10 punkter for et flerkulturelt Oslo

Oslo Venstres vedtok på sitt årsmøte ti punkter om innvandring og integrering. Venstre ønsker flere innvandrere velkommen, men vil samtidig sette i verk målrettede tiltak for å skape en velfungerende flerkulturell hovedstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres logo

Venstre mener at Oslo har utfordringer knyttet til integrering som vi må ta på alvor. Oslo har de siste tiårene blitt en flerkulturell by, med mange innvandrere fra ikke-vestlige land. Disse innvandrerne og deres etterkommere er en stor ressurs for byens kultur-, arbeids- og næringsliv.

Venstres utgangspunkt er at alle Oslos innbyggere er likeverdige, og at alle tilfører noe som gjør byen rikere og mer spennende. Borgerne utgjør et felleskap, og hver enkelt av oss har en plikt til å inkludere hverandre og oss selv i samfunnet.

Venstres ti punkter for et flerkulturelt Oslo:

Diskriminering. Oslo må ta et kraftig oppgjør med diskriminering og rasisme i arbeidslivet, på boligmarkedet og på andre felles samfunnsarenaer.
Språkopplæring for barn. Alle barn må sikres tilfredstillende opplæring i norsk språk, uansett etnisk bakgrunn. Barn som ikke kan kommunisere på norsk ved fire års alder må få obligatorisk språkopplæring. Barn som ikke har tilfredstillende språkferdigheter må i tillegg gis et frivillig tilbud om gratis kjernetid i barnehage.
Skolen. Venstre vil bruke skolen som en viktig arena for integrering. Skolen skal gi alle barn et best mulig utgangspunkt for deltagelse i samfunnet. Bedre rådgivningstjeneste og større grad av individuell tilpasning av opplæringstilbudet er viktige forutsetninger for å hindre frafall og sikre et best mulig læringsutbytte. Venstre vil fortsette å gi ekstra midler til skoler med en høy andel minoritetsspråklige.
Språkopplæring for voksne. Alle borgere som trenger språkopplæring for å kunne fungere i det norske samfunnet må gis gratis opplæring i norsk.
Groruddalspakken må styrkes. Oslo Venstre vil øke den totale potten som skal brukes i Groruddalen fra 200 mill. til 300 mill årlig. Venstre vil øke Oslos bidrag fra 100 mill. til 150 mill. Venstre har satt i gang et tilsvarende prosjekt i Søndre Nordstrand bydel, som staten også må bidra til. Fordelingen av midlene må styres lokalt.
Tvangsekteskap er alvorlige overgrep som må straffeforfølges og forebygges ved målrettede tiltak som blant annet obligatorisk intervju med den utenlandske parten, innføring av kjærestevisum og gjennom informasjon og holdningsarbeid i skolen. Det må etableres en spesialisert institusjon som kan tilby hjelp til personer som blir utsatt for press om å gifte seg mot sin vilje. Alle norske borgere skal ha den samme retten til familiegjenforening, uavhengig av alder eller etnisk bakgrunn.
Kriminalitet. Kriminelle skal møtes med de samme reaksjonene uansett bakgrunn, og alle skal få leve et liv fritt for vold og overgrep. Venstre vil reagere hardt mot de harde kriminelle og gi politi, barnevern og sosialtjeneste økte ressurser til å forebygge kriminalitet som først og fremst har bakgrunn i sosiale problemer.
Arbeidsinnvandring. Venstre vil åpne for etterspørselsbasert innvandring av arbeidstagere, også fra land utenfor EØS-området. Vi vil oppheve overgangsordningene for de nye EU-landene. Vi vil gi mennesker som ønsker å søke lykken i det norske samfunnet en ærlig dør inn. En slik ordning må være ubyråkratisk og basert på behovet for kvalifisert arbeidskraft. Det må være mulig å komme til Norge for å søke jobb basert på kompetanse og individuelle ferdigheter. Det må også være mulig for arbeidsgivere å rekruttere arbeidskraft i utlandet
Tro og livssyn. Venstre vil at alle tros- og livssynssamfunn skal likebehandles, at den offentlige skolen skal ha en livssynsnøytral formålsparagraf og at ingen religion skal forkynnes i undervisningen.
Dialog. For å lykkes med integrering og skape gode lokalsamfunn, må vi sikre god dialog mellom alle byens befolkningsgrupper. Gode møteplasser må dyrkes, og det må legges til rette for det multikulturelle frivillighetsarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**