Det kreative og nyskapende Oslo

Oslo skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele landet. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til å bedre velferdstilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oslo må utvikle et godt samarbeid med andre storbyer i Skandinavia for videreutvikle regionen til et internasjonalt attraktivt næringsområde. For å bedre Oslos fortrinn nasjonalt og internasjonalt vil Venstre kjempe for at staten fører en helhetlig innovasjonspolitikk som øker mulighetene som ligger i Oslo-regionen.

Hender

Bedre hverdag for arbeidsskapere
Et dynamisk næringsliv og samfunn trenger både arbeidsskapere og arbeidstagere. Venstre ønsker å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere i Oslo, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter. Oslo skal tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft.

Venstre vil:
– redusere skjemaveldet.
– at all saksbehandling for næringslivet skal kunne skje elektronisk.
– gjøre kommunens servicekontor for næringslivet mer tilgjengelig for brukere gjennom lengre åpningstider, bedre markedsføring og tettere kontakt med bydelene. Vi vil også gjøre det mer tilgjengelig for minoritetsspråklige.
– arbeide for at det skal være enklere å få arbeidstillatelse.
– at Innovasjon Norge må utvides til å omfatte Oslo på lik linje med resten av landet.
– tillate butikker å ha åpent så lenge de ønsker, også på søndager.
– ha stabile rammevilkår for utesteder med skjenkebevilling, og oppheve maksimumsbestemmelsene for åpningstid.
– kreve arbeidskontrakt og regulerte arbeidsforhold for å få skjenkebevilling.
– innføre "smiley-systemet" fra Danmark som en metode for å opprettholde hyppige kontroller av skjenke- og serveringssteder og ansvarliggjøre bransjen.

Enklere og mer rettferdige avgifter
Venstre går inn for et enklere og mer rettferdig skatte- og avgiftssystem.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Venstre vil:
– sørge for at Oslo fortsatt skal ha lave kommunale avgifter.
– fortsatt gå imot eiendomsskatt i Oslo.
– bruke avgifter og avgiftslettelser for å vri forbruket i en mer miljøvennlig retning.
– rydde opp i avgifts- og gebyrjungelen. Et gebyr skal ikke være på mer enn det tjenesten faktisk koster.
– arbeide for å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb.

Kunnskapsbyen Oslo
Oslo er en kunnskapsby med nærmere halvparten av forskningsressursene i landet, det største universitetet og flere offentlige og private høyskoler, men kontakten mellom høyere utdanning og næringsliv er for dårlig.

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil:
– opprette et nettverksforum mellom kommunen, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene.
– ta initiativet til et samarbeid mellom kommunen, utdanningsinstitusjonene og næringslivet, hvor folk som vil starte sin egen bedrift kan få tilgjengelig start- og utviklingskapital. En del av denne ordningen må være tilbud om nettverksrådgivning, tilby en inkubatorfunksjon og gi råd og veiledning rundt bedriftsledelse. En slik ordning bør fungere som et kompetanse- og finansieringssenter for gründere i Oslo.
– satse på regionalt samarbeid mellom Oslo, regionale statlige etater og arbeids- og næringslivet med hovedfokus på nyskaping/entreprenørskap, samt nettverk og kompetanseutveksling mellom næringsliv og utdanning/forskning.
– ta i bruk offentlig/privat samarbeid på flere prosjekter i Oslo med avtaler med private aktører om kommunal utbygging, drift og vedlikehold.
– styrke Forskningsparken ved UiO ytterligere, samt vurdere muligheten av å opprette et eget senter for bioteknologi i Oslo.

Oslo som næringsaktør
Oslo kommune innehar en viktig rolle som tilrettelegger for næringslivet i Oslo. I tillegg er Oslo kommune selv både en stor næringsaktør og en storinnkjøper.

Venstre vil:
– fortsette å ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det er hensiktsmessig.
– sette i gang forsøk på å gi private aktører en utfordringsrett på noen utvalgte områder der kommunen driver tjenesteproduksjon, dvs. en rett til å gi et tilbud og få tilbudet vurdert i konkurranse med kommunens egen drift.
– sikre at kommunen har god kompetanse på bestiller- og utførerrollene gjennom utveksling av erfaringer med andre byer.
– at kommunene skal stå friere til å fastsette eget skattøre.
– gjøre Oslo kommune til en pådriver innen produktutvikling og etisk handel gjennom kommunes rolle som storinnkjøper.
– at alle kommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører.

Et internasjonalt næringsliv
Venstre mener det er en nasjonal oppgave å styrke Oslos evne til å utvikle internasjonalt orienterte bedrifter, og tiltrekke seg etableringer fra internasjonale selskaper.

Venstre vil:
– øke tilgangen på kompetent arbeidskraft gjennom mulighet for økt arbeidsinnvandring.
– markedsføre Oslo internasjonalt som en attraktiv storby å bo og arbeide i. Venstre vil øke budsjettet for markedsføring av Oslo betydelig.
– styrke Oslo som kulturby gjennom mer penger, mer mangfold og ved å trekke til seg flere større kulturprosjekter.
– arbeide for høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg.
– sikre at offentlig- og infrastrukturell informasjon er tilgjengelig på flere språk, for eksempel ved bedre skilting i kollektivtrafikken.

Kommunal økonomi
Venstre vil sikre byen økonomisk handlefrihet både på kort og lang sikt. Dette krever god budsjettstyring, nedbetaling av lån og høy kommunal egenfinansiering ved investeringer.

Saksdokumenter

Venstre vil:
– gå igjennom alle deler av kommunens drift for å sikre kommunen og fellesskapets penger mot korrupsjon.
– føre en ansvarlig og langsiktig økonomisk politikk.
– arbeide for at kommunen skal stå friere til å fastsette egne inntekter (blant annet eget skattøre).
– redusere kommunalt eierskap der dette ikke har en spesiell begrunnelse.
– forvalte kommunal eiendomsmasse på en forsvarlig og langsiktig måte, ta igjen vedlikeholdsetterslep og sikre langsiktig vedlikehold av kommunens verdier.
– sikre at de kommunale eiendomsforetakene holder et høyt servicenivå samtidig som de er redskaper for å oppnå politiske mål.
– ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen kommunal saksbehandling for å forebygge korrupsjon og styrke den kommunale revisjonen.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 5 – En trygg, raus og inkluderende by

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**