Viktig skritt for Fjordbyen

I dette innlegget skriver Ane Willumsen om utviklingen av Fjordbyen i Oslo. Willumsen viser til at det ble tatt et stort skritt videre i realiseringen av Fjordbyen da bystyret vedtok “Strategisk havneplan” 26/11-03.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**


Av Ane Willumsen, Venstres bystyregruppe

Bystyrets behandling av revidert strategisk havneplan var nok et viktig skritt i retning av å realisere Fjordbyen. De resultater som er oppnådd hittil, ved at både Tjuvholmen og området Bjørvika/Bispevika har blitt lagt ut til byutviklingsspørsmål, har bare vært mulig ved et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune, Oslo Havnevesen, statlige myndigheter og andre grunneiere. For Venstre var det særdeles viktig at behandlingen av revidert strategisk havneplan viderefører grunnlaget for at dette samarbeidet kan fortsette. Etter behandlingen og merknadene i Samferdsels- og miljøkomitéen lå det an til en tilspissing av latente interessekonflikter mellom kommunen og havnevesenet. Komitéen hadde ikke fremlagt noen annen innstilling enn å ta saken til orientering, noe som ville ført til at en rekke viktige spørsmål ikke var konkret avklart.

På dnne bakgrunn tok Venstre initiativ til 6 vedtakspunkter som avklarer følgende (ikke eksakt ordlyd):

1. Byrådet, staten og Havnevesenet skal kartlegge vareflyten inn og ut av Oslo, med ulike scenarier for fremtidige logistikkløsninger, og spesiell vektlegging av miljømessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. På dette grunnlag skal byrådet legge frem en plan for endelig utflytting av containertrafikken på Sjursøya.
2. Byrådet skal samarbeide med andre havner for å finne gode løsninger for havnebrukere som ønsker å flytte sin virksomhet ut av Oslo.
3. Tidsplanen følges, slik at Filipstad kan frigjøres i 2005, og Ormsund i 2008.
4. For å oppnå dette, kan havna gjennomføre de nødvendige investeringer på Sjursøya, som forutsatt i handlingsplanen av 18.09.2000.
5. Ormsundveien stenges for havnetrafikk allerede i 2006, og havna må derfor forskuttere ny tilknytning til Mosseveien via ny rundkjøring og rampe.
6. Ormsundområdet tilrettelegges for byutviklingsformål etter 2008.

Disse punktene dekker viktige spørsmål for flere parter. En plan som skissert i pkt. 1 er forutsetningen for at Sjursøya skal kunne fraflyttes etter 2011, samtidig som havnevesenet får klarsignal om at de kan foreta de nødvendige investeringer i mellomtiden. Det siste er igjen forutsetningen for at Filipstad og Ormsund overhodet skal kunne frigjøres. Stenging av Ormsundveien for havnetrafikk og frigjøring av Ormsund har vært vesentlige punkter for innbyggerne i Bekkelagsområdet.

Etter komitébehandlingen har Venstre nedlagt mye arbeide i å få en bred enighet om disse vedtakspunktene. Det lyktes da også, og det var til slutt bare RV som ikke ga sin tilslutning. Dermed er Fjordbyen berget over en ny kneik. Det betyr ikke at det ikke fortsatt er mange skjær i sjøen. Alle medvirkende aktører har særinteresser som fort kan overskygge viljen til videre samarbeid, og ulike politiske partier kan falle for fristelsen til å sette egenmarkeringer og utopiske visjoner foran det langsiktige og tidkrevende arbeidet med bred konsensus. Venstre i bystyret, regjering, storting og havnestyret vil fortsette å gå i bresjen for å finne gode samarbeidsformer og kosensusløsninger. For oss er det virkeliggjøring av visjonen som står i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**