Spesialpedagoger på skolene

I norsk skole er vi ikke gode nok til å gi elever tilpasset opplæring. Barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og atferdsproblemer får ikke alltid den hjelp de har krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


I norsk skole er vi ikke gode nok til å gi elever tilpasset opplæring. Barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og atferdsproblemer får ikke alltid den hjelp de har krav på. Rapporter fra norske klasserom tyder også på at de elevene som trenger mest hjelp i for liten grad blir ivaretatt av faglært personell. Venstre vil ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever som krever ekstra oppfølging blir fanget opp og får den undervisning de har krav på.

Skolen skal være en arena for sosial utjevning. Da trenger vi mye mer spesialpedagogisk kompetanse direkte inn i skolen – i samarbeid med lærerne. Det er avgjørende å ha ordninger som fanger opp dem som faller utenfor og trenger spesialundervisning, på et tidligst mulig tidspunkt.

Evalueringen av allmennlærerutdanningen peker på behovet for spesialpedagogisk kompetanse direkte i skolehverdagen. I det finske systemet er en slik spesialiseringen en tyngre komponent i lærerutdanningen. Finland har også et mer desentralisert spesialpedagogisk tilbud, der denne kompetansen oftest er lokalisert på hver enkelt skole.

Venstre mener vi må ha flere spesialpedagoger på skolene, som kan fange opp elever som trenger spesialundervisning og som har kompetanse til å gi spesialundervisning til de elevene som trenger det. Elever som har spesielle behov skal følges opp av lærere som har spesialpedagogisk kompetanse, ikke av ufaglærte.

Den spesialpedagogiske rådgivningstjeneste bør organiseres slik at den spesialpedagogiske kompetansen i større grad kommer til nytte i klasserommet der lærer og elev møtes. Vi trenger flere spesialpedagoger i felten, ikke ved sentrale kontorer. Dette er en mer fornuftig bruk av ressursene, til det beste for elevene.

Den spesialpedagogiske komponenten i allmennlærerutdanningen må bli tydeligere og styrkes, og være en valgmulighet for ytterligere spesialisering som lærer (“spesiallærer”). Venstre vil derfor satse på utdanning av flere spesialpedagoger og lærere med spesialpedagogisk kompetanse.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**