Levende storby

Fjordbyen med boliger, næring og kultur på tidligere havneområder vil i de nærmeste årene gi helt nye muligheter for byen. Alle innbyggere må sikres god tilgjengelighet til fjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marka

Foto: Ivar Ruud Eide

Oslo er i vekst, og det skal legges til rette for fortetting og nye bydeler i mange deler av byen. Det er plass til mange nye boliger i Oslo uten å måtte bryte markagrensa eller bygge nye høyhus. Nye boligstrøk må først og fremst etableres på tidligere nærings- og industriområder.

Ta vare på byens kvaliteter
Fortetting skal skje på en måte som ivaretar byens historiske og grønne kvaliteter. Oslo skal videreutvikle sin egenart som en intim storby med et levende sentrum omkranset av grønne åser. Nye bygg skal være tilpasset omgivelsene og sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Løsninger som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å ta seg fram eller benytte seg av byens tilbud, gjør også hverdagen enklere for alle andre. Boliger må tilfredsstille gjeldende støykrav og sikres lett tilgang til stille uteområder.

Venstre vil:
– gå mot bygging av høyhus.
– fortsette oppgraderingen av gater, plasser og torg.
– lage flere gågater.
– bygge flere boliger i sentrum.
– legge til rette for nyskapende arkitektur som tar hensyn til byens historiske dimensjoner og øvrige kvaliteter.
– forsvare de grønne "100-meterskogene" i byen.
– vurdere en verneordning for store trær i byggesonen.

Oslo Rådhus

Foto: Oslo kommune

Fjordbyen for alle
Fjordbyen skal være for alle. Den skal gjennomføres med høy kvalitet og god tilgjengelighet langs hele fjorden. Det skal være en god blanding av boliger, kultur og næring.

Venstre vil:
– utvide Middelalderparken.
– si nei til flere høyhus i Bjørvika.
– legge til rette for bruk av strandsonen og fjorden for padlere og roere på Fjordbyplanområdene Filipstad og Alnas utløp samt på Sørenga-utstikkeren.
– fullføre Fjordbyen ved å legge E18 i tunnel fra Mosseveien til Lysaker.
– frigjøre Ormsund for byutvikling i 2008.
– bygge ny trikkelinje i Bjørvika og til Filipstad.
– bygge ut Filipstad med nye parkområder og gode forbindelser med Frogner og Skillebekk.
– legge til rette for nye signalbygg på Filipstad, Vippetangen og ved Grønlia.
– anlegge en gang- og sykkelvei som i størst mulig grad skal gå som en strandpromenade fra Oppegård til Bærum.
– jobbe for å få båt som kollektivtransportmiddel lokalt i Fjordbyen.

Gode bomiljøer
Med sterk vekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Nedbyggingen av fungerende grøntområder må stoppes, og fellesarealer må i størst mulig grad være tilgjengelige for allmennheten. Skoler, barnehager og sykehjem må bygges ut samtidig med at byen fortettes. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele byen.

Tårnhuset på St Hanshaugen

Venstre vil:
– sørge for at det bygges flere familieleiligheter i indre øst.
– ta vare på småhusområdene.
– sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting.
– etablere egne Syd-midler for Søndre Nordstrand på lik linje med Groruddal-midlene.
– gi bydelene myndighet til å avgjøre hvordan Groruddal-midlene og de nye Syd-midlene skal brukes.
– etablere et utbyggingsselskap for Groruddalens sentrale deler for å få en ny utvikling med boliger, næring og kultur.
– arrangere en internasjonal boligutstilling i Oslo i 2011.
– arbeide for at det bygges flere studentboliger i Oslo.
– få etablert Sognsveien som miljøgate.

Tilgjengelig for alle
Oslo er dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen tilgjengelig. Universell utforming må være førende for planlegging av alle offentlige rom. Universell utforming betyr at alt offentlig rom utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte. Dette vil gjøre hverdagen enklere for alle.

rullestol

Foto: microsoft

Venstre vil:
– la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom.
– stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til arrangementer, og når kommunen kjøper inn alle typer varer og tjenester.
– arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.
– foreta en systematisk utbedring av gater, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet.
– sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom.
– sikre god snørydding.
– sørge for at Oslos offentlige etater og foretak har nettsider som er tilgjengelige for alle, herunder at sidene er tilrettelagt for blant annet blinde og svaksynte.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 4 – Det kreative og nyskapende Oslo

Gå til kapitteloversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**