Vi må snakke om økonomistyring og verdiskaping

“Ingen kommer undan politiken”, lød det i protestviser i hine hårde dager. Heller ingen kommer unna økonomi og økonomistyring; “It`s the economy, stupid”. Signy Gjærum skriver i et avisinnlegg i Varden 25.08.23 om økonomistyring og verdiskaping. Hun skriver bl a ( …) Det er et politisk ansvar å legge til rette for lokal verdiskaping . Politisk må vi bl a sørge for at kommunen har gode lokaliseringsalternativer for etablering og videreutvikling av ulike private , verdiskapende virksomheter. Vi må ivareta og bidra til utvikling også av primærnæringene.

Vi må forsterke innsatsen for å kvalifisere våre innbyggere til arbeid og slik bidra til å svare opp ulikt kompetansebehov i bedriftene våre.

Nye arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Det må ildsjeler, grundere, initiativtakere til kombinert med kapitaltilgang. Lønnsomme bedrifter gjør at politikerne i sin tur har objekter å skattlegge på rimelig og forutsigbar vis for slik å opprettholde velferdsstaten.”

Vi må snakke om økonomistyring og verdiskaping

Det er i kommunen vi bor, det er her vi får undervisning, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester og kulturopplevelser. Fellesoppgavene løses med utgangspunkt i lokale behov, vurderinger og tilpasninger – innenfor rammer i hovedsak lagt av nasjonale myndigheter. Dette krever kompetent og bevisst lokal økonomistyring.

Økonomistyring oppfattes ofte som synonymt med regnskapsanalyse, budsjettering, investeringskalkyler mv Men det er bare en del av sannheten, sentralt i all styring står kvaliteten på beslutningene som tas. Styringssystemene / administrasjonen legger til rette med god saksframstilling, gir politikeren faktagrunnlag , slik at hen kan fatte godt begrunnede vedtak.

Det er et politisk ansvar å legge til rette for lokal verdiskaping . Politisk må vi bl a sørge for at kommunen har gode lokaliseringsalternativer for etablering og videreutvikling av ulike private , verdiskapende virksomheter. Vi må ivareta og bidra til utvikling også av primærnæringene. Vi må forsterke innsatsen for å kvalifisere våre innbyggere til arbeid og slik bidra til å svare opp ulikt kompetansebehov i bedriftene våre.

Nye arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Det må ildsjeler, grundere, initiativtakere til kombinert med kapitaltilgang. Lønnsomme bedrifter gjør at politikerne i sin tur har objekter å skattlegge på rimelig og forutsigbar vis for slik å opprettholde velferdsstaten.

Dagens oppgave- og inntektsfordelingsystem mellom stat og kommune er utfordrende og griper direkte inn i kommunens egne prioriteringer og muligheter til å gi tjenester i tråd med befolkningens behov . Regelverket styrer ressursbruken.

Når frihetsgraden i et kommunebudsjett reduseres, går det ut over de tjenestene som ikke er detaljstyrte på samme måte. Og virkningen blir størst i inntektssvake kommuner. Mulighetene for å tilrettelegge for nye tjenester snevres inn. Og utviklings- og omstillingsarbeid blir nødvendig og viktig.

I Skien Venstres program for 2023- 27 skriver vi bl a dette om næringspolitikk og arbeidsplasser:

«Kjernen i Venstres næringspolitikk er å ha gode, generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Venstre ønsker små og mellomstore virksomheter i kommunen og ønsker å tilrettelegge for det.

Bl.a. ved å styrke kompetansen i næringsavdelingen og i administrasjonen for øvrig, og vektlegge effektiv, rask og serviceinnstilt saksbehandling i alle ledd. Hensiktsmessig og funksjonell arealtilgang og god infrastruktur for kommunikasjon, også digital kommunikasjon, er grunnleggende forutsetninger for næringsutvikling. Det er også energitilgang og nettkapasitet. Skien Venstre vil legge vekt på naturhensyn når det skal bygges ut fornybar kraft i kommunen. Ved knapphet på energi, er prioritering av energi uunngåelig.»

Et omstillingsdyktig, innovativt og lønnsomt privat næringsliv må til for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet. Hovedansvaret for å tilrettelegge rammebetingelser for privat næringsutvikling ligger til statlige myndigheter. Forutsigbarhet og nøytralitet i skattleggingen er første bud for slik tilrettelegging. Da bør hovedbudskapet være forutsigbarhet i vesentlige, nasjonalt bestemte rammebetingelser.

Selv om kommunenes rammebetingelser langt på vei er sentralstyrt, har kommunene , også Skien , et handlingsrom . Og lokalpolitiske skillelinjer påvirker hvordan vi utnytter og utfordrer det handlingsrommet vi har. Godt valg!

Signy Gjærum
4.kandidat på Skien Venstres liste