Molde Venstre er imot felles landbrukskontor med Fræna, Aukra og Midsund

Molde Venstre mener at dette er alvorlig sak som gjør at politisk innflytelse over viktige lover svekkes betydelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interkommunalt landbrukskontor mellom Fræna, Molde, Midsund og Aukra

Molde Venstre er positive til et tett samarbeide mellom kommunene i regionen, og det er naturlig at Molde kommune er en pådriver for slike løsninger. Men det er stor forskjell på å finne gode samarbeidsløsninger, og å etablere et felles kontor med delegert myndighet slik som det er foreslått i denne saken. Når i tillegg alle brukergrupper innenfor landbrukssektoren i Molde kommune er imot forslaget, finner vi det helt urimelig å gjennomfore dette slik det er foreslått. Molde kommune er en betydelig landbrukskommune, og primærnæringene er en viktig ressurs for hele kommunen.

Våre hovedargumenter er at :

1. Alle brukergrupper av tjenestene er imot forslaget, og alle brukergruppene er meget godt fornøyd med kompetanse og tjenestekvalitet slik det er i dag
Molde Venstre er svært opptatt av at demokratiet skal fungere optimalt, og Molde kommune har ansvar for å tilby alle brukergrupper gode tjenester innenfor de områdene de har behov for. Da blir det et stort paradoks for Venstre dersom vi politikere skal beslutte en løsning der alle brukergruppene som berøres er imot.

2. Molde kommune vil delegere beslutninger i viktige plansaker til et felles kontor, inklusive konsesjonssaker.
Det er en lang rekke lover som vil bli delegert til et felles kontor :

Plan- og Bygningslova, Odelslova, Konsesjonslova, Jordlova, Skogbrukslova, Forpaktningslova, Forurensingslova, Lova om Motorferdsel i utmark, Viltlova, Lov om laksefiske og innlandsfiske, samt Matlova.

Politikerne i Molde kommune vil med dette gi fra seg beslutningsmyndighet over mange av de mest sentrale områder i en kommune.
Rådmannen peker i saksframlegget på en rekke problemområder som er negative for Molde kommune : Delegering av konsesjonsloven, motorferdsel i utmark, viltforvaltningen, skogforvaltningen, arealforvaltningen, egne ansatte, og arkiv.
Dette er helt sentrale områder innen kommunal forvaltning som kan ha store konsekvenser for viktige brukergrupper.

3. Landbrukskontoret i Molde er nylig integrert i Plan og Utviklingsavdelingen, hvilket bidrar til at Landbrukssektoren er tett på alle plan- og arealsaker i kommunen.

Dette er påpekt i flere av høringsuttalelsene, og forslaget vil innebære en svekkelse av fagkompetansen i Plan- og Utviklingsavdelingen, samt en større grad av sektortenking med splittelse mellom landbruk og generelle plansaker. Det er bare to år siden Landbrukskontoret ble integrert i Plan- og Utviklingsavdelingen, og dette forslaget bidrar til å reversere denne vellykkede løsningen.

4. Kompetansen i Molde kommune vil ikke komme til nytte som før, da det bare er en av tre ansatte som vil få tilbud om jobb på det felles landbrukskontoret.

Kompetansebidraget fra Molde kommune blir da marginalt. I tillegg vil
Molde kommune uansett ha arbeidsgiveransvaret for alle berørte ansatte, og de må få tilbud om andre stillinger i kommunen. Da er det stor risiko for at den kompetansen de har ikke blir brukt. Man vil også miste mye kunnskap og historikk om lokale forhold i kommunen.

Feil sak å vise samarbeidsvilje på

Bakgrunnen for forslaget er en rapport fra et privat konsulentfirma høsten 2005, der rådmannen vurderte dette som et prinsippforslag. Tidligere landbrukssjef i Fræna fikk den gang i oppdrag å utrede dette nærmere, og det er denne rapporten som danner grunnlaget for forslaget. Det betyr at den som fremmet forslaget ikke kommer til å delta i gjennomføringen.
Averøy , Gjemnes og Eide var opprinnelig med i vurderingene, men har senere trukket seg fra samarbeidet.

I saksframlegget fra Rådmannen er det listet opp en rekke argumenter fra høringsrunden, hvor samtlige brukergrupper er imot forslaget. Det er bare ett argument for å foreslå det : Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samarbeide. Dette er feil sak, og feil måte, å vise dette på.

Saken behandles i kommunestyret i dag, og det er omfattende diskusjoner i mange partier om hvordan denne saken skal behandles.

I samarbeide med andre partier vil Molde Venstre bidra til å få utredet enklere samarbeidsløsninger slik at man kan utveksle kompetanse i den hensikt å oppnå tilsvarende resultater, uten å opprette et felles landbrukskontor.

Molde Venstre
Frøydis Austigard og
Olbjørn Kvernberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**