Grønn og rettferdig skatte- og boligpolitikk

Vi vil ha en grønnere og smartere skattepolitikk som belønner grønne valg og fordeler på en mer rettferdig måte. 

Vi vil ikke øke det totale skatte- og avgiftsnivået. Vi vil øke avgiftene på klimagassutslipp og forurensning på den ene siden og redusere skatten for personer og bedrifter på den andre siden. For at alle skal kunne leve sitt liv i frihet, må vi ha et samfunn der skattebyrden oppleves som rettferdig. Derfor er vi opptatt av at skattesystemet både er omfordelende og bidrar til grønne og verdiskapende valg. 

Vi vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som både kompenserer for økte miljøavgifter og gjør det mer lønnsomt å arbeide. Slik vil klimaavgifter betalt av forbrukerne betales tilbake i form av et fradrag på skatten. Fradraget blir høyest for dem med lav inntekt. 

Vi vil ha en grønnere og smartere skattepolitikk som belønner grønne valg og fordeler på en mer rettferdig måte.

Vi vil innføre et nytt trinn i inntektsskatten for dem med høyest inntekt. Slik bidrar de som kan, litt mer til fellesskapet. De ekstra inntektene fra det øverste trinnet skal gå til å redusere skatt på arbeidsinntekt til dem med lav og middels inntekt.

Vi vil beholde en moderat formuesskatt for at de med store formuer fortsatt skal bidra til fellesskapet. Vi vil sørge for at det blir mer lønnsomt å investere i produktiv virksomhet enn i primær- og fritidsboliger, gjennom likere verdsettelse av formuesobjekter. Vi vil øke bunnfradraget for å skjerme vanlige folk og oppstartsbedrifter.

Naturressursene tilhører folket. Når bedrifter tjener penger på felleskapets eiendom, må vi alle tjene på det. Derfor er vi positive til skatt på grunnrente av våre felles naturverdier. Slik sørger vi for å dele på velstanden.

Vi vil dempe prisveksten i boligmarkedet og gjøre det enklere å kjøpe sitt første hjem. 

Vi vil fjerne rentefradraget for bolig og kompensere reduksjonen med en tilsvarende reduksjon i inntektsskatten. Dette vil bidra til å bremse prisveksten i boligmarkedet. 

For å gjøre det enklere for førstegangskjøpere og enslige å komme inn i boligmarkedet vil vi gi Husbanken tilstrekkelige lånerammer for startlån til alle som trenger det. Vi vil fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere, slik at de som ikke har egenkapital i bolig fra før, får en bedre mulighet til å komme seg inn i markedet. Vi vil frita denne gruppen for dokumentavgift.

I dag er det manglende rettslig regulering av samboerforhold. Det kan bli en fattigdomsfelle. Vi vil innføre en samboerlov som skal sikre grunnleggende økonomisk trygghet ved samlivsbrudd mellom samboere med mindre annet er avtalt.

Trygge og gode boliger er viktig for at studentene skal kunne fullføre studiene sine. For å få fart i bygging av studentboliger vil vi heve kostnadstaket for statlig tilskudd og husbankfinansiering ytterligere. Det økte kostnadstaket må følges av økt tilskuddsandel per enhet. Dessuten vil vi fjerne flaskehalser hos kommunene og regulere studentboliger som eget formål. Vi har satt oss som mål at 3000 nye studentboliger skal bygges hvert år, og at det skal sikres at en del av disse er universelt utformet. 

Vi vil at studentboliger skal unntas eiendomsskatt, og at kommunene får mulighet til å helt eller delvis unnta miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt.

Vi vil sikre at borteboende videregåendeelever får et botilbud de har råd til. Derfor vil vi ha tilsvarende finansieringsordninger for elevboliger som for studentboliger.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil ikke øke det totale skatte- og avgiftsnivået
 • Vi vil øke avgiftene på klimagassutslipp og forurensning på den ene siden og redusere skatten for personer og bedrifter på den andre siden
 • Vi vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten 
 • Vi vil innføre et nytt trinn i inntektsskatten for dem med høyest inntekt
 • Vi vil beholde en moderat formuesskatt 
 • Vi vil dempe prisveksten i boligmarkedet 
 • Vi vil fjerne rentefradraget for bolig 
 • Vi vil gi Husbanken tilstrekkelige lånerammer for startlån
 • Vi vil fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere
 • Vi vil innføre en samboerlov
 • Vi vil heve kostnadstaket for statlig tilskudd og husbankfinansiering 
 • Vi vil at studentboliger skal unntas eiendomsskatt 
 • Vi vil sikre at borteboende videregåendeelever får et botilbud de har råd til