Vedtekter

Vedtekter for Østfold Venstre
Vedtatt av årsmøtet i Østfold Venstre 14. februar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


§ 1 FORMÅL
Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2 ORGANISASJON
a) Organer: Østfold Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket.
Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. Fylkeslaget er innmeldt i Venstre. Ved innkreving av kontingent, betales den kontingent pr. medlem som er fastsatt av fylkesårsmøtet, lokallagenes årsmøte og landsmøtet til Venstres Hovedorganisasjon innen utgangen av januar. Hovedorganisasjonen fordeler fylkeslagenes og lokallagenes kontingent.

b) Direkte medlemskap: Venstrefolk som bor i kommuner der det ikke er organisert Venstrelag, kan bli medlemmer direkte av fylkeslaget.

c) Tilknyttede organisasjoner: Disse selvstendige fylkesorganisasjoner med egne vedtekter, er tilknyttet fylkeslaget: Østfold Venstrekvinnelag, og Østfold Unge Venstre

d) Likestilling: For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i fylkeslagets styrer, utvalg og komitéer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til landsmøtet, og ved konstituering av fylkesårsmøtet.

§ 3 FYLKESÅRSMØTET
I. Kompetanse og sammensetning.
a) Kompetanse: Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet innen fylket. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar. Sentralstyret kan etter søknad dispensere fra denne bestemmelse. Styret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte utsendinger minst 7 dager før årsmøtet. I innkallingen til ordinært årsmøte settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser/andre forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet. For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling.

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når styret vedtar det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles med minst l0 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære årsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære årsmøtet.

b) Sammensetning og representasjonsrett: Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, av en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge Venstre-lag i fylket og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler:
1) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før valget finner sted, og bare betalende medlemmer regnes med.

Medlemmer av f.eks. valgnemnd har ikke stemmerett med mindre de er valgt som utsendinger fra sitt lokallag.

2) Antall stemmer ved forrige valg i den enkelte kommune legges til grunn for representasjonsrett etter stemmetallet. Når mer enn ett valgresultat foreligger fra samme valgdag, legges det høyeste resultatet til grunn for beregning av lokallagets representasjonsrett etter stemmetallet.
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynte 250
For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynte 700

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar årsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.

c) Årsmelding og regnskap: Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.

II. Arbeidsoppgaver
a) Konstituering: Under konstitueringen ledes møtet av lederen.
Møtet oppnevner:
1) to møteledere,
2) leder og to andre medlemmer i en fullmaktsnemnd som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter,
3) minst en sekretær som fører møteprotokollen,
4) et tellekorps,
5) redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og
6) to personer til å underskrive protokollen.
Utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og sekretær i lokallaget.

b) Valg av fylkesstyre: Styret består av fjorten personer (inkludert vararepresentantene).
Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger leder, organisatorisk nestleder, sekretær/webansvarlig, et styremedlem og to varamedlemmer. Organisatorisk nestleder er VO-leder og opplæringsansvarlig.

Det andre og fjerde ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger politisk nestleder, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og et medlem valgt av Venstrekvinnelaget.

c) Valg av revisor: Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret, til å revidere fylkeslagets regnskap i de to etterfølgende år.

d) Valg av landsmøteutsendinger: Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger til Venstres landsmøte med varautsendinger.

e) Nominasjonskomite: I året før fylkestingsvalg og Stortingsvalg oppnevner årsmøtet en nominasjonskomite (minst et år før nominasjonsfristen som er utgangen av februar det året valget finner sted). Nominasjonsprosessen foregår i henhold til Sentralstyrets retningslinjer og vedtas av fylkesstyret.

f) Programkomite: I året før fylkestingsvalg skal fylkesårsmøtet oppnevne en programkomite som skal komme med forslag til fylkesprogram for Venstre i forbindelse med fylkestings- og kommunestyrevalg.

g) Andre arbeidsoppgaver. Alle ordinære årsmøter skal:
1. Gjennomgå og stemme over styrets forslag til årsmelding og regnskap.
2. Gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år.
3. Vedta budsjett for fylkeslaget.
4. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. Styret har ikke stemmerett under behandlingen av regnskapet.

h) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår. Årsmøtet i stortingsvalgår skal:
1. Behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram.
2. Vedta en plan for valgarbeidet.

i) Særlige arbeidsoppgaver i fylkestings- og kommunestyre-valgår.
Årsmøtet i fylkestings- og kommunestyrevalgår skal:
1. Behandle og vedta et valgprogram for Venstre i fylket i samband med fylkestingsvalget. Fylkesårsmøtet kan imidlertid overlate til et eget programmøte å vedta programmet under forutsetning av at dette er valgt etter samme regler som fylkesårsmøtet.
2. Vedta en plan for valgarbeidet.

j) Protokoller. Protokoll for fylkesårsmøtet utarbeides av møtereferent(er), underskrives av to personer (som velges av årsmøtet) og sendes til utsendingene, til lederne i de lag som har utsendingsrett til årsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon.

k) Valg av valgnemnd: Valgnemnda består av tre personer.
Det første og det tredje fylkesårsmøtet i stortingsperioden velges et medlem.
Det andre og det fjerde fylkesårsmøtet i stortingsperioden velges leder og et medlem.

Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer i valgnemnda. Det gjøres unntak for representanter fra Venstrekvinnelaget og Unge Venstre.

Valgnemnda kommer med forslag til valg av representanter til fylkesstyre (ikke medl. fra UV og VKL) og revisorer, samt program- og nominasjonskomite. Hvis et medlem av valgnemda blir foreslått som kandidat til styre, trer vedkommende ut av valgnemda.

l) Et medlem kan bare utøve sine rettigheter i ett fylkeslag (i samme fylke som der personen er medlem i lokallaget).

III Avstemmingsregler
Møtelederen foreslår avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig dersom noen krever det.
Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall.
Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget.

Ved valg av leder, nestleder(e), sekretær og kasserer, krever over halvparten av de avgitte stemmer.
Oppnås ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning.

Stemmesedler ved valg skal inneholde et antall navn som tilsvarer det antall personer som skal velges.
I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending.

§ 4 FYLKESSTYRET
a) Kompetanse: Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom årsmøtene i samsvar med de vedtak som blir gjort av årsmøtet. Det kommer sammen minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte lederen eller minst 2/5 av styret krever det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne er til stede. Lederen kaller styret sammen og leder møtene.

b) Sammensetning: Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer og av en representant valgt av Venstrekvinnelaget og en valgt av Unge Venstre. Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.

c) Programarbeid:
I året før fylkestingsvalg skal styret vedta en plan for programarbeidet. Styret skal sørge for at forslaget fra programnemnda (som er oppnevnt av årsmøtet) sendes til lokallagene til drøfting før det sluttbehandles av fylkesårsmøtet eller av et eget programmøte.

d) Andre arbeidsoppgaver:
Styret skal ta initiativ til å få i gang et effektivt arbeid i lagene. Det skal ha som særlig oppgave å arbeide for at det blir etablert lokallag i alle kommuner. Styret skal avholde representantskapsmøte 2 ganger i året.

Styret skal sørge for at nominasjon til stortingsvalg og fylkestingsvalg blir forberedt i god tid.
Nominasjonsprosessen foregår i henhold til Sentralstyrets veileder. Nominasjonsmøter i Venstre i forkant av Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes innen utgangen av februar samme året som valget finner sted. Egne regler for nominasjon er satt i vedtektenes § 6.

Styret skal til hvert årsmøte legge fram melding om virksomheten i fylkeslaget sammen med revidert regnskap for fylkeslaget. Årsmelding og regnskap fra fylkeslaget skal sendes Venstres Hovedorganisasjon senest en måned før Venstres landsmøte tar til.

Styret plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.

e) Protokoller. Protokoll fra styremøtene skal sendes til medlemmer og varamedlemmer, og legges ut på hjemmesiden til fylkeslaget til orientering for blant andre Venstres Hovedorganisasjon, de tilknyttede fylkesorganisasjoner og til lederne i Venstres lokallag i fylket. Bemerkninger til protokollen må legges fram senest på det etterfølgende møte.

f) Avstemmingsregler: Styret følger de samme avstemmingsregler som årsmøtet
(jf. § 3, del III).

§ 5. SAMARBEID MELLOM FYLKESLAGET OG REPRESENTANTER I FYLKESTINGET
Foran hvert møte i fylkestinget kommer Venstres representanter og fylkesstyret sammen for å drøfte viktige saker som angår representantenes og fylkesstyrets arbeid. Møtene innkalles av lederen av fylkestingsgruppa i samarbeid med fylkeslederen. Lederen av fylkestingsgruppa leder møtene. På særskilt møte drøftes konstituering av fylkestinget og de valg fylkestinget skal foreta.

§ 6. NOMINASJON
Styret skal sørge for at nominasjon til stortingsvalg og fylkestingsvalg blir forberedt i god tid.
Nominasjonsmøter i Venstre i forkant av Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes innen utgangen av februar i det året valget finner sted.

a) Nominasjonsmøtets sammensetning skal baseres på to forhold:
1) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember året før nominasjonsmøtet avholdes.
For lag som velger å nominere før årsskiftet, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november. Bare betalende medlemmer telles med.

2) Antall stemmer ved sist tilsvarende valg i den enkelte kommune legges til grunn for
representasjonsrett etter stemmetallet:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynte 250
For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynte 700

c) Innkalling til nominasjonsmøte
Fylkesstyret/nominasjonsnemnda kaller inn med minst en måneds varsel.

d) Stemmerett på nominasjonsmøtet
Stemmerett på nominasjonsmøtet har valgte utsendinger fra Venstres lokallag. I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar nominasjonsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Medlemmer i nominasjonsnemnda, medlemmer i fylkesstyret o.a. har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet med mindre de er valgt som utsendinger fra sine lokallag. Avstemming skjer som gjengitt i bestemmelsene for årsmøtet.

e) Konstituering
Under konstitueringen ledes møtet av fylkesleder.
Møtet oppnevner:
1) møteleder,
2) leder og to andre medlemmer i en fullmaktsnemnd som gir innstilling til nominasjonsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter*,
3) minst en sekretær som fører møteprotokollen,
4) et tellekorps,
5) to personer til å underskrive protokollen/listeforslaget.
*Alle utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og sekretær i lokallaget.

f) Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet i fylket
Valg av utsendinger skjer på lokalt nominasjonsmøte i den enkelte kommune. Kun medlemmer som har betalt kontingenten pr 1.november i året før valget finner sted, er valgbare til nominasjonsmøte i fylkeslaget. Et medlem kan delta på nominasjonsmøte i bare ett fylkeslag. Lokalt nominasjonsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Stemmerett på dette møtet har alle medlemmer av Venstres lokallag i kommunen, jf. mønstervedtekter for lokallag § 5.

§ 7. VEDTEKTENE
Disse vedtektene endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd fram for fylkesstyret og sendes ut senest innen en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres lokallag i fylket. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**