En skole for kunnskap og like muligheter

Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Ingen elever er like, og derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få langt større frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. Ved å satse på lærerne vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

Et spennende skoletilbud
For Venstre er det viktig at Oslo kan tilby et spennende og variert skoletilbud.

Venstre vil:
– satse på en sterk offentlig skole. Alle skal ha tilgang til en god skole i sitt nærmiljø.
– være positiv til friskoler.
– gi skolene større frihet til å utvikle sin egenart. Målet er et mangfold av faglige profiler og pedagogiske arbeidsmåter. De videregående skolenes spesialisering som temaskoler må videreutvikles.
– ha fritt skolevalg både i grunnskolen og i videregående opplæring.
– at grunnskolene selv skal kunne velge om de ønsker å tilby fleksibel skolestart for seksåringer.
– bygge ny skole i Nordre Aker.
– ha ny ungdomsskole i Vestre Aker.
– at ny kombinert ungdoms- og videregående skole bygges på Helsfyr.
– at det bygges en ny skole i Hasle/Økern-området.
– at alle nye skoler skal ha universell utforming.
– at det må foretas helhetlige evalueringer av hver enkelt skole.
– flytte mer myndighet til den enkelte skole.

Sats på læreren
En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning.

Bøker

Venstre vil:
– gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter- og videreutdanning.
– gi hver skole en "videreutdanningspott", slik at de får en reell mulighet til å la lærerne hente faglig og pedagogisk påfyll.
– stille økte krav til lærertetthet, og sikre at det i større grad kompenseres for skjevheter i elevgrunnlaget ved å tilføre ekstra lærerressurser.
– gi lærere i Oslo-skolen tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole, og finne gode rekrutteringsmetoder for å få utdannet flere lærere med minoritetsbakgrunn.
– at det etableres en ordning med fast ansettelse for unge lærere som arbeider som vikarer i skolen.
– sørge for gode opplæringsprogrammer for skoleledere innen pedagogisk arbeid, samt drift og utvikling av skolen.
– tilføre ledelsen på den enkelte skole midler som de kan benytte til individuelle eller kollektive lønnstillegg, eller til andre tiltak for å tiltrekke seg og holde på kjernekompetanse.
– redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling.
– blant annet styrke rådgivningstjenesten for å sikre elevene bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole, noe som vil forebygge frafall.

Slipp skolen fri
Faglig dyktige lærere åpner muligheter for å gi skolene stor pedagogisk frihet. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i opplæringen.

Venstre vil:
– følge opp de målsetningene som er satt for kvalitet og pedagogisk utvikling i Kvalitetsbarometeret.
– utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre.
– ha solid pedagogisk kompetanse i sammensetningen av skoleledelsen. Det bør være et krav at alle rektorene i Oslo har pedagogisk utdannelse.
– at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det må gjennomføres en reform av lærerutdanningen. På ungdomstrinnet må lærerne ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag.

En fri og kreativ skole
Skolene skal ha stor frihet til å foreta selvstendige prioriteringer i forhold til innholdet i opplæringen, men det bør være noen grunnleggende felles krav til undervisningen ved alle skoler på samme skoletrinn.

Farger, kreativ

Venstre vil:
– øke satsingen på kulturformidling og kreative aktiviteter.
– styrke opplæringen i basisfagene matematikk, naturfag og norsk i grunnskolen, og innføre et ekstra obligatorisk fremmedspråk. Det språklige mangfoldet i Oslo-skolene må utnyttes!
– opprettholde obligatorisk sidemålsundervisning i videregående opplæring, men uten avsluttende eksamen og egen karakter i faget. Vurderingen skal inngå som del av en felles norskkarakter. Sidemålsundervisningen må utvikles og fornyes. Venstre vil derfor sette i gang forsøk som reelt fornyer faget i formidling og innhold slik at kunnskapen om og holdningen til faget endres.
– innføre et inkluderende livssyn-, etikk- og verdifag som erstatning for KRL-faget. Inntil et slikt fag er etablert, skal det være mulig å søke fritak fra hele KRL-faget.
– ha økt bruk av nettbasert læring og IKT i læringsarbeidet.
– sikre elevene fritt valg av læremidler i videregående opplæring.
– på sikt innføre programvare basert på åpne standarder i alle Oslo-skoler så langt det er mulig.
– fristille den enkelte skole til selv å velge egnet datautstyr og programvare.
– bedre demokratiopplæringen.
– arbeide for å innføre en livssyns- og religionsnøytral formålsparagraf i opplæringsloven.
– stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler.

Nivåtilpasset opplæring
Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Det bør være en selvfølge at alle elever møter faglige utfordringer.

Venstre vil:
– kreve at alle elever i større grad får opplæring tilpasset eget nivå.
– stille krav om at den retten alle elever har til tilpasset opplæring gjøres kjent og blir et reelt tilbud.
– styrke norskopplæringen, spesielt for barn uten norskspråklig bakgrunn.
– styrke ordningen med leksehjelp.
– sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring raskt får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning.
– opprettholde et godt spesialskoletilbud.
– starte et prøveprosjekt med en videregående skole for elever som trenger sosial oppfølging i et utvidet opplæringstilbud.
– at det skal gis de samme økonomiske tildelinger for barn med spesielle behov der foreldrene velger nærskolen til fordel for et spesialskoletilbud

Et godt skolemiljø
Skolen må styrkes for å bli en arena for felleskap.

Skolebarn

Venstre vil:
– etablere robuste rådgiverteam på alle skoler, med bred kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning. Rådgiverteamet skal også fungere som en støtte for lærerne i deres arbeid med å tilrettelegge opplæringen.
– styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen.
– videreføre opprustningen av Oslo-skolene med minst 1 milliard kroner per år.
– gi lærerne bedre arbeidsforhold. Det må stilles strengere krav til størrelse og kvalitet på lærernes arbeidsrom, og de må få mer fleksibel arbeidstid.
– videreutvikle prosjektene mot mobbing og rasisme.
– øke satsningen på skolenes utearealer som arena for trivsel og fysisk aktivitet.
– sikre alle i osloskolen tilgang på rent kaldt vann.
– kreve at det lages en egen læringsmiljøforskrift for elever i osloskolen.
– at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og at nærmiljøet inkluderes og brukes. Skolene bør samarbeide med bydelene og lokalsamfunnet om bruken av skolebygningene på kveldstid.
– arbeide for trygge skoleveier, også i indre by.

Rettferdige karakterer
For Venstre er det viktig at tester i skolen først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre, og at karakterer fastsettes på en mest mulig riktig og rettferdig måte.

Tavle

Venstre vil:
– at mappevurdering skal kunne bli en sentral del av karakter- og evalueringssystemet til skolene som selv velger mappevurdering.
– at nasjonale prøver først og fremst skal brukes til å kartlegge elevenes forutsetninger og behov, og gjøre det enklere for lærerne å tilrettelegge opplæringen for hver enkelt elev. Prøvene må derfor gjennomføres i begynnelsen av skoleåret, og ikke brukes som en del av grunnlaget for fastsettelse av sluttkarakter.
– at kvaliteten på de nasjonale prøvene må bli bedre, og de må forankres bedre ute på skolene.
– at resultatene fra nasjonale prøver må være offentlige. Tallene må imidlertid presenteres på en måte som gjør det mulig å se skolens resultater og utvikling over tid.
– starte et prøveprosjekt med ferdighetsprofiler i barneskole, som verktøy for tilrettelegging av spesialundervisning og leksehjelp.

Hør mer på eleven
Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre.
En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag.

Skole

Foto: Luth

Venstre vil:
– gi elevene rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme.
– sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene.
– sikre elevrådsrepresentantene god opplæring og at de blir bevisste sin rolle.
– styrke elevombudets rolle som støttespiller for elevrådene.

Sats på yrkesutdanning
Behovet for faglært arbeidskraft er stort i Oslo, og vi må sikre bedre forhold for elever som velger et yrkesforberedende utdanningsprogram. Det må oppleves mer attraktivt for bedriftene å ta inn en lærling eller lærekandidat. Mange søkere med svake skoleresultater får i dag ikke prøvd seg i en lærebedrift fordi risikoen oppleves som for stor.

Venstre vil:
– styrke yrkesveiledningen i skolen, og i større grad knytte denne sammen med direkte kontakt med næringslivet.
– ha mer praksis i de yrkesforberedende utdanningsprogrammene, særlig på videregående trinn 1, og mer fleksibilitet mellom teoretiske og praktiske fag.
– pålegge Oslo kommune å ta inn flere lærlinger og lærekandidater.
– fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og lærekandidater.
– tillate prøvetid for unge lærlinger slik at også de med svake resultater får en sjanse til å vise seg frem.
– at Utdanningsetaten har en tettere oppfølgning av lærebedriftene.

Fleksible barnehager

Rett til barnehageplass
Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass som er godt faglig med utgangspunkt i barnets behov.

Barnehage

Venstre vil:
– legge til rette for økt etablering av kommunale og private barnehageplasser. Oslo skal ha full barnehagedekning!
– gjøre det enklere å etablere familiebarnehager, ved at bydelene ansetter førskolelærere som familiebarnehagene kan leie inn. Bydelene bør også bidra med praktisk veiledning i oppstartsfasen.
– ha lik subsidiering av private og offentlige barnehager.
– sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. Prisen for en barnehageplass bør variere i forhold til foreldrenes inntekt. Kommunene bør få større mulighet til å differensiere barnehagesatsene.

Valgfrihet for barnefamiliene
Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud.

Venstre vil:
– ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten.
– sørge for tilstrekkelig deltidsbarnehageplasser.
– at også foreldre som ikke ønsker en ordinær barnehageplass, har et fleksibelt tilbud i form av for eksempel barneparker, åpne barnehager og så videre.

Et sted for lek
Barnehagen skal være et sted der leken står i sentrum, men mot slutten av barnehageperioden bør barna forberedes til å begynne på skolen. Barnehagen er også en viktig arena for språkforståelse og integrering.

Venstre vil:
– at barnehagen skal handle om lek og egenutfoldelse, men med lett preg av undervisning, for eksempel ved at barna får en grunnleggende innføring i tall og bokstaver.
– at barn med dårlig språkutvikling bør prioriteres i køen, og tilbys gratis kjernetid i barnehagen, eventuelt språktreningsgrupper.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 7 – En levende kulturhovedstad

Huken naturbarnehage

Foto: Sandal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**