Styremøte 8. januar 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede:
Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen, Britt Holta, Henry Mogstad, Caroline Haaland
Referent: Anne-Karin
Saksliste
72. Referat fra siste styremøte
Referatet ble godkjent

73. Årsmøtet 2007
Styret bestemte følgende:
Årsmøtet legges til Utne Camping. Oppstart kl. 11.00 på lørdag 10. februar, avslutning ca kl. 14.00 på søndag 11. februar.
Stein undersøker pris for overnatting og pris for levering av middag på lørdag.
Anne-Karin skriver styrets årsmelding
Styret vil ikke legge frem forslag om endringer i kontingenten for 2008
Styret foretok en liten justering i forslag til vedtekter som skal legges fram på årsmøtet (det presiseres at 14 styremedlemmer inkluderer varamedlemmene)
Anne-Karin sender ut innkalling til årsmøtet med følgende saksliste:
1. Styrets årsberetning for 2006
2. Regnskap for 2006
3. Kontingent for 2008.
4. Vedtekter for Østfold Venstre
5. Valgprogram for Østfold Venstre
6. Valgkampplan etter forslag fra valgkampkomiteen
7. Venstres prinsipp-program
8. Valg
9. Delegater til landsmøtet
10. Politiske uttalelser
11. Andre saker etter innspill
Frist for påmelding, innsending av saker, uttalelser og forslag til landsmøteutsendinger ble satt til 23. januar
Frist for utsending av sakspapirer ble satt til 1. februar.

74. Webmedarbeidere
Styret bestemte at Anders Akselsen, Moss blir webansvarlig
Per Magnus Finnanger Sandsmark, Halden blir webmedarbeider
Begge deltar på webkurs i Stortinget 12.-13. januar

75. Landstyret – politikkutvikling
Saken behandles på styremøtet 24. januar

76. Møteplan for styret 1. halvår 2007
24.januar (onsdag)
19. mars
21. mai
Alle møter kl. 18.00 i Moss rådhus

77. Valgkamparbeid
Styret oppnevnte et valgkamputvalg som består av følgende personer:
Leder for valgkamputvalget: Geir Helge Sandsmark
De fire øverste kandidatene på fylkestingslisten 2007
Webmedarbeiderne

Valgkamputvalget legger fram forslag til valgkampprogram på årsmøtet.

78. Samarbeid med Nei til EU – innspill fra Nei til EU
Nei til EU inviteres til styremøtet 19. mars

79. Venstreskolen
Det er nå tilstrekkelig påmeldte til å få øk. støtte fra VO. Geir Helge gir i neste styremøtet en oversikt over regler for støtte fra VO, samt en status for 2006.

80. Uttalelse om partikkelfilter i dieselbiler (forslag fra leder)
Styret diskuterte forslaget som ble godkjent med noen endringer

Vi minner om neste styremøte som er onsdag 24. januar kl. 18.00 i Moss
Saker til behandling er:
Årsmøtepapirer
Prinsipp-program
Skolepolitisk manifest

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**