Politiske uttalelser

E6 gjennom Østerdalen – Staten må ta ansvar for de svakeste – Klimatiltak nå! – Sett elevene i fokus – Kraftsatsing for entreprenørskap – Kultursatsing på pop og rock

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politiske uttalelser som ble vedtatt av årsmøtet i Hedmark Venstre:

1. Staten må ta ansvar for de svakeste
Møtet med det kommunale hjelpeapparatet er ofte det største problemet for funksjonshemmede
– Enkelte funksjonshemmete har behov for spesielt omfattende og sammensatte tjenester for å bedre livskvaliteten. Venstres nylig framlagte prinsipprogram krever at staten tar finansieringsansvar for alvorlig funksjonshemmede. Dette sikrer denne svake gruppa gode tjenester, uavhengig av den enkelte kommunes økonomi.
– Venstre ønsker generelt å styrke lokaldemokratiet, overføre mer makt og ansvar til kommunene, men ser behovet for å fravike dette prinsippet når det gjelder sterkt hjelpetrengende. Denne gruppa kan ikke leve med den usikkerheten som knytter seg til kommunale enkeltvedtak. Garanterte statlige overføringer vil gjøre livet mye enklere for disse og kommunen har fortsatt en viktig rolle som tjenesteleverandør, eventuelt mot betaling.

2. Klimatiltak nå!
– Venstre forlanger at Hedmark fylkeskommune snarest setter i gang en ordning med betaling av klimaavgift for alle reiser som foretas av fylkeskommunen.
– Hedmark fylkeskommune må handle drivstoff bare med de stasjonene som tilbyr biodrivstoff til innbyggerne i fylket.
– Fylkeskommunen må så langt som mulig kjøpe transporttjenester som ikke baserer seg på fossilt drivstoff.
– Venstre forlanger at Hedmark fylkeskommune snarest utarbeider en klimaplan.

3. E6 gjennom Østerdalen
DOBBELTSPORET JERNBANE TIL HAMAR OG EUROPAVEI GJENNOM ØSTERDALEN – FRAMFOR FULL UTBYGGING AV E6 NORD FOR HAMAR.
DEN FRAMTIDIGE TRASÉ AV E6 FORESLÅS LAGT LANGS DET SOM I DAG ER RV3 FRA KOLOMOEN OG GJENNOM ØSTERDALEN, INKL DEN PLANLAGTE TRASEEN MELLOM MYKLEGARD OG HOVDMOEN (NORD FOR RENA).
DEN NYE TRASÉEN BLIR ENKLERE Å UTVIDE. DEN EKSISTERENDE RV 3 ER AV EN SÅ DÅRLIG FORFATNING AT DEN MÅ FORBEDRES UANSETT.
TRASÉEN VIL VERKEN BERØRE ÅKERSVIKA NATURRESERVAT, MJØSA ELLER NASJONALPARKEN PÅ HJERKINN OG VIL VÆRE ET MILJØVENNLIG VEGPROSJEKT OG GI ØKONOMISKE FORDELER SOM FÆRRE VEIKILOMETER, MINDRE FJELLSPRENGNING OG FÆRRE HØYDEMETRE.

4. Sett elevene i fokus
Hedmark Venstre er bekymret for de høye drop-out tallene og mener det er på tide å tenke radikalt nytt rundt skolepolitikken. 1 av 4 elever dropper ut av videregående utdanning og bare 56% av elevene fullfører på normert tid. Høsten 2005 måtte hele 8000 elever begynne på nytt grunnkurs.
Hedmark Venstre foreslår tre konkrete tiltak for å gjøre den videregående opplæringen bedre og mer tilpasset den enkelte elev:
1. Styrk rådgivningstjenesten!
Det må stilles faglige krav til rådgivere på ungdomstrinnet og på videregående skole. Disse bør være profesjonsutdannet til å veilede elever som er usikre på utdanningsvalg. Inntil dette er mulig, må etter- og videreutdanningen forbedres slik at ALLE elever har god kjennskap til de ulike utdanningsmulighetene.
2. Mer praksis på yrkesfag!
Ikke alle bør tvinges gjennom mye teori før de får praksisplass. Venstre ønsker en modell med 50/50-fordeling mellom teori og praksis de tre første årene mens det fjerde året blir forbeholdt lære på yrkesfagene. Venstre vil utrede muligheten for rett til læreplass for å sikre at elevene tilbys utdannelser de er motivert for å fullføre.
3. Mer individtilpasset opplæring
Undervisningen må i større grad tilpasses den enkelt elev. Alle elever er forskjellige og har forskjellige metoder for best å tilegne seg kunnskap. I følge Elevundersøkelsen (2006) har halvparten av elevene ikke innflytelse på arbeidsplaner i noen fag. Venstre tror nøkkelen til en bedre skole med tilpasset opplæring ligger hos lærerne. For å videreutvikle gode lærere, bør alle lærere etter et visst antall år få et kompetanseår for enten å praktisere et annet arbeid og øke egenkunnskape, eller for å ta videre utdannelse.

5. Kraftsatsing for entreprenørskap
BEDRE TILBUD FOR Å DRIVE ENTREPRENØRSKAP I HELE HEDMARK. EN KRAFTSATSING FRA FYLKESKOMMUNEN TIL LOKAL STØTTE TIL NÆRINGSBYGGING SOM EN OPPFØLGING AV DE PROSJEKTER (*) SIVA HAR GODKJENT I HEDMARK
Rammevilkårene for entreprenørskap må styrkes blant annet ved å
– redusere arbeidsgiveravgift for de første arbeidsplassene i nye virksomheter
– gi sosiale rettigheter for gründere på nivå med det arbeidstakere har
– fjerne kravet om revisjon for aksjeselskap med omsetning mindre enn 5 mill. kr.

(*) Aktuelle prosjekter er distribuert inkubator, næringshager og kunnskapsparker

6. Kultursatsing på pop og rock
I Elverum jobbes det for å etablere et musikkakademi. Hedmark Venstre ser at dette er et positivt tilskudd til fylket. Dette er ikke bare gunstig for Hedmark. Dette er et prosjekt av nasjonal betydning. Musikkindustrien i verden er enorm og vårt naboland Sverige har klart å bygge opp en musikkindustri som utnytter dette enorme potensialet. Elverum Music Academy vil bidra til at Hedmark og Norge kan klare det samme og at ungdom i fylket og i Norge kan ta utdanning og utvikle seg innen pop og rock.
Videre vil Hedmark Venstre at det etableres videregående tilbud innen musikk, dans og drama i Elverum. Man ønsker også å etablere et nytt videregående skoletilbud ved å opptrette en rock- og poplinje. Dette vil gi synergier og mulighet for å trekke en lenger linje i utdanningsløpet.
Aktørene bør vurdere samlokalisering sammen med Elverum kulturskole på Lærerskolen da lokalene blir ledige når høgskolen flytter til Terningen Arena.
Denne kultursatsingen vil ha stor betydning og ha svære positive ringvirkninger. Hedmark Venstre ønsker at enda flere ungdommer i fylket vårt skal få utvikle seg innen kulturfeltet og vi ønsker nyskaping og næringsutvikling basert på kultur.

Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes kan kontaktes på telefon 918 08 486.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**