Venstre gjør byen bedre

Oslo er for de fleste en god by å leve i, og ikke minst gjennom Venstres deltagelse i byråds- og budsjettsamarbeid har det de senere år blitt tatt tak i mange utfordringer og etterslep på viktige områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Men fortsatt er det mye som kan bli bedre, og Oslo Venstres årsmøte vil benytte anledningen til å peke på noen områder som vi ønsker å sette på dagsorden.

Bedre psykologhjelp til fangene
Oslo Venstre vil ha flere psykologer inn i norsk kriminalomsorg. Dette er nødvendig for å redusere problemene med høy gjentagelsesprosent blant norskee straffedømte. En styrket kriminalomsorg vil motvirke tendensene til at en fengselstraff for mange blir starten, og ikke slutten på en kriminell løpebane. Helt konkret må Oslo kommune inngå en forvaltningsavtale med Oslo fengsel for å få dette til. I Canada er denne samfunnsfaren nær halvert gjennom en bevisst satsing siden tidlig på 1990-tallet. Venstre arbeider for en tryggere og bedre hverdag for alle.

Trikk hvert 5. minutt
Oslo Venstre lover bedre trikketilbud med 5-minuttersruter på hele det sentrale trikkenettet og 10 minutters grunnrute på resten av nettet allerede i høst. Det er en storsatsing på fremkommelighetstiltak fra Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm som gjør dette mulig. I statsbudsjettet for 2005 ble det bevilget 115 millioner kroner til fremkommelighetstiltak i Oslo. Den praktiske utførelsen av disse tiltakene gjennomføres nå i stort tempo. Nå kreves det bare driftsmidler for å utnytte disse tiltakene for å få et bedre tilbud. Oslo Venstre vil bruke av Oslos andel av statens incentivmidler for å realisere det vi lover. Det ytre trikkenettet vil også få et bedre tilbud med 10-minuttersruter. Etter to år vil en slik storsatsing være driftsøkonomisk lønnsomt for Sporveiene.

La Groruddalen selv bestemme satsingen
Bruken av Groruddalsmidlene som skal etableres fra 2007 i et samarbeid mellom stat og kommune må fordeles av bydelene på samme måte som Indre øst-midlene ble fordelt av bydelene. 100 ekstra millioner i året vil kunne gi store resultater brukt på lokal service, gode uterom og møteplasser. Lokalbefolkningen og bydelene vet selv best hvor behovene og nytten er størst. De store vei- og kollektivprosjektene må finansieres ved hjelp av Oslopakke 3. De statlige og kommunale Groruddalsmidlene må komme i tillegg. Oslo Venstre går også inn for at et lignende samarbeid mellom stat og kommune etableres for Søndre Nordstrand.

Sprøyterom
Oslo Venstre har vært en pådriver for å få sprøyterom i offisiell drift i hovedstaden, og er tilfreds med å nå endelig se det skje. Det er likevel tydelig at de statlige retningslinjene for driften bærer preg av en sterk usikkerhet om hvilken driftsramme som gir et optimalt tilbud. Oslo Venstre forventer at både byråd og regjeringen er lydhøre, og viser evne til raskt å endre driftsvilkårene dersom det blir tydelig at disse virker hemmende på muligheten til å yte den hjelpen sprøyterommet burde representere, slik bl.a de meget begrensede åpningstidene tyder på alt i dag. Venstre er inngangspartiet til et liberalt Oslo.

Kontaktinformasjon
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**