– Støtt tiltak for kontroll med våpenhandel

Årsmøtet i Oslo Venstre ber regjeringen om å støtte en internasjonalt våpenhandelkonvensjon, som Oxfam, Amnesty International og Internasjonalt Handlingsnettverk for håndvåpen (IANSA) har tatt initiativ til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Venstre er åpenhetspartiet, og Oslo Venstre mener at åpenhet også er nøkkelen til bedre kontroll med norsk og internasjonal våpenhandel. Årsmøtet ber derfor regjeringen om å støtte en internasjonalt våpenhandelkonvensjon, som Oxfam, Amnesty International og Internasjonalt Handlingsnettverk for håndvåpen (IANSA) har tatt initiativ til. Regjeringen må også styrke rapporteringen til Stortinget om norsk våpensalg, kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi selger til, og stramme inn på kriteriene for hvilke land vi selger våpen til.

Våpenhandel er en sentral drivkraft i lokale og regionale rustningskappløp og enkel tilgang på våpen, særlig håndvåpen, gjør at konflikter lettere utvikler seg i voldelig retning. Norge er blant verdens 10-12 største eksportører av konvensjonelle våpen. Det er derfor viktig for internasjonal sikkerhet å få best mulig kontroll med norsk våpenhandel. Finland, Nederland og Irland har allerede gitt sin støtte til idéen om en internasjonal våpenhandelkonvensjon, og Stortinget har bedt regjeringen redegjøre for Norges holdning. Oslo Venstre ber regjeringen svare at også Norge støtter initiativet.

Åpenhet er en hjørnestein både i EUS adferdskodeks for våpeneksport og Felles handlingsplan for håndvåpen og lette våpen (som Norge har tiltrådt). Prinsippet anbefales også i FNs handlingsprogram for å forhindre ulovlig handel med håndvåpen. En sentral del av denne åpenheten er sluttbrukererklæringer der mottaker erklærer at de er endelig bruker av materiellet og at det ikke skal videreselges uten etter norske myndigheters samtykke. Slike erklæringer krever vi i dag ikke av NATO-land og nordiske land salv om vi vet at NATO-land videreselger våpen til land som er involvert i borgerkrig. Oslo Venstre ber derfor regjeringen om å kreve sluttbrukererklæring fra samtlige land.

NAMMO Raufoss selger 12,7 millimeter multi-purpose ammunisjon som kan ha en eksploderende effekt, og forbud mot bruk av dette mot personell er et av grunnprinsippene i Internasjonal Humanitær Rett. Når UD rapporterer om norsk våpensalg er dette bare oppført som "ammunisjon", og kan derfor vanskelig oppdages. På grunnlag av den omstridte effekten av denne ammunisjonen krever Oslo Venstre at UDs rapporter blir like detaljerte som de britiske og amerikanske rapportene, som er langt mer spesifikke.

Gjeldene forskrift forhindrer ikke Norge i å selge våpen til land der grunnleggende menneskerettigheter brytes eller land som fører folkerettsstridige kriger. Oslo Venstre ber Regjeringen stramme inn på regelverket fra 1989, slik at eksport til land i slike situasjoner også kan forhindres.


Kontaktperson:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**