Vi har et samfunn som bærer preg av mangfold og muligheter, men ikke alle kan delta

Gunn-Torill Homme Mathisen (5. kandidat) og Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat), Asker Venstre.
Gunn-Torill Homme Mathisen (5. kandidat) og Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat), Asker Venstre., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Les vårt leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis om inkludering i Asker, skrevet av vår femtekandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og førstekandidat Elisabeth Holter-Schøyen.

LESERINNLEGG: Asker er et samfunn som bærer preg av mangfold og muligheter, men for mange avgjør bakgrunn og funksjonsevne hvilke muligheter de har. Med mange ressurssterke innbyggere blir det ofte store forskjeller og ekstra belastende for de som ikke kan delta der «alle» andre kan delta. Familiens økonomi er ofte avgjørende for barns oppvekstsvilkår.

Om lag 20 prosent av innbyggerne i Asker har bakgrunn fra et annet land. Denne gruppen innbyggere er svært mangfoldig og har verdifull kompetanse på mange områder, som språk, kultur og teknologi. Men det er også utfordringer.

Venstre tror på helhetlig integrering der barnehage, skole og arbeid er de viktigste arenaene. Vi ønsker at alle realiserer sitt potensiale og bidrar med sine ressurser i utviklingen av Asker. Å være i arbeid er helt avgjørende for inkludering og integrering og bidrar til økt tilhørighet og utjevner forskjeller.

Alle kan oppleve ufrivillig utenforskap. Noen ganger på grunn av samfunnets struktur, andre ganger på grunn av ulik økonomi, familiesituasjon eller kulturtilhørighet.

Venstre vil bidra til et næringsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Vi vil arbeide for å skape flere lokale arbeidsplasser og samarbeide tett med bedrifter for å legge til rette for praksisplasser, deltidsordninger, fadder-/traineeordninger og lærlingplasser.

Vi vil også sikre at sosialtjenestene har tilstrekkelig ressurser for tett og individuell oppfølging, slik at flere kan komme ut i arbeidslivet. Mange lever med en form for funksjonshemming, fysisk eller psykisk, medfødt eller ervervet. Det er derfor viktig at man tilrettelegger for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan være en del av arbeidslivet.

Venstre vil jobbe for at det blir flere personlige assistenter og støttekontakter for å hjelpe folk med ulike behov til å være en del av arbeidslivet. Å være støttekontakt er noe man kan føre på CV-en sin. Kan det være lurt å gjøre oppmerksom på dette i utlysning av stillinger for å få flere søkere?

Kommunen må ha en bevisst, tydelig og inkluderende holdning til rekruttering og ansettelser. Som arbeidsgiver bør kommunen følge opp statlige anbefalinger om at minst èn kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju og kan ansettes.

Mange vil komme til å leve deler av livet sitt utenfor et arbeidsfellesskap av grunner de ikke selv rår over. Det er velferdssamfunnets fremste oppgave å legge rammer slik at syke og uføre opplever størst mulig livskvalitet og meningsfulle dager.

Et av Venstres valgløfter er at Asker skal være en kommune der alle innbyggere inkluderes og får muligheten til å delta og blomstre. Dette gjøres gjennom et fleksibelt og tilgjengelig arbeidsliv med nødvendig tilrettelegging og individuell oppfølging. Arbeid er likevel ikke løsningen på alt. For barnefamilier som har økonomiske utfordringer vil gratis barnehage, SFO i henhold til inntekt og aktivitetskort for barna være viktige bidrag.

Leserinnlegget kan også leses i Røyken og Hurums Avis.