Venstre vil løfte 70.000 barn ut av fattigdom

Over 100.000 barn i Norge lever i fattige familier. Venstre har forslag som vil løfte 70.000 barn ut av fattigdom innen 2030.

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, har ikke de samme mulighetene
som andre. Mange har ikke råd til å delta på fritidsaktiviteter og være med på ting som andre
barn kan gjøre uten å bekymre seg for økonomien. De har dårligere relasjoner til lærere og
andre elever på skolen og har større sjanse for å falle ut av videregående skole. Det går
også dårligere med fattige barn senere i livet. Voksne som har vokst opp i fattige familier har
større sjanse for å bli fattige selv, og de har mer psykiske lidelser. De har lavere utdanning og
dårligere fysisk helse og sliter mer med å komme i jobb. Alt dette bidrar til at fattigdom kan
gå i arv og at barn som lever i fattige familier rett og slett får færre muligheter i livet.

I Innlandet gjelder dette 13.2% av barna, som er over landsgjennomsnittet.

Innlandet Venstre vil at alle barn skal kunne leve trygge liv og delta på lik linje med andre
barn. Alle barn må ha muligheter til å skape seg gode liv som voksne.

Venstre har lagt inn følgende forslag på Stortinget:

 • Kraftig øke og skattlegge barnetrygden: Hovedanbefalingen fra
  ekspertgruppen om barn i fattige familier var å øke barnetrygden kraftig og
  skattlegge den. Da vil de som trenger det mest, være de som får mest
  barnetrygd. Ekspertgruppen estimerer at dette i seg selv vil kunne løfte 70 000
  barn ut av fattigdom i Norge.
 • Innføre barnehagegaranti: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass rett
  etter endt foreldrepermisjon, uavhengig av barnets alder.
 • Avvikle kontantstøtten: Vi vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for
  dem som ikke har fått barnehageplass ennå.
 • Styrke barneperspektivet i NAV: Vi trenger en ny bestemmelse om barnets
  beste i sosialtjenesteloven.
 • Felles utbetalingsdato for stønader fra NAV: Dette vil gi husholdninger
  større økonomisk forutsigbarhet.

Innlandet Venstre vil påpeke at mange tiltak for fattige barn også kan settes i verk i
kommunene. Dette fordrer at kommunene har handlingsrom og verktøy til å jobbe
systematisk med levekår.

Mange kommuner har kontingent- og utstyrskasser som kan gi økonomisk støtte. På BUA
kan man låne utstyr til mange aktiviteter og slipper å kjøpe dyrt utstyr selv. Det trengs
helhetskoordinatorer i NAV som kan koordinere de ulike offentlige etatenes arbeid mot de lavinntektsfamiliene som trenger det. Mange av de voksne i fattige familier er ikke i jobb. Det
trengs derfor et krafttak for kvalifisering og evt. språkopplæring.

Innlandet Venstre vil spille sammen med Venstres stortingsgruppe for å løfte barn ut av
fattigdom.

av

Innlandet Venstre Fylkesstyret