Akershus Venstres årsmøte krever bedre anlegg for Cricket

Utover dette dette krevde møtet at Miljø og livskvalitet må sikres ved veiutbygging, at Akershus bør bli et foregangsfylke på biodrivstoff, at Psykiatritilbudet på Blakstad bevares, at barnevernet forbedres og at flere afrikanske varer får plass i norske butikkhyller

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**Bedre anlegg for Cricket

Besøk av blant annet landslaget i Cricket

Foto: Akershus Venstre

Cricket er den raskest voksende idretten i Norge, med rekruttering fra befolkningsgrupper som er dårligst representert i det tradisjonelle organiserte idrettstilbudet. Cricket er verdens nest største idrett, og Norsk Cricket har nesten 3000 medlemmer.

Akershus Venstre vil legge til rette for at idretten kan utvikle seg videre, og for dette må de aktive ha gode treningsmuligheter og gode kamparenaer i Akershus. Vi ser det som viktig å styrke breddeidretten og utvikle og stimulere nye idrettsformer, som tiltrekker barn- og unge fra alle samfunnslag.

Akershus bør bli et foregangsfylke på biodrivstoff

FNs klimarapport slår nå fast at klimaendringene er menneskeskapte og at konsekvensene kan bli alvorlige dersom vi ikke gjør nok. Venstre varsler derfor en offensiv på biodrivstoff i lokalvalget til høsten. Venstre vil at klimavennlig biodrivstoff skal bli tilgjengelig alle. Målet er at Akershus skal bli foregangsfylke på området.

For mange mennesker er det å redusere egen bilkjøring et av de enkleste tiltakene for å kutte ned på egen klimaforurensing.

Borghild Tenden

Foto: Akershus Venstre

Mange er villige til å bidra positivt for å redusere utslippene. Problemet i dag er at gode løsninger slik som biodrivstoff, ikke er å få tak i for vanlige folk. Venstre vil derfor sørge for at offentlig sektor i Akershus går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper overfor bensinstasjon-kjedene for å få dette tilgjengelig i fylket og åpner for å pålegge bensinstasjoner å tilby biodrivstoff hvis det er nødvendig for å øke omsetningen av dette.

Vi ser for oss at kommunene og fylkene fortrinnsvis handler med de kjedene som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt, og at det offentlige samtidig tar i bruk miljøbiler. Kommunene kan også gå sammen med én eller flere lokale bedrifter for å få dette til. På denne måten kan kommunene og fylkene virkelig bidra i riktig retning for å redusere klimaendringer.

Statlige bedrifter og virksomheter som for eksempel Posten må også være med på denne omleggingen, deres bidrag vil være viktig for at vi raskt får god tilgjengelighet på biodrivstoff.

Miljø og livskvalitet må sikres ved veiutbygging

Hovedtrafikkårene gjennom Akershus innebærer en betydelig utfordring knyttet til miljøvern og livskvalitet. Akershus Venstre sier nei til å legge ny E-18 trasè gjennom Sørmarka. Biltrafikk gjennom marka er i seg selv negativt. I tillegg vil en etablering av en ny motorvei gjennom marka trekke med seg utbygging av industri og boliger i et sårbart område.

Akershus Venstre kan ikke støtte en utvidelse av E18 over Svartsskog uten nødvendig sikring av drikkevannskilden Gjersjøen. Gjersjøen forsyner mange av Akershus´ innbyggere, og er samtidig kanskje Norges mest utsatte drikkvannskilde. To europaveier og en fylkesvei passerer i vannkanten. En ulykke med påfølgende olje- og/eller kjemikalieutslipp vil kunne få katastrofale følger for drikkevannet vårt.

Bevar Psykiatritilbudet på Blakstad

Ingvild Vevatne

Foto: Akershus Venstre

Akershus Venstre ønsker å styrke det psykiatriske behandlingstilbudet i regionen, og foreslår konkret å bevare psykiatritilbudet på Blakstad sykehus.

Blakstad sykehus har gjennom lang tid vært et vesentlig element i regionens behandlingstilbud for psykiske lidelser. Sykehuset ligger i en unik omgivelse med et stort naturområde ned mot Oslofjorden. Dette har en positiv betydning for pasientenes trivsel og behandling.

Vi vil på dette grunnlag beklage et vedtak om å legge ned og flytte avdelingen for akutt behandling vekk fra Blakstad. Dette er klart i strid med anbefalingene fra tidligere og nåværende brukere. Vi frykter dette vil svekke både kvalitet og omfang i det samlede behandlingstilbudet innen psykiatrien.

Blakstad sykehus er i tillegg et viktig element i kulturlandskapet, som det i seg selv er et poeng å bevare.

Venstre stiller opp for barnevernet

Barn som opplever omsorgssvikt skal få hjelp, og Akershus Venstre vil være med og ta ansvar for at denne hjelpen er god og kommer raskt. Det er uakseptable forskjeller mellom kommuner i Akershus på brudd med lovpålagte barnevernstjenester. Venstre vil arbeide for at det bevilges nødvendige midlene slik at alle barn i Akershus får den hjelp de har krav på, uansett kommune. Vi vil også sette særlig søkelys på de utfordringer etniske minoriteter støter på i møte med barnevernstjenesten.

Det har vært stort fokus på mangler i det statlige barnevernet i høst. Staten har plikt til å bistå med tilbud som ligger utenfor hva kommunen har kapasitet til, dette gjelder spesielt i saker der barnet trenger et nytt hjem. Flere kommuner har opplevd det slik at staten har trenert slike saker og foreslått tiltak i hjemmet der det kommunale barnevernet har fastslått at omplassering er nødvendig. Vi kan ikke akseptere at barn blir stående uten hjelp og hensiktsmessig tilbud. Barn skal ikke bli kasteballer på grunn av uenighet eller samarbeidsproblemer mellom stat og kommune!

Det er viktig at hjelpen kommer raskt når problemer oppdages, da kan de løses før de vokser seg så store at de blir uoverkommelige. Å skille et barn fra foreldrene skal kun være siste utvei. Ved å raskt bistå med hjelp i hjemmet vil færre barn skilles fra sin familie, derfor er det viktig at disse tidsfristene ikke brytes. Dessverre er det store forskjeller kommunene imellom på om de lovpålagte fristene overholdes her i Akershus. Venstres lag vil ta ansvar for at det bevilges midler og settes i gang tiltak så alle barn får god og rask hjelp, uansett kommune.

Mens allminnelige 18-åringer har foreldre som stiller opp med hjelp og råd, mangler mange barnevernsbarn voksne med livserfaring som er der for dem. Etter at ungdom med hjelp fra barnevernet fyller 18 må de ikke overlates til seg selv om de ønsker hjelp i overgangen til voksenlivet. Et tilbud om frivillig ettervern fram til fylte 23 år gjør det lettere å skulle ta over ansvaret for eget liv. Venstrelagene i Akershus vil sørge for et godt ettervern i alle våre kommuner.

Det er stor skepsis blant etniske minoriteter ovenfor barnevernet, og barnevernet mangler i dag nødvendig kompetanse før å møte de problemer som er spesielle i minoritetsfamilier. Det er nødvendig med aktiv oppsøkende informasjonsarbeid. Barnevernet må tilføyes ressurser og kompetanse rettet inn mot behovet hos etniske minoriteter. Førstelinjetjenesten må spesielt styrkes.

Flere afrikanske varer i norske butikkhyller

Kampen mot fattigdom ikke kan stå stille mens vi venter på at WTO-forhandlingene skal komme videre. Akershus Venstre oppfordrer regjeringen til å innføre tiltak som kan bidra til økt markedsadgang for fattige land på det norske markedet, og på den måten lede an gjennom eksempelets makt. Vi oppfordrer kommuner i Akershus til å bli fairtrade-kommuner, slik kan mye utrettes på tross av regjeringens manglende vilje til å bidra til en mer rettferdig verdenshandel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**