Enda grønnere norsk industri

Vi vil redusere industriens karbonavtrykk og satse på teknologi som øker produktivitet og bærekraft. Norsk industri er allerede godt i gang med omstilling, men vi vil gjøre den enda grønnere. 

Vi vil spille på lag med industrien for å øke industriell bruk av nullutslippsteknologi som hydrogen, biogass og karbonfangst og ‑lagring.

Vi vil forsterke regjeringens hydrogenstrategi ved å øke støtten til teknologiutvikling og kommersialisering av utslippsfri hydrogen. Hydrogen er en viktig energibærer for å oppnå utslippskuttene vi har satt oss som mål i industrisektoren. 

Vi vil redusere industriens karbonavtrykk og satse på teknologi som øker produktivitet og bærekraft.

Hvis Norge lykkes med storskala transport og lagring av klimagasser, vil det være et enormt teknologisk gjennombrudd og et av Norges viktigste bidrag til å kutte utslipp både hjemme og internasjonalt. Teknologien for karbonfangst og ‑lagring vil også gi norsk industri et internasjonalt fortrinn. Derfor gjennomfører vi en historisk satsing på to anlegg for karbonfangst og ‑lagring innen 2025 og støtter etableringen av flere nye anlegg framover. 

Vi vil videreføre Prosess 21 som en plattform der industrien, forskningsmiljøene og myndighetene samarbeider for å gjøre norsk industri klimanøytral eller klimanegativ innen 2050.

Vi vil etablere flere produksjonsanlegg for biokull, slik at Norge kan lede denne utviklingen. Biokull er et restprodukt som kan blandes i jord og dermed lagre karbon. Dette er en naturlig form for karbonfangst, ‑bruk og ‑lagring. 

Skogen binder klimagasser, og bærekraftig forvaltning av skog ivaretar nøkkelbiotoper og biologisk mangfold. Vi vil forbedre transport av tømmer og ferdigvare ved å oppgradere broer og styrke kapasiteten på vei og jernbane. Vi vil også styrke utviklingen av norsk tre- og bioindustri. 

Vi vil arbeide for en nasjonal strategi for produksjon og bruk av massivtrehus i offentlige og private byggeprosjekter. Vi vil gi insentiver til arkitekter og designere som arbeider med å utvikle produkter i massivtre, og støtte eksport.

Norge sitter på store verdier i form av mineralforekomster. Vi må bevare en betydelig norsk eierandel i vår bergindustri, inkludert industrimineraler, metalliske malmer og energimineraler. Mineralutvinning kan gi utfordringer med støy, støv, vibrasjoner, avrenning og tungmetaller som må tas hensyn til før utvinning kan skje. Vi vil sikre at grunneiers rettigheter ivaretas, og at framtidig mineralutvinning bidrar til lokale arbeidsplasser.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil spille på lag med industrien for å øke industriell bruk av nullutslippsteknologi som hydrogen, biogass og karbonfangst og -lagring
  • Vi vil forsterke regjeringens hydrogenstrategi ved å øke støtten til teknologiutvikling og kommersialisering av utslippsfri hydrogen
  • VI støtter etableringen av flere nye anlegg for karbonfangst og -lagring.
  • Vi vil videreføre Prosess 21 som en plattform der industrien, forskningsmiljøene og myndighetene samarbeider for å gjøre norsk industri klimanøytral eller klimanegativ innen 2050.
  • Vi vil etablere flere produksjonsanlegg for biokull
  • Vi vil forbedre transport av tømmer og ferdigvare ved å oppgradere broer og styrke kapasiteten på vei og jernbane. 
  • Vi vil styrke utviklingen av norsk tre- og bioindustri.  
  • Vi vil arbeide for en nasjonal strategi for produksjon og bruk av massivtrehus i offentlige og private byggeprosjekter
  • Vi må bevare en betydelig norsk eierandel i vår bergindustri, inkludert industrimineraler, metalliske malmer og energimineraler.