Til innhold
Geiranger - juvelen i Stranda kommune, Trond Otto Berg

Se framover med Venstre.

Stranda Venstre

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Skule og oppvekst

 • Skule

  Ein god og trygg skule er fundamentet for gode bygder! Stranda Venstre vil gje eit likeverdig skuletilbod til alle elevane i kommunen, uavhengig av kvar dei bur eller kva etnisk eller kuturell bakgrunn dei har. Ein god skule treng gode lærarar og leiarar som ser kvar enkelt elev og som maktar å uvikle skulen basert på forsking, erfaring og lokale tilhøve.

 • Grøn vekst

  Stranda Venstre vil at Stranda Kommune vert ei føregangskommune for "Grøn vekst" og ynskjer å sette naturforvalting, jordvern, kulturlandskap og næringsutvikling på dagsorden.

 • Næringsutvikling

  Stranda Venstre vil føre ein aktiv næringspolitikk og gjere det lettare både for nye bedrifter å etablere seg og for eksisterande å utvikle seg. Stranda Venstre ynskjer fleire kompetansearbeidsplassar og ynskjer ei satsing på "grøn næringsutvikling"

 • Mangfald og integrering

  Stranda er i dag eit multikulturelt samfunn. Saman må vi utvikle strandasamfunnet for morgondagen. Stranda Venstre vil føre ein aktiv integreringspolitikk der alle som ynskjer å kome er velkomne. God kulturutvikling krev eit godt samspel mellom kommuna, bedrifter, lag og organisasjonar og enkeltmenneske.

Våre folk