Åpen by

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Oslo skal være en varm og inkluderende by med et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Reduksjon av klimagassutslipp skal være på dagsorden i alle sektorer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hånd, hender, victory, peace, Marte Enerud Risbø

Foto: Christoffer Biong

Frivillighet og engasjement
Enhver osloborger skal ha mulighet til å påvirke utviklingen i egen by og bydel. Beslutningene må tas så nært dem det gjelder som mulig. Den gode byen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av marka, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller flere barnehager. Åpenhet og innsyn gir bedre muligheter for innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser, flytte makt ned på bydelsnivå og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av byen.

Trygg og varm by
Tilgjengelighet og fleksibilitet bør kjennetegne omsorgstjenestene i Oslo. Byråkratiet må forenkles og tjenestene må tilpasses den enkeltes behov. Alle må sikres trygghet i hverdagen og et godt sted å bo. Trygghet er en forutsetning for frihet. Oslo skal være en trygg by å ferdes i. All vold må bekjempes.

En verdig alderdom
Venstre vil gi eldre mennesker trygghet og valgfrihet. Alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men samtidig skal det bli lettere å få sykehjemsplass enn i dag. Venstre vil føre en politikk som gir mange muligheter for valg, enten det gjelder hvilke tjenester en vil benytte, eller hvem som skal utføre dem.

Finnes park

Foto: Jan Einar Henriksen

Miljøvennlig og tilgjengelig
Rent vann, frisk luft, grønne lunger, nærhet til marka og et velfungerede kollektivtilbud gjør Oslo til en grønn by. Fortettingen av byen må ikke gå på bekostning av viktige grøntarealer. Fjordbyen må sikre allmennhetens tilgang til sjøen og dessuten bevare byens intime preg. Utslippet av klimagasser må reduseres og Oslo må ta en større del av ansvaret gjennom å sørge for å redusere egne utslipp i tråd med Kyoto-protokollen.

Et bærekraftig næringsliv
Oslo har en høyt utdannet befolkning og det beste utgangspunkt for en innovativ og bærekraftig næringspolitikk. Universitetet i Oslo skal være blant de beste i Europa. Det kreves et krafttak og Venstre vil begynne med å styrke samarbeidet mellom næringsliv, universitet, høyskoler og kommunen. Videre må regelverket knyttet til næringsetablering forenkles.

Skolebarn

Muligheter for alle
Venstre vil satse på en god offentlig skole, og er positiv til flere friskoler. Læringen må være tilpasset den enkelte, og lærerne må gis større pedagogisk frihet til å utarbeide egnede undervisningsopplegg. Skolene må få bedre muligheter for spesialisering og utvikling av egenart. Venstre vil dessuten tilby lærerne videreutdanning i form av et kompetanseår. Et overordnet mål er at alle elever skal få en tilpasset opplæring. Det målet når vi best ved å satse på lærerne og lytte til elevene.

Mangfoldig og inkluderende
Oslo skal være en åpen og tolerant by som har rom for ulikhet og mangfold. Vi vil ha et rikt og mangfoldig kulturtilbud. Byen bør bli blant Europas fremste kulturbyer. Vi vil kjempe for likeverd og likestilling mellom innbyggerne. Kommunen er en stor arbeidsiver og må sikre mangfold og inkludering på kommunale arbeidsplasser. Diskriminering må bekjempes enten den skjer på bakgrunn av kjønn, hudfarge, legning, religion eller nedsatt funksjonsevne. Byen skal være åpen og tilgjengelig for alle.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 1 – Du er sjefen – folkestyre og lokademokrati

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**