Vedtatt uttalelse: En god start varer livet ut

ACE-studien er en av de mest omfattende studiene på hvordan negative erfaringer i
oppveksten får konsekvenser for resten av livet. Den viser at foreldre som opplever trygghet
og omsorg, blir rustet til å gi trygghet og omsorg videre. De første 1 001 dagene, tiden
gjennom svangerskapet til og med barnet fyller to år, har avgjørende betydning for barnets
helse og livskvalitet. Agder Venstre mener derfor det er viktig å gi omfattende
støtte til foreldre i barnets 1 001 første levedager og forbedre kvaliteten på tjenester for små
barn og deres familier gjennom å sørge for lavterskel hjelpetilbud og lik tilgjengelighet til
tjenestene.

Som nybakt forelder er man stolt, spent og livredd på én gang. Det er utfordrende å føle at
man skal klare foreldrerollen alene, og det kan være tabu å ikke føle seg lykkelig og
sprudlende med små barn hjemme. Det er sårt og vondt å oppleve at det som skal være den
perfekte barseltiden, ikke blir det, noe som kan få store konsekvenser for både barn, mor,
familien og storsamfunnet. Mange føler at dette bør man takle selv. Da er det viktig at
hjelpen kommunen tilbyr er lavterskel, tilfredsstillende og tilgjengelig for de familiene som
trenger det.

Når gravide og foreldre med små barn strever, viser forskning at norsk helsepersonell
fortsatt mangler rutiner for å fange opp disse. De som opplever å ha det vanskelig, vet ofte
ikke hvor de kan henvende seg. Det mangler kontinuitet og kommunikasjon mellom
tjenestene, og den stadig kortere liggetiden på sykehusene er ikke kompensert for med
bedre oppfølging etter at man kommer hjem. Det er fortsatt kapasitetsmangel i psykiske
helsetjenester ute i kommunene, og førstelinjetjenesten mangler kunnskap om foreldres
psykiske helse. Det var først i 2021 at psykisk helse ble innlemmet i Helsedirektoratets
fødselsveileder, og en fastlege vil i dag etter å ha gjennomført sin utdanning, kun ha hatt én
time undervisning om foreldres psykiske helse.

Foreldrene er vanligvis de viktigste omsorgspersonene i et barns liv. Dersom man ikke lykkes
bedre med å ta vare på foreldrene, får dette også konsekvenser for barnas utvikling og
storsamfunnet.

Agder Venstre mener det er på tide at det er på tide at kunnskapen vi har om
denne periodens viktighet og manglene i dagens oppfølging, får større plass i diskusjonen
om politiske prioriteringer.

Vi vil blant annet:

 • tilgjengeliggjøre informasjon om seksuell og reproduktiv helse på flere språk.
 • at alle småbarnsforeldre skal tilbys COS-kurs og/eller ICDP-kurs på helsestasjonen.
 • at kommunene i Agder tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale i løpet av de første fire ukene etter fødsel der mors og fars mentale helse er tema, med formål om å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
 • at alle helsestasjoner tilbyr egnet ammehjelp og fysioterapi etter fødsel.
 • øke bemanningen på helsestasjonene, utvide åpningstidene og sørge for at tilbud om
  hjemmebesøk etter fødsel gis automatisk, i tråd med nasjonale retningslinjer.
 • at det etableres styrkingsmidler for jordmødre og helsesykepleiere etter modell av
  satsingen på psykisk helse og rus.
 • fortsette å styrke tiltak slik som Familiens hus som kompetansemiljø, blant annet med tanke på traumebevisst barselomsorg.
 • et helhetlig oppfølgingstilbud og bedre samordning mellom ressursene i tjenesteapparatet for de som er utsatt for vold i nære relasjoner, både når det gjelder fysisk, psykisk, seksuell, materiell, latent, økonomisk, digital, strukturell og sosial kontroll. Ikke minst må ettervernet styrkes.

(Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Agder Venstre 2. mars 2024.)