Økning i barnetrygden kan løfte de svakeste ut av fattigdom

100 000 barn er fattige i Norge i dag. Et enkelt grep kan løfte 70.000 av disse ut av fattigdommen. Det grepet Venstre vil ha er en kraftig økning i barnetrygden for alle. Samtidig skal denne beskattes slik at det er de som har minst som får desidert mest. Malvik Venstre har vi i hvert eneste budsjett stått for å gi mer til de som trenger det mest. Det er viktigere enn å gi mer til «folk flest». For oss er kraftig økning i barnetrygden et avgjørende tiltak for å gi alle barn og unge den tryggheten de har krav på. Vi skal ta tak for at alle får en god oppvekst. For Venstre er dette mer enn ord; Vi har fremmet et representantforslag på Stortinget om den kraftig økte, men skattlagte, barnetrygden. Samtidig vil vi gi alle tilbud om barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uavhengig av barnets alder. Vi vil avvikle kontantstøtten og erstatte denne med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass. Vi vil at NAV skal være mer opptatt av barnas interesser.

Å løfte folk ut av fattigdom er avgjørende for å bygge gode og mangfoldige lokalsamfunn. Jeg var med da Venstres landsstyre for en måned siden hadde dette som en viktig sak. Skal vi hjelpe de som trenger det mest i Malvik, kan det bety at vi som har det rimelig bra må bidra med mer. Samtidig må kommunene ha handlingsrom og verktøy til å jobbe systematisk med levekårene. Vi vet at barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt har oftere psykiske plager, opplever dårligere relasjoner til lærere og andre elever på skolen og deltar mindre i fritidsaktiviteter enn andre barn. Det øker sjansen for å falle fra videregående opplæring, for å nevne noe.
Stram kommuneøkonomi gjør det vanskelig å gi et bedre tilbud til de som trenger det mest. I dag blir de ofte taperne fordi de ikke er en sterk gruppe. Det er, som vi ser også i Malvik, konkurranse med andre lovpålagt tjenester. Venstre er opptatt av at kommunene skal ha frihet til å bruke midlene der behovene er størst. Vi må være åpne for nye tilbud, nye måter å jobbe på, nye former for samarbeid – uavhengig om det er offentlig, frivillig eller privat. Det viktigste er kvaliteten på tilbudet, ikke hvem som gjør jobben. En kraftig økning i barnetrygden gir mer til de som trenger det mest. Det gir dem økt frihet, som kan løfte dem ut av fattigdommen.
Torgeir Anda
Kommunestyrerepresentant Malvik Venstre