Høyre skapte tvilen om legevakten

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Høyre innrømmer i et leserinnlegg publisert av EUB i påsken at utredningen om fremtiden for Eidsvoll legevakt ikke holder mål. I siste avsnitt av innlegget skriver Hans Hagene, Stian Frank og Siv Søgnen: «Vi er enige om at vi fortsatt mangler tilstrekkelig informasjon for å fatte en endelig beslutning.» Vil Høyre ta konsekvensen av sin erkjennelse?

Det er godt at Høyre også er kommet til samme erkjennelse som alle andre partier, om en utredning Høyre og resten av samarbeidsflertallet (FrP, INP, PP, KrF) selv bestilte. Man kan selvfølgelig skylde på de som har utført utredningen, på de folkevalgtes bestilling. Men kanskje var det noe galt med selve bestillingen? Var den upresis? Eller utydelig?

Høyre skapte tvilen

Høyre skriver: «Eidsvoll Høyre og de andre partiene i posisjonen ser utfordringene legevaktstjenesten i Eidsvoll står ovenfor, spesielt gitt Eidsvolls størrelse og sårbarhet når det gjelder bemanning, rekruttering og fagmiljø.»

Legevakten på Vilberg er ikke spesielt liten, i landssammenheng. Tvert imot. Eidsvoll trenger flere arbeidsplasser for høyt utdannede. Legevakten på Vilberg er en slik arbeidsplass. Er det noe som skaper «sårbarhet når det gjelder bemanning» så må det være å så tvil om fremtiden til legevakten på Vilberg. Hvem var det i kommunestyret som skapte denne tvilen? Jo, det var Høyre.

I kommunestyrets møte sørget samarbeidspartiene med Høyre i spissen til flertall for følgende vedta: “Vurdere samarbeid med Interkommunal legevakt på Jessheim, med legebil som en del av tjenesten.”

I kommunestyret 12.desember ble dette vedtaket gjort av flertallet: «”Utredning av et mulig samarbeid om legevakttjenester og legevaktsentral med Ullensaker gjennomføres som beskrevet i saken og i tråd med kommunestyrets vedtak 7.11.2023 Utredningen i denne saken skal skje mellom Eidsvoll kommune og Ullensaker kommune, uten observatører fra andre kommuner.”

Både SV og Venstre hadde forslag om hhv. å innhente Hurdals erfaringer, og at Hurdal skulle ha observatør i forhandlingene mellom Eidsvoll og Ullensaker. Flertallet sa nei til begge deler.

Utredningen kan ikke brukes

Høyre skriver i sitt innlegg: «Vi vil ha alternativene på bordet, og vi vektlegger at velinformerte beslutninger skal tas på de faglige utredningene som foreligger, i full åpenhet og med høringer og debatt om dette.» Da kan man ikke bruke en utredning som ikke sammenligner de samme forhold for de to alternativene. Venstres Knut Bakkehaug har gått gjennom utredningen, og viser i et innlegg at man rett og slett ikke ser på de samme aspektene ved legevakten på Vilberg og den interkommunale legevakten på Jessheim.

Hva vil Høyre gjøre fremover?

Å lukke avvikene som ble avdekket gjennom statsforvalterens tilsyn, og være tydelig på at legevakten på Vilberg skal bestå er det som vil fjerne sårbarheten, og skape trygghet for arbeidsplassene og sikre forsvarlige helsetjenester til innbyggerne i Eidsvoll gjennom det nære tilbudet legevakten på Vilberg vil være. Vil Høyre og resten av samarbeidspartiene bidra til dette?

Forslaget til vedtak – og hva som bør vedtas

Innstilling til vedtak fra kommunedirektøren når Hovedutvalg for helse og mestring og formannskapet skal behandle saken 08. og 09.april er lik begge steder:

” Kommunedirektør gis fullmakt til å gå i dialog med Ullensaker kommune, med utgangspunkt i at drift av legevakt og legevaktsentral for Eidsvoll, skal inngå i det interkommunale samarbeidet ved Jessheim legevakt, Ullensaker kommune.

1. I dialogen med Ullensaker kommune er det viktig å raskt få avklart tilknytningsform og sikre hensynet til de ansatte ved Eidsvoll legevakt.

2. Kommunedirektøren skal holde formannskapet orientert om prosessen med Ullensaker kommune.

3. Endelig forslag til avtale med Ullensaker kommune skal fremlegges og godkjennes av kommunestyret i Eidsvoll.

4. Kommunedirektøren skal sikre forsvarlig drift av Eidsvoll legevakt, inntil avtale med Ullensaker kan iverksettes, i tråd med statsforvalters pålegg.”

Skal Høyre tas på alvor bør de foreslå, eller stemme for forslag om, at utredningen sendes tilbake til administrasjonen, med en instruks om å vurdere mellom de to legevakttjenestene som er sammenlignbare.

Inkludert i bestillingen bør konsekvensene for å tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft til Eidsvoll, dersom legevakten på Eidsvoll legges inn under legevakten på Jessheim.