Til innhold

Boye Bjerkholt

Boye Bjerkholt er varaordfører i Skedsmo kommune og Venstre gruppeleder i kommunestyret. Han er 35 år og kommer opprinnelig fra Strømmen, men bor nå i Lillestrøm. Han har vært partiets gruppeleder siden 2007 og varaordfører siden 2010.

 

Bjerkholt har tidligere vært generalsekretær i Unge Venstre, hvor han også har flere perioder bak seg som internasjonal leder og sentralstyremedlem. Under siviløkonomstudiene på BI jobbet han i flere år i Posten, og han har også jobbet en kort periode for den liberale gruppen (ALDE) i Europaparlamentet i Brussel.

Bjerkholt er spesielt opptatt av miljø og klima, og mener at klimautfordringen må takles på alle nivåer: globalt, nasjonalt, lokalt, og hver enkelt av oss.

– Jeg har stor tro på eksempelets makt, på at noen går foran. Det vi gjør lokalt i Skedsmo, kan inspirere andre til å gjøre det samme. Og når mange går i riktig retning, blir effekten stor, forklarer han.

Noen av de tydeligste eksemplene i Skedsmo er fjernvarmeanlegget på Åråsen og sorteringsanlegget for avfall på Bøler. Begge anleggene har vakt stor internasjonal interesse.

– Like etter at jeg ble valgt inn i kommunestyret i 2007, fikk jeg se et oppslag om at sortering av plast og matavfall aldri kom til å bli en realitet i Skedsmo. Det provoserte meg enormt, og jeg bestemte meg for at slik kunne vi ikke ha det. Skedsmo skulle ikke ligge i bakevja. Noe av det jeg er virkelig stolt over, er at vi i dag har verdens mest moderne sorteringsanlegg for plast og matavfall, sier Bjerkholt.

Noe av det jeg er virkelig stolt over, er at vi i dag har verdens mest moderne sorteringsanlegg for plast og matavfall

Men man finner spor av klimapolitikk på mange andre felter. Bjerkholt mener at det ofte går hånd i hånd med andre viktige hensyn.

– Når vi stiller krav til at det må bygges mer energieffektive boliger, så er det bra for klima og det er bra for energiregningen til den enkelte. Når vi legger til rette for mer sykling, så er det bra for klima, det er bra for folkehelsen, og det er bra for trivselen, utdyper han.

Forskningsparken på Kjeller har et av verdens mest ledende forskningsmiljøer innen klima og energi. For Bjerkholt er det viktig å spille på lage med kunnskapsmiljøer og næringslivet.

– Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, og det kommer heller ikke kun ved at å oppfordre folk til å tenke miljøvennlig, selv om det også er viktig. Det grønne skiftet er helt avhengig av nye løsninger og ny teknologi som gjør at vi får grønn vekst. Løsningene må på sikt være bærekraftige både i miljømessig og økonomisk forstand, og her har det offentlige en viktig rolle som tilrettelegger, pådriver og tidlig bruker av nye løsninger, forklarer han.

Hvis Skedsmo kan være fyrtårnet som viser vei, da kan selv små bidrag bli store

Han er opptatt av å utnytte de mulighetene som ligger i kompetansen på Kjeller, og at Skedsmo skal være med å bidra til å finne de nye løsningene og være de blant de første til å ta dem i bruk. Skedsmo var første kommune i landet som kjøpte en hydrogenbil og var også den første kommunen i landet som etablerte en kommunal hurtigladestasjon for elbiler.

– Hver for seg er ikke dette store investeringer, men det viser en vilje til å gå foran. Jeg tror det er viktig at noen gjør det, og hvis Skedsmo kan være fyrtårnet som viser vei, da kan selv små bidrag bli store, sier Bjerkholt.

Et annet tema som engasjerer Venstres ordførerkandidat i Skedsmo, er byutvikling. Han er spesielt opptatt av hvordan byggene samspiller med sine omgivelser og ikke minst det som foregår på bakken.

– Jeg pleier å si at når man bygger i en by, så bygger man ikke bare for de som skal oppholde seg inne i bygget, men også for alle de som skal bevege seg utenfor. Hvordan våre felles byrom og byfasader ser ut, er ekstremt viktig for hvordan byen oppleves, sier han.

Skedsmo opplever sterk vekst, og det fører til press på eksisterende bebyggelse og press på friluftsområder og landbruksjord. Men det fører også med seg mange muligheter.

– Vekst gir mulighet til endring, til å forandre og oppgradere byrommene våre, det gir mulighet til å legge til rette for nye og spennende arbeidsplasser som ligger nær der folk bor og nær kollektivknutepunkter, og det gir mulighet til å fortette langs kollektivtransportårer slik at vi kan håndtere trafikkvekst uten bilvekst, utdyper Bjerkholt.

Vi skal bo tettere, men ikke trangere

Men det krever at man gjør riktige grep. De byggene som reises i dag, skal stå i hundre år.

– Vi må stille krav til kvalitet og estetikk. Og så må vi bygge i høyden, for alternativet er å bygge i bredden, og da mister vi Skedsmos grønt-urbane særpreg som er så viktig for trivsel og livskvalitet.

Men vi må fortette på riktig måte, og vi må bygge balansert slik at selv om vi bor tettere, så skal vi ikke bo trangere. Det er viktig at vi tar vare på hagebyen og sikrer nærhet og tilgjengelighet til friluftsområder, samtidig som vi bygger tettere og høyere nær kollektivknutepunktene, utdyper Bjerkholt.

Etter hvert som byen vokser, blir byrommene og uteområdene stadig viktigere. Byen oppleves mellom byggene, ikke inni. Bjerkholt synes det er viktig å få på plass flere parker i sentrum, både i Lillestrøm og på Strømmen.

– Vi må bygge byen for menneskene. Da må vi slutte å bruke våre mest verdifulle byrom til å stille ut bilene våre når vi ikke bruker dem. Bilparkering i sentrum må skje under bakken, så kan byrommene brukes til å oppleve byen, møte mennesker, leke, slappe av i sola og ha det gøy sammen, forklarer Bjerkholt.

Skedsmo kommune har en vedtatt målsetting om at Skedsmo skal være Østlandets mest attraktive bosted for alle som er opptatt av kultur. Å legge til rette for et rikt mangfold av ulike tilbud innen kultur, idrett og frivillighet, er også noe Bjerkholt er veldig opptatt av.

– Det er når vi gjør ting i fellesskap, at livet får mening. Mennesker er sosiale vesener. Utover jobb og skole, så er det på kulturarenaen, på idrettsbanen og i ulike former for frivillige organisasjoner, at vi lever ut livene våre sammen med andre, knytter vennskapsbånd og  har de gode opplevelsene. For meg er det viktig at vi har et bredt mangfold og at alle får mulighet til å være med. Derfor har vi satset stort på utbygging av arenaer for kultur og idrett, og økt støtten til frivillige lag og foreninger. Det skal vi fortsette med, sier Bjerkholt.

En god skole starter i barnehagen

At Skedsmo skal være et sted hvor det er trygt og godt å vokse opp, er noe alle kan stille seg bak. For Bjerkholt betyr det en bred satsing på inkludering, kunnskap og tidlig innsats.

– En god skole starter i barnehagen. Gjennom lek og interaksjon med andre barn, under ledelse av dyktige pedagoger, legger barnehagen et godt grunnlag for resten av skoleløpet. Derfor er det viktig at alle har mulighet til å gå i barnehage, og det er viktig at vi har mange nok pedagoger i barnehagene, sier Bjerkholt.

Elevtallet i Skedsmo øker i takt med befolkningsveksten. Det betyr at det må bygges nye skoler. Den siste nye skolen er Bråtejordet skole som åpnet høsten 2014, og nå står en ny skole i Lillestrøm for tur. Det er krevende å finne penger til å bygge nye skoler, samtidig som det er enkelte av skolene som begynner å bli gamle.

– Da jeg besøkte gamle Asak skole for første gang i valgkampen i 2007, så fikk jeg hakeslepp. Samme høst var jeg med på å vedta et budsjett der det ble bevilget penger til en helt ny Asak skole. For et godt læringsmiljø er faktisk også avhengig av de fysiske omgivelsene. Derfor er det også viktig å rehabilitere de eksisterende skolene, samtidig som vi bygger nye. Det er en krevende balansegang, men vi må gjøre begge deler også i fremtiden, sier Bjerkholt.

Trygge, gode klasseledere gir trygge og gode elever

Høsten 2013 startet Kjeller Kunnskapssenter opp. Det er en del av kommunens satsing på realfag og teknologi i skolen. Samtidig ble Kjeller skole en profilskole for realfag og teknologiske fag.

– Kunnskap er nøkkelen til fremtiden. Vi må ha som ambisjon at vi hele tiden skal bli bedre. Det skjer så mye spennende og nyskapende i forskningsparken, og hvis vi kan koble det til noe av skoleundervisningen, så gir vi våre elever de beste forutsetninger for å forstå den verden vi lever i og den fremtiden som kommer. Men aller viktigst er læreren. Læreren er nøkkelen til god skolegang for hver enkelt elev. Trygge, gode klasseledere gir trygge og gode elever, sier Bjerkholt.

Boye Bjerkholt er engasjert i det meste i kommunen. Innenfor helse- og omsorgstjenestene har strategien de siste årene vært å styrke den tidlige innsatsen og det forebyggende arbeidet.

Jo tidligere vi får tatt grep om problemer som oppstår, jo bedre er det

– Det mener jeg er avgjørende viktig, for det er mye bedre for den enkelte, og det gir mye mer igjen for ressursene som settes inn, å forebygge fremfor å reparere. Det handler om noe så enkelt som at fokuset i eldreomsorgen skal være på at folk skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det. Hvis den tidlige innsatsen blir nedprioritert, blir hjelpebehovet mye større senere. Det er ingen tjent med, konstanterer Venstres ordførerkandidat.

I løpet av de siste fire årene, har hjemmehjelptjenesten blitt utvidet kraftig, nye omsorgsboliger har blitt bygd på Husebyjordet, og et nybygg med plass til 86 nye institusjonsplasser vil stå ferdig i Kjerlufsgate i Lillestrøm i løpet av året.

– Vi har tatt grep og bygd for fremtiden, og vi har startet et skifte fra å fokusere på å reparere til å også tenke forebygging. Men vi har fortsatt et stykke å gå. Vi må styrke innsatsen innenfor rus og psykiatri, og vi må styrke lavterskeltilbudene. Jo tidligere vi får tatt grep om problemer som oppstår, jo bedre er det, sier Bjerkholt.

Etter åtte år i posisjon, hvorav nesten seks år som varaordfører, mener Bjerkholt at Venstre har fått til mye i samarbeid med andre.

– Vi har vist at vi kan levere, og vi har også vært lydhøre for gode forslag og gode innspill. Jeg tror det er en styrke for politikken i Skedsmo at vi jobber konstruktivt med hverandre både i posisjon og opposisjon.

– Men Venstres stemme er viktig, for satsing på miljø, skole, kultur og forebygging. Og vi gir oss aldri på å utfordre oss selv til å finne enda smartere løsninger, enda smartere måter å gjøre ting på. Og hvis velgerne gir oss tillit, så skal vi fortsette med det, avslutter Bjerkholt.

 

Ta kontakt:
E-post: boye.bjerkholt@venstre.no
Telefon: 93412869