Referat fra styremøte 27. mars 2006

– Østfold venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Møtet varte fra kl. 18.30 til kl. 20.30
Sted Hanco-bygget i Fredrikstad: http://www.hancobygget.no/

Tilstede:
Fra styret: Sindre W Mork, Anne-Karin Pettersen, Henry Mogstad, Geir Helge Sandsmark, Britt Holta, Caroline Haaland, Johan Aksel Ekhaugen

Fra programkomiteen: Helge Hasvold

Saksliste:

11. Referat fra forrige møte.
Referat fra forrige møte ble gjennomgått:
ang. sak 4 møteplan 1. halvår: I neste styremøte vil det avklares om sommermøtet skal avholdes lørdag 10. juni hos Dag Messel som et alternativ til mandag 12. juni,
Delegatmøtet er flyttet til 18. april
Referat godkjent.

12. Landsmøtet — påmelding og forslag til uttalelse.
Fristene er hhv 7. april og 31. mars. Faktura skal sendes til kasserer.
Styre sender en uttalelse om aktiv næringspolitikk for en trygg fremtid.

13. Nominasjonsprosessen/framdriftsplan
Nominasjonskomiteen inviteres til møtet. Tilstede fra nominasjonskomiteen var Britt Holta, Henry Mogstad, Geir Helge Sandsmark og Johan Aksel Ekhaugen. Milepælene i fremdriftplanen ble gjennomgått. Sindre sender ut fremdriftsplanen til styret og til lokallagslederne. Nominasjonskomiteen fikk innspill på navn.

14. Programarbeidet/framdriftsplan — programkomiteen inviteres til møtet.
Programkomiteen var invitert til møtet. Tilstede fra programkomiteen var Helge Hasvold og Geir Helge Sandsmark. Milepælene i fremdriftplanen ble gjennomgått. Sindre sender ut fremdriftsplanen til styret. Lokallagslederne får også en invitasjon til å komme med innspill.
Programkomiteen planlegger et seminar for alle medlemmer (metodikk: "the world café"/ verdenskafé). Dato er ennå uavklart.

15. Dialogmøter/temadager — oppdatering av status fra kontaktpersonene.
Oppdatert oversikt sendes ut sammen med referat fra styremøtet. Informasjon om dialogmøtene i Halden og Fredrikstad legges ut på Østfold Venstres hjemmeside. Kontaktpersonene må melde fra til styresekretær etter hvert som øvrige møter berammes.

I Moss avventer man svar fra stortingsgruppen før dato og tema kan bestemmes
I Indre er heller ikke dato avklart. Rundt 20. april er ingen umulighet.
I Sarpsborg er dato satt til 25. mai, eller der

16. Organisering av arbeidet i styret — status VO-program og vedtekter.
VO-program:
Geir Helge legger fram forslag til opplæringsplan for Østfold Venstre i styremøte i juni.
Vedtekter:
Anne-Karin sender rundt et utkast til vedtekter som drøftes i neste styremøte.

17. Venstreskolen — instruktørkurs fredag 31. mars — lørdag 2. april
Fra styret: Sindre. Fra Sarpsborg: Stein. Fra Fredrikstad: Ulf

18. Uttalelse fra styret — støyskjerming langs E-6 og E-18.
Uttalelsen ble godkjent med noen endringer i ordlyd.

19. Opplæring på V+ – hvordan publisere på fylkessidene.
De som har fått tilgang til å publisere har også fått tilgang til den elektroniske web-skole opplæringen i tre trinn. Vi øver på dette og avgir rapport om status i neste styremøte

20. Eventuelt
Sindre stiller spørsmål til ordfører i bystyre 4. april om flytting akuttmottaket i Moss: Er beslutningsprosessene i forkant av flytting i henholdt til regler og vedtekter? Han skriver også brev til SiØ og til Helse Øst om denne saken.

Caroline informerte om et brev som hun har skrevet til arbeidsministeren og Venstres stortingsgruppe angående bestemmelser i Arbeidsmiljøloven om uføretrygdedes rettigheter ifm. jobbengasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**