Grevle parkering og videre skjebne

Herfra bommen og sørover skal det anlegges ny parkeringsplass, 4 dekar, Foto: Karin Frøyd

Jeg undrer meg stort over arealforvaltningen i kommunen vår. Det siste som nå skjer er at nåværende parkering på Grevle ute ved kyststien på Rakke skal avvikles og det skal opparbeides ny parkering. Politikerflertallet i planutvalget vedtok nylig kommunedirektørens innstilling om nettopp dette.

Det har vært noen oppslag om saken også i ØP, første gang på sensommeren i år. Det var først da jeg fikk kjennskap til saken fordi det var naboklager grunnet feil saksbehandling av nabovarsling og frister. Da fikk ikke bare jeg, men flere, øynene opp for hvordan parkeringen på Grevle var planlagt løst framover.

Grunneier til nåværende parkeringsområde krevde høyere leie, fikk vi vite. Forhandlinger om leien førte ikke fram. Kortene ble kastet! Dermed ble kommuneadministrasjonen kreativ: Det statlig sikrede friområdet eid av Miljødirektoratet og forvaltet av Larvik kommune skulle erstatte nåværende parkeringsareal, et areal godt egnet til parkering, med grus- og asfaltdekke.

Jeg reagerte på en slik løsning. Det framsto som uvirkelig at kommunen selv sløser med arealene slik: Nedlegger en parkering og etablerer en ny! Kommunens egen saksbehandler søker og kommunen innvilger søknaden administrativt.

I planutvalget fikk jeg i august-møtet enstemmig tilslutning til at saken løftes politisk. Dermed kunne utvalget forelegges hele saken rundt Grevle-parkeringen og få den til behandling, hvilket skjedde som en byggesak i siste planutvalgsmøte (19.09.23).
I det møtet hadde jeg, på vegne av Larvik Venstre, imidlertid et helt annet forslag til løsning i parkeringssaken. Det var lite entusiasme å spore for forslaget mitt om at Larvik kommune avviser å anlegge en helt ny parkeringsplass lenger sør i området på Rakke, lokalisert nær kyststien. Jeg begrunnet avvisningen med at tiltaket får «vesentlige virkninger for miljø og samfunn» idet gjeldende arealformål grøntområde med underformål friområde skal omgjøres til offentlig parkeringsplass og således forringe det store åpne arealet som ligger der, blant annet et område med ei liten grønn eng.
Videre gikk forslaget mitt ut på at parkering på nåværende grunn er å foretrekke framfor å ta i bruk et grøntområde med underformål friområde til parkering. Forslaget mitt ble nedstemt! Kun Rødts Steinar Henden støttet meg.

Jeg er nå ikke bare forundret, men også overrasket over at kommunens administrasjon og politikere kan bestemme å legge en ny parkering i et friområde. Dagens parkeringsplass vil tilbakeføres som landbruksområde og sperres for parkering, står det i saksutredningen. Vil det komme pålegg om å bryte opp grus- og asfaltdekket for å dyrke korn der?

Kommunens saksbehandlere hevder at den nye parkeringsløsningen vil være mer i samsvar med formålet i kommuneplanen enn det dagens parkeringsplass er. «Opparbeidelse og anlegg (for eksempel en parkeringsplass) som fremmer bruken av et friområde, kan etableres innenfor dette arealformålet», står det i saksutredningen.
Jeg skal ikke motsi den tolkningen av planverket, men jeg blir jo noe overrasket over at det nå skal parkeres biler på den åpne, fine plassen, og det attpåtil på ei liten grønn eng. Hvor blir det av respekten for grøntareal og naturmangfoldet? Ny parkeringsplass vil også medføre anleggsvirksomhet og flytting av masser idet jord og ny grus skal tilføres. Det planlegges anlagt to nye bommer og oppsett av store steiner – hvilket blir nye fremmedelementer i området.

Så hører jeg fra planutvalgets medlemmer at det er økonomi-aspektet som er avgjørende for dem. Regnestykket er kr 500.000 for å opparbeide ny parkeringsplass mot et anslag av et engangsbeløp på litt over kr 1 mill. med leieavtalen. Oppsettet for et slikt regnestykke, det vil si kapitalisering (4 %) av et årlig beløp på for eksempel kr 50.000, er ikke det enkleste å forstå. Det ligger forutsetninger i talloppsettet som burde ettergås nærmere. Det kan tyde på at Excel-arket har gått i ball! Jeg skulle gjerne vite mer om det stemmer at kostnadene for kommunen blir større ved å opprettholde nåværende parkeringsareal (enten fortsette å leie eller at det offentlige overtar) enn ved å flytte parkeringen inn på Miljødirektoratets grunn, hvor det ikke skal betales leie. Hva med kostnaden for kommende slekter når naturområdene deres forringes?

Jeg trodde vi hadde kommet lenger i miljøets navn, hvordan vi forvalter arealene våre i kommunen. Jeg kaller det sløsing med arealbruken og forringelse av naturområder!

Karin S. Frøyd
Larvik Venstre, planutvalgsmedlem

(Denne artikkelen er publisert i papirutgaven av ØP, 27.09.2023)