Årsmøte i Hedmark Venstre

Årsmøtet startet lørdag 3.februar kl.13 og fortsetter søndag 4.februar kl.9 på Hotel Central, Elverum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres nestleder Trine Skei Grande inspirerte årsmøtet med hvordan Venstre nå utformer egen politikk lørdag ettermiddag på Hotel Central Elverum
Årsmøtet arbeider nå med politiske uttalelser under fylkesårsmøtet på Hotel Central, Elverum.
Nominasjonsmøtet starter lørdag kl. 18:00

Forslag til politiske uttalelser mottatt til årsmøtet:

Gruppearbeid

Foto: A.Hovstø

Line

Foto: A.Hovstø

Gruppearbeid

Foto: A.Hovstø

Gruppearbeid

Foto: A.Hovstø

Gruppearbeid

Foto: A.Hovstø

åpning V-årsmøte

Foto: A.Hovstø

1. Velkommen v/Ida Eggen, leder Elverum Venstre — til byen ved elva .
2. Åpning v/ ordfører i Elverum Steinar Sætervadet – Nye Elverum på offensiven — nabokommuner sliter med å opprettholde folketallet og egen infrastruktur — viktig for Elverum som regionsenter i Sør-Østerdalen med sterk vekst i egen kommune og ikke glemme naboene — veksten i kommunene stopper opp og går nedover får også konsekvens for regionsentrene — kulturliv og høgskoleavdeling å være stolt av til å utvikle nye studieretninger, Terning arena vil være en høgskole det ikke finnes maken til —
3. Erik Ringnes fylkesleder — velkommen til æresmedlem Brita xx og grand-old-man Ola Jonsmoen — V opptatt av miljøspørsmål og klimaendringer har fått en helt egen plass på agenda som viser at Venstre er en parti for moderne mennesker som tar miljøutfordringen på alvor — med besøk av nestleder Trine Skei Grande — og ser fram til et godt lokalvalg i høst hvis resultat bare kan skyldes oss selv
4. Hilsning v/ Brita Skre — folkelivsgranskar og ur-etnolog, 1923 kullet større enn noe annet barnekull noen gang med forpliktelse til å formidle historia — nå må Hedmark Venstre kjenne sin besøkelsetid og slå et slag for demokratiet — samlende kandidat for LO’s valgnemnd Sigbjørn Johnsen som Kongens mann i Hedmark "de har tråkka over ei grense som ikke er skriftfesta i noe regelverk men ei hevdvunnen grense" (Kåre Willoch), den som er Kongens mann i Hedmark har lagt ned sine politiske valg og ikke delta i politisk valg for sitt parti — Magasinet Østlendingen: "Sigbjørn vand med å skifte hattar" — fylkesmanns embedet er ei viktig sak og vise til argumentasjon i artikkel og til K.Willoch
5. Innkallinga godkjent og møtet er lovlig satt
6. Agenda — valgkampplan og programarbeid tas opp mellom 1430 og 1530 med inndeling i grupper — forslag om å flytte nominasjonsmøte til søndag ikke vedtatt siden dette er lovlig innkallt til lørdag kl.18 — med behandling av valgliste sendt ut av nominasjonskomiteen ved Ida Eggen og det er fint med kamp om kandidater til nominasjonslista — valgte møteledere Harald Pettersen og Miriam Engelsjord (lørdag) Tone Kristine Berger og Ola Rostad (søndag)
7. Innsamling av delegat skjema fra lokal-lagene — avklaring med Venstre sentralt om de fire lokallagene av Unge Venstre i Elverum kan ha fire delegater og stemmer ved års- og nominasjonsmøtet
8. Protokoll fra årsmøtet 2006 i Elverum — enstemmig vedtatt
9. Valg av redaksjonsnemd — Inger Noer, Christian Steenland, Sjur Skjævesland, Ole Emil Øygarden — enstenmig vedtatt — referenter Asbjørn Hovstø og Gina Sigstad enstemmig vedtatt — tellekorps Ole Emil Øygarden og Anne Mette Andresen enstemmig vedtatt underskrift protokollen fra årsmøtet Inger Noer og Ola Jonsmoen
10. Årsmelding Hedmark Venstre 2006 — opplest og vedtatt — beklager "jeg"-form i meldingen —

Erik Ringnes

Foto: A.Hovstø

11. Regnskap 2006 — opplest og vedtatt — med fullmakt til å se på posteringer til Unge Venstre og Landsmøte til å føre disse på riktig poster
12. Til agendaen — punktet om Venstres miljøpris utgår siden det ikke er foreslått kandidater — fullmaktsnemnd til nominasjonsmøte Inge Haugen og Unn Kristin Martinsen og Tom Kristian Berger — Unge Venstre i Elverum har én stemme både i årsmøte og i nominasjonsmøtet ifølge organisasjonssjef Runolf Steigane i Venstres Hovedorganisasjon —
13. Kontingent 2007 — styret foreslår uendret kontingent kr.50 til fylkeslaget for 2007 — vedtatt enstemmig

Årsmøtet

Foto: A.Hovstø

14. Budsjett 2007 — ved kasserer Benthe Løvenskiold Kveseth — enstemmig vedtatt med tillegg om å øke valgkampbudsjettet med kr.30.000 til å drive lokal valgkamp

Antall delegater i lagene utregnes med 1 delegat pr.25 medlemmer og 1 delegat for hvert lag i Unge Venstre. I tillegg kommer én ekstra delegater for inntil 150 stemmer, deretter én ekstra delegat pr. 250 nye stemmer.
Forslag til politiske uttalelser som skal behandles på årsmøtet skal være innsendt til fylkessekretær Kine Kyllingstad innen 25. januar.

Alle lokallag må ha avholdt sine års- og nominasjonsmøter og ha sørget for valg av utsendinger til fylkets års- og nominasjonsmøte. Delegatene må bringe med underskrevet fullmaktsskjema.

Hedmark Venstres forslag til program til fylkestingsvalget 2007

Miljø:
– Hedmark må ta sin andel og iverksette konkrete tiltak for å redusere CO2 utslipp i fylket
– Mjøsa må som drikkevannskilde og rekreasjonsområde må være ren. Det ble påvist en markert økning av bromerte flammehemmere ved Lillehammer fram til 2003. Venstre krever at miljøhandlingsprogrammet videreføres og ser med spenning fram til rapporten i mars 2007 som vil vise status for tilførsler av miljøgifter. Det er uakseptabelt at Mjøsa fortsatt inneholder høye verdier av PCB og kvikksølv, selv om tilførslene er blitt mindre siden 1970
– Arbeidet med en ny høyhastighetsbane gjennom Østerdalen må framskyndes
– 4-felts E6 legges til Rv3-trasse fra Kolomoen og nordover gjennom Østerdalen
– Skogfylket Hedmark må ta i bruk mer fornybar energi i form av biobrensel fra skogen
– Hedmark fylkeskommune må sette miljøkrav når det legges ut transportoppdrag på anbud
Småbedrifter:
– Biobrensel i form av ved, flis, halm og pellets, skal utgjøre ei ny tilleggsnæring for bønder i tettbygde strøk. Mange bønder kan levere varme til husstander med vannbåren oppvarming, jfr prosjektet "Gardsvarme i Hedmark" hos Innovasjon Norge
– Stimulere til etablering av nye bedrifter i Hedmark gjennom bruk av Venstres 10 pkt
grunderprogram
– Rv 3 må tas inn i "lottorekka" for prioriterte vegprosjekter
Sosialt ansvar:
– Staten bør ta finansieringsansvar for funksjonshemmede og dermed sikre denne svake gruppa økonomisk støtte, uavhengig av den enkelte kommunes økonomi
– Det bør ikke trekkes i barnetrygden ved utregning av sosialhjelp
– Den nye fylkeskommunen/regionen får tilbake ansvaret for sykehusene
– Tannhelse må sidestilles med andre helserettigheter
Skole:
– Lærere som underviser på videregående skole i Hedmark bør ha hovedfag eller master i sitt fag
– Blæstad bør bli et nasjonalt senter for testing og bruk av landbruksmaskiner
– Det faglige underlaget for å drive med morsmålsundervisning spriker. Venstre ønsker å reise en debatt om morsmålsundervisningen[b]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**