De som har minst, skal få mer.

Over 100 000 barn i Norge lever i dag i fattige familier. 

Men det finnes helt konkrete tiltak vi kan gjøre for å endre dette. 

Vi kan faktisk løfte 70 000 barn ut av fattigdom innen 2030. 

Det skal vi i Venstre jobbe for, fordi alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. 

«Den mest grunnleggende urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter når de vokser opp»

«Den mest grunnleggende urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter når de vokser opp»

Guri Melby

Hvorfor er dette viktig?

Å vokse opp i fattigdom bærer med seg flere store utfordringer og kan skape alvorlige konsekvenser for barn senere i livet.

Barn som har vokst opp i fattige familier har større sjanse for å bli fattige selv, og de har oftere og større psykiske plager og lidelser.

De sliter mer med å komme i jobb, har lavere utdanning og dårligere fysisk helse.

Alt dette bidrar til at fattigdom kan gå i arv og at barn som lever i fattige familier har og får færre muligheter i livet.  

Video - Abid Raja

Å være den eneste som ikke kan bli med i bursdagsselskap eller gå på fotballtrening fordi mamma og pappa ikke har råd er vanskelig.

Abid Raja

— I verdens rikeste land blir forskjellene ekstra store. Når alle andre har ganske god råd, er det ekstra vanskelig å være den som ikke har det. Å være den eneste som ikke kan bli med i bursdagsselskap eller gå på fotballtrening fordi mamma og pappa ikke har råd er vanskelig, sier leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Abid Raja (V).

Når foreldrene ikke har råd, mister også barnet fellesskap, og hvis dette ikke gjøres noe med, kjenner barna på utenforskap, skam og stigma over noe de ikke kan noe for eller kan gjøre noe med selv.

Derfor er det viktig at vi som storsamfunn gjør det vi kan for at alle barn får en trygg og god oppvekst uten fattigdom, og med frihet til å bli den de vil

Økende trend

Andelen barn som lever i fattigdom har nesten doblet seg de siste 20 årene. Denne statistikken fanger ikke opp alle de barnefamiliene som har slitt økonomisk som følge av økte priser, renter og dyrtid de siste årene. 

Det meste av økningen skyldes at antallet barn med innvandrerbakgrunn og norskfødte barn med innvandrerforeldre har økt. I tillegg har det vært en liten økning i andelen barn i lavinntektsfamilier blant barn uten innvandrerbakgrunn.  

Tallene er spesielt høye i de store byene i landet vårt, samt i mellomstore byer på Østlandet. I Oslo lever 16,4 prosent av barn i fattige familier. Dette tilsvarer 1 av 6 barn.

Video - Grunde i Gamlebyen i Oslo

Dette vil Venstre gjøre

Venstre legger kunnskap til grunn og baserer mange av våre forslag til løsninger på anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier som presenterte rapporten “En barndom for livet” høsten 2023. 

Vi arrangerte også et innspills-seminar på Stortinget, der en rekke organisasjoner ble invitert for å dele sine innspill til tiltak for å redusere antallet barn som vokser opp i fattige familier i Norge. 

Venstre vil halvere antall barn som vokser opp i fattige familier. Ved å gjennomføre noen helt konkrete grep kan vi løfte 70 000 barn ut av fattigdom på få år.

Nylig leverte vi et representantforslag på Stortinget der vi foreslår å:

  • Kraftig øke og skattlegge barnetrygden: Hovedanbefalingen fra ekspertgruppen om barn i fattige familier var å kraftig øke barnetrygden og skattlegge den. De estimerer at dette i seg selv vil kunne løfte 70 000 barn ut av fattigdom i Norge. 
  • Innføre barnehagegaranti: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uavhengig av barnets alder. 
  • Avvikle kontantstøtten: Vi vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass enda. 
  • Styrke barneperspektivet i NAV: Vi trenger en ny bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven. 
  • Felles utbetalingsdato for stønader fra NAV: Dette vil gi husholdninger større økonomisk forutsigbarhet. 

Bli med på laget.

Innen få år kan vi gjøre en reell forskjell for barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Bli med i Venstre, del informasjon og hjelp oss med å spre ordet.

Sammen kan vi ta Norge framover og sikre en bedre fremtid for barna våre. 

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjemaet