Slaget om Sørskogen

Karin S. Frøyd ute i Sørskogen, Foto: Privat

Vi er inne i de avsluttende runder i slaget om Sørskogen – et slag som har pågått i måneder og år!

Vi må tilbake til behandlingen av kommuneplanens arealdel. Der startet de innledende rundene for administrasjonen og politikerne. Men var innbyggerne og interesseorganisasjonene trukket inn i kampen og kunne påvirke slaget? I oktober 2021 ble kommuneplanens arealdel vedtatt, og det uten at mange politikere og i særdeles grad lokalmiljøet og organisasjoner hadde fått med seg hva som skjedde og hadde kunnet påvirke utfallet – nemlig at et 11,3 dekar LNF-område skulle avsettes til fritidsbebyggelse i et område som ligger i kystlandskapet vest for Nevlunghavn, nær Mølen.

Illustrasjonsfoto over naturområdet Sørskogen.

Slaget om Sørskogen skal nå først avgjøres i morgendagens møte i planutvalget (29.08.23). Der skal reguleringsplanen sluttbehandles. Deretter fortsetter kampen i formannskapet 06.09.23 for så å sluttbehandles i kommunestyret to dager etter valget, 13.09.23. Hvem vinner slaget? Grunneiere, utbyggere og utbyggingsivrige politikere står på den ene siden i kampen mot lokalbefolkningen, interesseorganisasjoner og oss politikere som vil verne om naturmangfoldet og stoppe nedbygging av natur!

I forbindelse med reguleringsplanen har det vært en høringsrunde. Her har det innkommet 82 svar til sammen, hvorav fra 75 privatpersoner og ulike interesseorganisasjoner, som alle er negative til hytteutbygging i Sørskogen. Flere av uttalelsene er fra naturvern- og fugleorganisasjoner som er svært bekymret for et ytterligere press i et sårbart kystområde, nær Mølen (“fuglenes hovedflyplass”) og Nevlungstranda fuglereservat, som medfører tap av natur som er viktig for dyre- og fuglelivet og naturmangfoldet. Det er også gjennomført en flaggermusutredning i området, der det er påvist flere forskjellige typer flaggermus, hvorav to arter er rødlistet.

Argumentene fra kommunedirektøren nå i sluttbehandlingen av reguleringsplanen, understreker og framhever faktisk viktigheten av å bevare Sørskogen-området. Dette pga. den kystnære lokaliseringen av planområdet med dets rike naturkvaliteter, som understrekes av den massive motstanden som er svært tydelig.

Det står også i saken at etter dialog med utbygger, kan han akseptere 6 hytter. Jeg opplever det som kjøpslåing mellom kommunen og utbygger. Hva hvis kommunen hadde konkludert med 3 hytter i stedet? Ny kjøpslåing?

Kommunedirektøren vurderer det som svært krevende å innstille i denne saken, står det i saksutredningen. For å følge opp det politiske flertallet i kommunestyret, innstiller kommunedirektøren under tvil, på et redigert planforslag med 6 hytter. Konklusjonen blir jo da fullstendig løsrevet fra de forutgående argumenter som framhever verdien av å ivareta naturkvalitetene!

For meg som skal delta i morgendagens møte i planutvalget er saken nokså klar: Larvik Venstre går imot å tillate hyttebygging i Sørskogen. Det standpunktet har Venstre hatt helt siden avstemmingen i kommunestyret høsten 2021 der vi gikk imot at området skulle avsettes til fritidsbebyggelse. Siden har vi stått støtt i kampen!

Karin S. Frøyd
Larvik Venstre, planutvalgsmedlem

(Denne artikkelen er sendt ØP for publisering, 28.08.2023)