

Skien Venstres 1. kandiat, Skien Venstre

Skien Venstre hører hjemme i sentrum av politikken. Vår politikk er sosial og
liberal; frihet for den enkelte, ansvar for hverandre og fellesskapet.

I dagens regjering ser vi at Ap, med støtte fra de andre sosialistiske partiene,
fører en skatte- og næringspolitikk som vi mener gjør det unødvendig
vanskelig å starte og eie næringsvirksomhet i Norge, og da særlig
kunnskapsbedrifter. Vi må satse på å beholde og utvikle nye norske
virksomheter fremover, og da må denne politikken endres.

Videre mener Skien Venstre at virksomheter i offentlig sektor skal ha som mål
å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Rettferdig konkurranse sikrer effektiv
utnyttelse av ressurser og gir økt velstand. Vi er derfor uenige når disse
partiene, nasjonalt og lokalt, både retorisk og i praktisk politikk, vil frata private
tilbydere muligheten til å utføre velferdstjenester.

Økt statlig og offentlig kontroll harmonerer ikke med Venstres liberale politikk
og grunnsyn, og Skien Venstre ønsker ikke være med på denne utviklingen.

Skien Venstre vil alltid være åpen for konstruktivt samarbeid med andre
partier, for å arbeide fram løsninger som møter innbyggernes ulike behov. Men
på grunn av den økende ulikheten på sentrale politikkområder, ønsker vi ikke å
fortsette det formelle samarbeidet i koalisjonen som ble etablert i forrige
kommunestyreperiode.

Valgresultatet vil avgjøre styrkeforholdet mellom partiene og Skien Venstre er
forberedt på alenegang.

Dersom Skien Venstre nå i stedet etablerer et samarbeid med
sentrumspartiene og/eller Høyre, mener vi at Venstres politikk om mer vern av
miljø/klima/natur og for bekjempelse av fattigdom og utenforskap vil være et
viktig bidrag inn i en slik koalisjon.

For øvrig vil synet på viktige politikkområder som skole, helse- og omsorg,
herunder human ruspolitikk, og arbeidsplassutvikling være viktig for oss.

Ole Røed, Leder SKien Venstre
Vibeke Larvoll, 1. kandidat, Skien Venstre