Politisk regnskap 2019 – 2023, slik har vi tatt Ullensaker framover

STOLTE: En fin gjeng med glade venstrefolk som er stolte over resultatene vi har oppnådd. Nå har vi satt oss nye mål!, Ullensaker Venstre

Dagen etter valget i 2019 var vi ærlig talt usikre på hva vi skulle klare å få til av vår politikk i løpet av perioden. Vi hadde kun fått inn en representant i kommunestyret, vi var ikke på vippen og vi ble ikke invitert med på de innledende forhandlingene blant partiene som skulle danne det nye flertallet.

Vi ble imidlertid invitert med etter hvert, og håpet steg raskt da våre forslag til endringer og tillegg til samarbeidsplattformen ble tatt godt imot, særlig innen klimapolitikken og næringslivspolitikken fikk vi viktige gjennomslag. Vi legger ikke skjul på at det var krevende å gå med på å innføre skatt på næringseiendommer, men den økonomiske utviklingen har vist at vi valgte riktig. Ved endt periode er vi både stolte og glade over hvor mye politikk vi har fått gjennomslag for i den rødgrønne posisjonen.

ENIGE: Forhandlerne fra SV, Rødt, Venstre, MDG, Sp og AP har signert samarbeidsavtalen. (Foto: Ullensaker MDG)

 

Noen av sakene har vært våre forslag og hjertesaker fra starten som vi har måtte jobbe for, andre saker har vært de andre partienes forslag og en del har kommet som muligheter gjennom perioden eller i forbindelse med budsjettarbeid.

Uansett årsak, her er en liste over saker som er verdt å nevne. De første er saker som har vært viktige saker for oss som vi har tatt initiativene til. Så følger saker der våre standpunkter har vært sammenfallende med de andre i posisjonen. Deretter ramser vi opp saker det har vært brede flertall for i kommunestyret.

Til slutt følger en sjekkliste over punkter fra vårt valgprogram som nå er gjennomført eller vedtatt uavhengig av hvordan disse har blitt vedtatt. Det er en stolt gjeng fra Venstre som går til valg i Ullensaker 11. september!

Våre største seire:

 • Målsetning om arealnøytral kommune.
 • Fullt gjennomslag i E16-saken, Nei til ny E16 i Ullensaker!
 • Ullensaker er erklært som regnbuekommune.
 • Restaurering av Jødahlsmåsan.
 • Mer inkluderende byutvikling, på innbyggernes premisser med ByLab Jessheim.
 • Forpliktende målsetning om at kommunen skal være klimanøytral innen 2030.
 • Økt kommunal støtte til fastlegene.
 • Økt satsing på Business Jessheim.

Sammen med posisjonen har vi vedtatt:

 • En kommuneplan med grønn grense og økt vern av natur og dyrket mark.
 • Fjernet barnetrygd ved beregning av sosialstønad.
 • Senter for pårørende til pleie- og behandlingstrengende.
 • Vedtak om at Ullensaker skal bli en foregangskommune innenfor klima og miljø.
 • Alle nye kommunale bygg skal bygges etter strenge miljøstandarder som Bream.
 • Økt antall lærere – lærenormen ved alle skolene i Ullensaker.
 • Laget skolebruksplan.
 • Flere helsesykepleier på skolene.
 • Økt støtte til idrett og kultur.
 • Opprettelse av Klima/ENØK -Fond – innbyggere og næringsliv.
AVTALEN: Det var med en viss høytidsstemning vi signerte avtalen som har bestemt kursen i Ullensaker de fire siste årene.

Det har vært brede flertall for:

 • Fadderordning for barn og unge på kulturfeltet.
 • Opprettelse av en arkitektur- og byutviklingspris.
 • Seriøst arbeidsliv.
 • Støtte til oppusning for Rambydalen skianlegg.
 • Bedre tverrfaglig innsats, nærmiljøsenter og frivillighet.
 • Vedtak om helsestasjon på Kløfta.
 • Ullensaker som demensvennlig kommune.
 • Helhetlig helse og omsorgsplan.
 • Barnehagebehovsplan og ny kommunal barnehage på Jessheim.
Vi har satt folk først og tatt Ullensaker framover!

 

Gjennomførte punkt fra vårt valgprogram 2019 – 2023:

 • å jobbe for det klima- og arealnøytrale samfunnet
 • å sikre barn god oppvekst og utdanning
 • å skape nye arbeidsplasser
 • å sikre kommunens LHBT-befolknings forutsetninger for gode liv.
 • At administrasjonen jobber aktivt for å involvere innbyggerne gjennom effektiv kommunikasjon.
 • Redusere bruk av prinsippavgjørelser i formannskapet.
 • Støtte arrangementet Jessheim Pride med en fast, årlig bevilgning.
 • Kategorisk avvise tredje rullebane ved OSL.
 • Opprette stilling som kommunal klimakonsulent.
 • Restaurere Jødahlsmåsan og gi Ullensakers del av den status som vernet.
 • Grønn strek (markagrense), trekkes rundt Jessheim og kommunenes tettsteder.
 • At Ullensaker er en klimanøytral kommune innen 2030.
 • Sørge for at kommunen vekter miljø – herunder klimapåvirkning.
 • Bygge klimanøytrale kommunale bygg.
 • Bruke massivtre ved bygg i egen regi, stille krav om det samme når det kan brukes i andre prosjekter.
 • Innføre krav om utelukkende nullutslippskjøretøy i kommunens virksomhet, der slike finnes.
 • Sikre at kommunen søker statlige klima- og miljøordninger som “Klimasats”.
 • Krav til blå-grønne faktor legges inn i alle planer siden behovet for tiltak for vannfordrøying øker med økt ekstremnedbør.
 • Åpne lukkede bekker.
 • Ikke slå veikanter før blomstringen er ferdig.
 • Øke lærertettheten og gi lærere etterutdanning (livslang læring) slik det praktiseres i andre etater og bedrifter.
 • Vi vil oppdatere planene for utbygging av skolene.
 • Jobbe for at alle skal kunne gå på sin egen nærskole.
 • Ha fokus på tidlig innsats, og få spesialpedagoger, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten tidligere inn i læringsprosessen for elever som trenger det.
 • Prioritere kommunale barnehager ved nyetableringer, og jobbe mot en 50/50-fordeling mellom private og kommunale plasser.
 • Hindre frafall, mobbing og psykisk uhelse ved hjelp av blant annet flere miljøarbeidere og helsesykepleiere i skolen.
 • At det etableres et nytt ungdomshus på Jessheim.
 • Sikre at alle barn har tilgang til gode nærmiljø med muligheter for lek og aktivitet.
 • Sikre at barnevernet har nok ressurser til å takle befolkningsveksten, og at det skjermes fra kutt i perioden.
 • Sikre fritidsklubbene som attraktive, rusfrie tilbud for ungdom.
 • Styrke lavterskel psykiatrisk tilbud for barn og unge.
 • Sikre friområder og andre arenaer for uorganisert aktivitet.
 • Stimulere til at grønne byrom får innslag av kulturelle elementer til utforskning og debatt.
 • Utvide åpningstiden og tilgjengeligheten på bibliotekene og videreutvikle bibliotektilbudet med fokus på digitale medier i kommunen. Kløfta bibliotek videreføres.
 • Videreutvikle kulturskolen, få flere tilbud i tettstedene, og få flere samarbeidspunkter med andre kulturinstanser som f.eks Romerike Folkehøyskole.
 • Øke synligheten av områdets attraksjoner som Raknehaugen, lokale museer,ravinene ved Gardermoen mm.
 • Tilrettelegge for bedre folkehelse gjennom å få på plass flere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet i Ullensaker.
 • Styrke etablerertiltak som Business Jessheim, og oppmuntre til liknende private initiativ.
 • Invitere utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige institusjoner til kommunen.
 • Skape økonomisk vekst for småbedriftene – dele opp større anbud i mindre enheter, slik at også småbedrifter kan være med i anbud.
 • Stimulere turistene til å bli lenger i Ullensaker, ved å utvikle arbeidsplasser innen kulturtilbud, severdigheter og attraksjoner i kombinasjon med et effektivtkollektivtilbud til Gardermoen.
 • Oppdatere byplanen for Jessheim, og se til at den etterleves. Hovedgrepene i Mobilitetsplanen følges.
 • Ha flere grønne lunger i sentrum av både Jessheim og Kløfta. Anlegge park på busstomta ved Jessheim jernbanestasjon når bussterminalen flyttes.
 • Styrke kravene til tilpasning til eksisterende bebyggelse vedrørende estetikk, høyder og volum på nybygg.
 • Gjennomføre restriktiv politikk ved rullering av kommuneplanens arealdel og boligbyggeprogram.
 • Styrke rådhusplassens rolle og funksjon som byens sentrale torg.
 • Nye byggeprosjekter i sentrum må bygges i kvartalsstruktur for å sikre mest mulig liv og aktivitet utendørs på gateplan. Gjennomføre Mobilitetsplanen i løpet av perioden og derigjennom tilrettelegge for sykkel, gange og kollektivtransport. Utvide sykkelparkeringen ved kulturhuset og andre steder den har for liten kapasitet.
 • Sørge for forsvarlig vedlikehold av kommunens bygg i «nesten verneverdig klasse» som hvitskolene.
 • Etterleve Regional plan for areal og transport.
 • Følge mobilitetsplanens hovedgrep med bilfri rådhusplass.
 • Vedta at barnetrygden tilhører barna, og at offentlige ytelser til de voksne skal beregnes med deres inntekt, uten at barnetrygden er tatt med.
 • At barnevernet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i kommunen.
 • Barnevernet skal skjermes fra kutt ut fireårs-perioden.
 • Styrke lavterskel psykiatrisk hjelp til barn og unge.

 

Jessheim, august 2023

Thorbjørn Merkesdal, gruppeleder.