Interkommunal miljøkonsulent

Helge Stiksrud, Ringerike, ønsker et interkommunalt samarbeid om en miljøkonsulent for Røyken og Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Hvor er det blitt av miljødebatten i valgkampen?
Nesten hele valgkampen har handlet om fordeling av velferdsgoder. Selvsagt er dette viktig. Men enda viktigere er miljøutfordringene som blant annet handler om levekår for kommende generasjoner i og utenfor Norge. For Venstre er miljøriktig politikk en hovedsak ikke bare i valgkampen, men hele tiden.

Venstre tar klimaendringene og truslene mot økosystemene på alvor på samme måte som de lokale og hverdagslige utfordringene. Miljøspørsmål er både lokale og globale og kjenner verken landegrenser eller kommunegrenser. Venstre vil at våre barn og barnebarn skal få minst like gode muligheter til ren natur og et godt miljø som vi har hatt. Venstre vil derfor at Norge skal bli en moderne miljønasjon der det er lønnsomt for folk flest å velge miljøriktige løsninger.

Miljøkonsulentene må tilbake
Tidligere var det miljøkonsulenter i mange av de norske kommunene, men nå er mange av disse stillingene borte. Dette hadde selvfølgelig vært helt greit dersom miljøutfordringene var løst, men slik er det ikke. Kommunene Røyken og Hurum har som viktige kystkommuner i Buskerud et spesielt press på seg fra flere hold. Det nok å nevne stikkord som trussel om dumping i Dramstadbukta, utfordringer knyttet til strandsonen, småbåthavner og kyststien.

I tillegg til dette kommer de andre miljøutfordringene som alle kommuner står overfor.

Interkommunalt samarbeid

På denne bakgrunn vil jeg foreslå et interkommunalt samarbeid om en miljøkonsulent for Røyken og Hurum (eventuelt også andre nabokommuner). Miljøkonsulenten vil kunne konsentrere seg om å være en pådriver i administrasjonen for å løse viktige miljøoppgaver på en best mulig måte i dialog med alle berørte parter. Dette er helt i tråd med Venstres overordnede prinsipp om at beslutninger skal tas nærmest mulig dem som berøres. En miljøkonsulent som arbeider på tvers av kommunegrensene vil kunne drive disse prosjektene framover slik at politikerne får til behandling en best mulig samlet løsning for regionen.

Helge Stiksrud
Venstres 1.kandidat i Buskerud 2005

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**