Styremøte 22. januar 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede:
Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen, Britt Holta, Henry Mogstad, Caroline Haaland og ny webansvarlig Anders Akselsen.

Referent: Anne-Karin

Saksliste

10. Referat fra siste styremøte
Kommentar til sak 3: Per Magnus Finnanger Sandsmark trekker seg fra vervet som webmedarbeider.

Referatet ble godkjent

11. Orienteringssaker
Britt orienterte om valgkomiteens arbeid så langt. Forslag fra valgkomiteen blir lagt fram på årsmøtet.
Geir-Helge orienterte om ØVs VO-arbeid i 2006. Han ga også en kort orientering om vilkårene for å få VO-midler.

12. Skolepolitisk manifest
Styret utarbeidet forslag til endringer i manifestet. Manifestet skal behandles av landsstyret i februar.

13. Gjennomgang av saker til årsmøtet
Prinsipprogrammet ble gjennomgått, og forslag til endringer ble utarbeidet. Endringsforslagene behandles på årsmøtet.
Valgkampplanen behandles av styret før årsmøtet via e-post og telefon.
Sindre utarbeider politiske uttalelser
Andre praktiske arbeidsoppgaver ifm. årsmøtet ble fordelt

14. Omlegging av Venstres websider
Anders ga en kort orientering om hva som skjer med Venstres websider. Sindre, Geir-helge og Anders gis fullmakt til å redigere nåværende hjemmeside i hht. omleggingen. Webomleggingen av Venstres hjemmesider settes opp som orienteringssak på årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**