Venstre vil prioritere Oslo-skolen

Norge har fått en regjering med en uklar og famlende skolepolitikk. Så langt har regjeringen bidratt til å svekke respekten for kunnskap på alle nivå. Dette er også et angrep på alle lærere som har ambisiøse mål om gi elevene et solid fundament for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Årsmøtet i Oslo Venstre vil i denne situasjonen prioritere Osloskolen. Vi vil gjennom organisering og ressurstildeling bidra til at skolen skal være en arena for dannelse, høyt kunnskapsnivå, kultur og integrering. Det er den gode lærer som driver skolen fremover. Oslo Venstre vil legge stor vekt på at byen får de beste lærerne og at de får frihet til å organisere undervisningen ut fra lokale forutsetninger. Det må settes inn nye tiltak for å sikre skolen flere, dyktige realfaglærere og flere lærere med minoritetsspråklig bakgrunn. Gode språkkunnskaper blir mer og mer viktig for det moderne Oslomennesket. Venstre støtter kravet om at Osloskolen skal ha to obligatoriske fremmedspråk og vil bekjempe tiltak fra regjerningen som fører til mer sentral styring.

Oslo Venstre skal gjennom arbeidet med skolebehovsplanen sørge for at det etableres nær kontakt mellom alle som er opptatt skolens rolle i lokalmiljøet og i bysamfunnet som helhet. Venstre ønsker ulike modeller velkommen, f eks 8.-13. klasses skoler, men er opptatt av at slike strukturendringer skal forankres hos foreldre, elever og lærere. Venstre ser det som viktig at det ved de videregående skolene i alle deler av byen skal være en god balanse mellom ulike studietilbud. Årsmøtet i Oslo Venstre er i denne sammenhengen opptatt av at det skal komme flere kreative fag til Groruddalen. Lambertseter og Ullsrud må få beholde idrettslinjene, Søndre Nordstrand videregående skole må få et bredt studietilbud og Manglerud må kunne videreføre sin kreative profil. Oslo Venstre vil ta initiativ overfor byrådet til et styrket fokus på yrkesfagene. Vi må iverksette tiltak for å øke motivasjon og bedre gjennomføringsevne for den enkelte elev som bedre og tettere samarbeid med lokale bedrifter.

Oslo Venstre ønsker å legge til rette for en åpen og inkluderende barnehagepolitikk. Oslo Venstre er positivt innstilt til barnehager som læringssted, møteplass for jevnaldrende, og oppholdsstednår foreldrene er borte fra hjemmet. I en tid med stadig mer fleksible arbeidstider, og flere aleneforsørgende, bør samfunnet kunne legge til rette for at barnehager er et tilbud når foreldrene er på jobb, uansett når på døgnet dette måtte foregå. Oslo Venstre ønsker å legge til rette for døgnåpne barnehager der det er behov for det.


Kontaktinformasjon:
Politisk nestleder i Oslo Venstre, Kjell Veivåg tlf. 41 46 54 06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**