Miljøprisen til Torgeir Wittersø Skancke

, Foto: Karin Frøyd

– Dette er en stor og hyggelig overraskelse, uttalte Torgeir Wittersø Skancke, da han mandag mottok Larvik Venstres miljøpris 2024. Rammen for utdelingen kunne ikke vært grønnere og mer i miljøets tegn – ute i Tenvik-Rødbergskogen.

Larvik Venstre har som tradisjon å dele ut miljøprisen i forbindelse med Verdens Miljødag 5. juni. Prisen går til de som gjør en spesiell innsats for miljøet og fellesskapet. Den gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt viktige økosystem.

Wittersø Skancke har gjennom mange år hatt et ekte engasjement for naturvern og dyreliv. Gjennom sitt virke som fotojournalist har han også formidlet «naturglede og naturkrise» til folk gjennom foredrag, utstillinger og utgivelser, blant annet den nylig utgitte boka «Uglenes tale».

Velfortjent heder til Torgeir Wittersø Skancke, omkranset av styret i Larvik Venstre.

Karin S. Frøyd ønsket velkommen og innledet arrangementet ute ved Tenvik-Rødbergskogen med å fortelle at dette var 11. gang som lokallaget deler ut en miljøpris. Det var kommet inn 4 forslag på verdige kandidater og at styret hadde vært jury.

Tur i den grønne skogen
Arrangementet fortsatte med en vandring på kryss og tvers i den grønne og frodige Tenvikskogen i et område som er nedbyggingstruet. Skogsområdet kan bli et boligområde dersom dette får tilslutning fra kommunen.

Turleder var Torgeir Wittersø Skancke. Underveis ble det gjort mange stopp. Vi fikk forklart skogens fenomener og fikk bekreftelser på mye av det vi visste fra før, men også nye faglige opplysninger.

Tenvik-Rødbergskogen er et nokså stort gjenværende skogområde til å ligge så nært byen, og i en attraktiv utbyggingssone, med høyt naturmangfold. Deler av skogen, særlig den nordre og midtre/ nordvestre delen består av rik edelløvskog. I midt og sør er skogen ispedd koller med furuskog, samt ospesuksesjoner og andre løvskogsvarianter. I sørlige og sørøstre deler av lokaliteten er det innslag av yngre suksesjoner.
Myske og tannrot finnes på rik mark, og det bør være potensial for rødlistede plante- og sopparter. Det ligger også et klart potensial for økt naturmangfold over tid.

I dette tilfellet derimot, har skogen fått beholde en naturlig struktur og artssammensetning, og har dermed et godt potensial for å restituere seg selv.

Tenvik-Rødbergskogen er et godt eksempel på natur som på en enkel måte kan, eller faktisk er i ferd med å bli restaurert. For noen av treslagene (bjørk, selje osp), vil man om få år få et betydelig innslag av død ved, som er svært viktig for sopp, lav, insekter og fugl. Om 50-100 år vil eiketrærne, som finnes over hele arealet, kunne begynne å utvikle hulhet. Særlig den delen av eikeskogen som finnes i vest og nord, noe som også vil ha svært stor betydning for naturmangfoldet.

Prisoverrekkelsen
Prisvinneren valgte å donere pengegaven kr 2.500 videre til miljøorganisasjonen Sabima. I tillegg vanket det blomster og diplom.
– Denne prisen handler om naturens egenverdi, der du bidrar i debatten på en tydelig og viktig måte, uttalte Venstre-leder Magdalena Fransson i sin tale til prisvinneren. – Vi får bekreftet at naturmangfoldet i Tenvik-Rødbergskogen er mangelfull hvis man bare vurderer dette i et nå-perspektiv. Det er helt nødvendig å vurdere naturmangfoldet i en større helhet, både mht utvikling over tid for edelløvskogene og med tanke på utviklingen framover.