Referar styremøte 19. juni 2006

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til stede:
Sindre Westerlund Mork, Henry Mogstad, Geir Helge Sandsmark (ikke sak 41), Johan Aksel Ekhaugen, Stein Enger, Anne-Karin F Pettersen (ikke sak 31, 37 og 39).

Saksliste:

31. Referat fra forrige møte
Godkjent.

32. Valgkamparbeid 2007
Saken utsettes. Det nedsettes et valgkamputvalg i neste møte.

33. Listearbeidet fylkestingsvalget
Det ble gitt en statusrapport fra nominasjonskomiteen.

34. Søknad om støtte til valgkamparbeid
Søknad om valgkampstøtte må sees i sammenheng med valgkamparbeid 2007 (se sak 32)

35. Venstre-skolen
Venstre skolen del 1
Vedtak:
Fredrikstad: (samarbeid mellom lokallagene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Hvaler)
27. september 17.30 -21.30:
Ansvarlig for undervisning: Ulf og Stein

Moss
11. oktober kl. 17.30-21.30
Ansvarlig for undervisning: Sindre og Stein

Indre
18. oktober: 17.30-21.00
Ansvarlig for undervisning: Rita og Sindre

Venstre skolen del 2 – modulert undervisning, programutvikling
Arrangeres i perioden oktober – våren 2007

36. Regionmøter høsten 2006
Det blir temamøte om skole i Halden i høst. Leder tar kontakt med de som er ansvarlig for temamøter lokalt, for å avklare møtetidspunkt og innhold.

37. Rygge sivile lufthavn
Leder informerte om ulike momenter i arbeidet med RSL — utslipp, avising, prosessen, Venstres standpunkt, m.m.
Finn-Erik Blakstad fra Rygge Venstre ga innspill til debatten sett fra Rygges ståsted.
Vedtak: Østfold Venstre står på det vedtak vi har vært med på i Østfold fylkeskommune som setter begrensinger på utslipp til Vansjø.

38. VO-arbeid høsten 2006
Helgen 22-24 september arrangeres kommunalkonferanse ifm. landsstyremøtet samme helg. I forkant av dette, vil Østfold Venstre arrangere forvaltningsreformseminar over tre kvelder.
Vedtak:
Østfold Venstre arrangerer forvaltningsreformseminar i Sarpsborg.
23.august
30. august
6. september
Alle kvelder fra kl. 17.30-21.30

39. Søknad om fritak fra styreverv
Vedtak: Søknad fra Sissel M Granvang som ber om fritak fra styrevervet fram til neste årsmøte, innvilges. Stein Enger trer inn i styret som fast medlem i perioden. Resterende vararepr rykker opp og det velges ikke nye vara for perioden.

40. Grunngitt spørsmål fra Stortinget
Geir Helge Sandsmark informerte om arbeidet rundt grunngitt spørsmål om regulariteten på Bastø-ferga Moss-Horten.

41. Vara til landsstyremøtet dato
Vedtak: Geir Helge Sandsmark stiller som vara for leder i landstyremøtet 22-24 september dersom leder ikke skal møte.
1. vara er normalt politisk nestleder, men forarbeidet i denne saken gjør at org. nestleder stiller som vara dersom leder ikke kan møte.

Fra styret reiser ledertrioen til kommunalkonferansen samme helg. Tema for kommunalkonferanser er forvaltningsreformen

42. Avisinnlegg ifm revidert nasjonalbudsjett
Anne-Karin Femanger Pettersen skriver et innlegg om barnehage og kontantstøtte. Geir Helge Sandsmark skriver et innlegg om næringsutvikling.

43. Møteplan for styret høsten 2006
Vedtak:
· 18. september kl. 19.00 i Moss (nominasjonskomiteen har møte fra kl. 18.00 samme dag)
· 16. oktober kl. 18.00 i Moss
· 20. november kl. 18.00 i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**