Venstre inviterte til debatt om formueskatt i kommunestyret

Emil Dosen / Unsplash

I kommunestyret i 30. mai utfordret Venstre i Sandefjord våre politiske kollegaer. I kveld fikk vi gjennomslag for å se på det lokale handlingsrommet for å redusere den kommunale delen av formueskatten.

Vi er opptatt av at Sandefjord skal være en næringsvennlig kommune. Den jobben har blitt tøffere under regjeringen Støre. Fordi skattebyrden på næringslivet vårt har økt. Når skattebyrden øker så gjør det noe med investeringsvilje, i hvilken grad bedriftene er villige til å ta risiko, hva de har til rådighet til å investere og utvikle seg. En by som Sandefjord med høy andel private arbeidsplasser blir ekstra sårbar. Fordi vi er ekstra avhengig av at det er godt å drive næring i byen vår. Flere i Sandefjord jobber i eller driver i privat sektor, det gjør det ekstra viktig at vi er gode på å gi de så gode rammevilkår som mulig.

Midler som heller kunne blitt brukt på å bygge lokale bedrifter og ansette flere mennesker i disse bedriftene, blir isteden overført statskassen.

Kostnadene til næringslivseiere gjennom formuesskatten i Sandefjord kommune har økt fra i gjennomsnitt 124 millioner i årene 2017-2020, til 179 millioner i 2022. Skattebyrden har altså økt med 50 millioner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for byen vår er å sørge for at det skapes nye jobber og at de som driver virksomheter har rammevilkår for vekt og utvikling.

 

  • Statsbudsjettet 2023 innebar den største skatteøkningen i Norge på 20 år. Helt nye skatter ble innført, uten ordentlig involvering og høring av næringene det gjaldt. Satsene på andre skatter som utbytteskatt og formuesskatt ble økt betydelig. I tillegg så straffes arbeidsgivere som ansetter med økt arbeidsgiveravgift. Konsekvensene av alt dette er at verdiskapere flytter ut av landet, utenlandske investorer avskriver Norge som attraktivt investeringsmål og norske eiere vegrer seg for å bygge ut og investere mer i bedriftene sine.
  • For en by som Sandefjord, som er så avhengig av å spille på lag med næringslivet, er dette ekstra alvorlig. Regjeringen har ført en politikk som på flere områder både har bidratt til å skape usikkerhet og uforutsigbarhet for næringslivet. Dersom vilkårene for næringslivet skal endres må det skje over tid og i samspill med bedriftene.

 

Hva vil vi:

I kveld utfordret vi ordføreren på å skaffe oss kunnskapen vi trenger for å se hvilket handlingsrom vi har for å justere skattesatser for å gjøre det enda mer attraktiv skape arbeidsplasser i Sandefjord. Vi vil vite når det lønner seg, om det lønner seg og hva som skal til for at det lønner seg. Det fikk vi gjennomslag for.

Vi ser at andre kommuner både har gjort og undersøker sitt handlingsrom. Hvis vi skal ha mål om å være gründerby nummer en så er det på tide at vi gjør det samme.

 

Dette har Venstre i Sandefjord programfestet

Utrede reduksjon av den kommunale andelen av formuesskatten, med formål å gjøre det mer attraktivt for næringslivsaktører å etablere seg i Sandefjord og sørge for flere arbeidsplasser i kommunen.