1. Skole for kunnskap og like muligheter

Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Buskerud Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom å satse på læreren. Alle har rett til en god skole som tar vare på den enkelte elev. Vi vil ha mangfold i skolen og fritt skolevalg. Buskerud Venstre ønsker flere studieplasser til Høgskolen i Buskerud, i Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Christoffer Biong

"Kunnskap bygger framtidens Norge."
Runolv Stegane, 1. kandidat

Venstre vil:

– ha økt fokus på gründervirksomhet hos ungdom
– ha større vektlegging på de praktiske sidene ved yrkesfagene
– ha førerkortopplæring som valgfag i den videregående skolen
– at videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket
– ha høgskoletilbud i Hallingdal.

Forpliktende satsing
Grunnskolen er kommunenes ansvar, mens fylkeskommunen har ansvar for den videregående skolen. Hovedfokus settes derfor her på den videregående opplæring. Venstre lover en forpliktende prioritering av skole og utdanning når fylkeskommunale budsjetter skal prioriteres de kommende år. Videre vil vi love å lytte både til skole-, elev- og lærerorganisasjonene før viktige beslutninger i forhold til undervisningssektoren i fylket fattes.

Å satse på utdanning er å investere for framtiden
Venstre innser at den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre et bærekraftig samfunn i fremtiden, er å til enhver tid sørge for gode forhold på alle nivåer innen utdanningssektoren. Uavhengig av økonomiske forhold er det derfor viktig å skjerme skolene mot nedskjæringer, ressursmangel og innsparingstiltak.

Nødvendig med utbygging og oppgradering

Venstre vil satse offensivt på en utbygging og oppgradering av skolebygg i hele fylket. Elevtallet øker kraftig i den videregående skolen. Det er derfor nødvendig å ta et krafttak på investeringssiden. Venstre mener det er et behov for å bruke nærmere en milliard kroner til nybygg de kommende fire år.
Venstre støtter fullt ut bygging av videregående skole i Hurum i samarbeid med Hurum kommune. Det må bygges ut i Røyken for å erstatte brakker og provisoriske løsninger. De to videregående skolene i Hønefoss samlokaliseres i sentrum i tilknytning til nåværende Ringerike videregående skole. Utbyggingen planlegges og gjennomføres i samarbeid med Ringerike kommune, slik at utbyggingen også ivaretar kommunale behov. De to videregående skolene på Marienlyst i Drammen samlokaliseres i tilknytning til nåværende Drammen videregående skole. Fylkeskommunen bør leie arealer i Idrettsbygget og i det nye hovedbadet.
Venstre vil også støtte nødvendig ombygging/bygging av nye lokaler ved St. Hallvard, Rosthaug og Åssiden videregående skoler.

Venstre vil ha trivsel i skolen
Skoleelever må ha et vern på sin daglige arbeidsplass på linje med voksne arbeidstakere. I første rekke må det sørges for at forskrifter om helse, miljø og sikkerhet følges opp. Elever bør ikke tilbringe læretiden i bygninger preget av forfall og manglende vedlikehold. Estetikk er viktig for å skape trivsel og velvære, samtidig som vakre og trivselsfremmende skoler vil gi elevene en følelse av ansvar for å ta vare på de fysiske omgivelsene. Venstre vil styrke ressursene til skolehelsetjenesten.

Stipend til skolemateriell
Gratis skolebøker til alle finansieres gjennom skatteinntektene fra folk flest. Dette er en lite effektiv ordning med stort svinn hvor elevene får utdaterte og slitte skolebøker. Venstre ønsker ikke gratis skolebøker til alle. Vi vil gjeninnføre og utvide stipendordninger til skolemateriell for dem som trenger det mest.

Det er avgjørende at skolen setter alle elever i stand til å møte et samfunn som i sterkere grad preges av hurtige endringer. Innsikt i og bruk av teknologi og teknologiske hjelpemidler må styrkes og en klar IKT-satsing må gjennomføres. Digital kompetanse er en av flere grunnleggende ferdigheter, og ressurstildelingen til skolen — i form av både kompetanse og materiell — må legge til rette for at norsk skole skal bli blant de ledende i verden med hensyn til bruk av IKT.

Undervisning må tilpasses elevens individuelle forutsetninger, behov og ønsker Allmennfaglig videregående opplæring bør gi en god, relevant og ikke minst reell bakgrunn for høyere utdanning. Venstre vil gjenreise respekten for yrkesfagene. Yrkesfagene er bærere av tradisjoner og kunnskap som vanskelig lar seg formidle gjennom ensidig teoretisk fremstilling. Praktisk mestring og læring er viktige elementer i den yrkesfaglige opplæringen, og den bør styrkes. Det bør være mulig å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning uten å måtte jobbe seg gjennom unødvendig teori. Legg teorien til et påbyggingsår i slutten av videregående.

Venstre ønsker større bruk og vektlegging av opptaksprøver ved inntak til kreative og praktisk-estetiske fag der talent og personlige egenskaper teller. Dette er nødvendig for å sikre et høyt faglig nivå, for å få rett person på rett plass og for å unngå at elever ender opp med fag de får dårlig utbytte av.

Alle elever er ikke motiverte nok eller i stand til å fullføre en 3-årig videregående utdanning. For å sikre fleksible individuelle løsninger, ønsker Venstre derfor å satse på styrking og videreutvikling av arbeidsinstituttene i Buskerud. Mennesker i alle aldre skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap etter individuelle behov.

Venstre vil derfor ta initiativ til et pilotprosjekt for å forebygge frafall blant elever i videregående skole, spesielt når det gjelder minoritetsspråklige elever. Prosjektet bør ha tett faglig og økonomisk samarbeid med sentrale myndigheter. Fylkeskommunen bør yte tilskudd til skyssutgifter for fremmedspråklige voksne elever på lik linje med det som er vanlig for grunnskole- og videregående opplæring.

Venstre vil sikre at elevene får tilbud om lærlingplasser gjennom et nært samarbeid med aktørene i arbeidslivet. Kommunene og fylkeskommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for og å opprette plasser for lærlinger.

Opplæring i bedrift – god ordning for dem som sliter i videregående
Venstre vil gi arbeide for at praktisk teoritrøtte elever kan få tilbud om opplæring i en bedrift, og dette bør bli en permanent ordning for dem som trenger det. Sekstenåringer som sliter bør få et reelt tilbud om å gå rett ut i lære i stedet for tradisjonell videregående skole. Stortingsmeldinga om livslang læring åpner for dette. Venstre mener at vi ikke trenger flere forsøk. Det haster med å opprette tilbudet.

Venstre vil sikre kvalitet og like muligheter – gi lærerne et kompetanseår
En god skole er avhengig av motiverte og godt kvalifiserte lærere, samtidig som yrket bør gjøres mer attraktivt. Læreren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, stiller krav og setter grenser. Venstre vil styrke læreren og ønsker derfor å innføre et kompetanseår for lærere og Buskerud må søke om å bli et prøvefylke. I kompetanseåret skal læreren tilbys etter- og videreutdanning.

For å sikre kontinuerlig utvikling av skolene, vil Venstre innføre systemer for intern og ekstern skolevurdering. Målet er kvalitetsheving.

Venstre vil at fylkeskommunen skal utarbeide forpliktende serviceerklæringer for videregående opplæring. Disse skal klargjøre hvilke rettigheter elever og foreldre har, hva de kan forvente av skolen og hva skolen forventer av dem.

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst.
Venstre vil sette et mål for denne satsningen. Innen utgangen av 2011 skal de videregående skolene i Buskerud ligge over landsgjennomsnittet i real- og naturfag. Det må utarbeides en plan og gis ekstra resurser for satsing på realfag.

Flere studieplasser ved Høgskolen i Buskerud – et utviklende tiltak.
Vel fem prosent av Norges befolkning bor i Buskerud. Høgskolen i Buskerud har ikke et antall studieplasser som står i stil med dette. Venstre vil derfor kjempe for å øke kapasiteten og studietilbudet.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
Venstre vil arbeide for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Buskerud. Dette kompetansesenteret bør primært være et bredt samarbeid mellom det offentlige (stat, fylker og kommuner), IT-bransjen og FoU-miljøer. Målet for kompetansesenteret må være å øke kunnskapen om fri programvare og stimulere til næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare.

Førerkortopplæring som valgfag i den videregående skolen
Å ha førerkort er i dag en nødvendighet for de aller fleste mennesker.
I dag må ungdommen ut med tusener av kroner for å få førerkortet. Det prisnivået som den private førerkortopplæringen har lagt seg på, gjør at mange melder seg opp til førerprøven uten å ha den kunnskapen som er nødvendig.

Venstre vil:

– skape et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø på skolene
– ha gratis utlån av bøker og annet materiell til elever i videregående skole
– gi elever i videregående skole reelt ansvar for egen læring
– ha større vektlegging av de praktiske sidene ved yrkesfagene
– ha fritt skolevalg
– ta i bruk og å legge vekt på opptaksprøver til praktisk-estetiske fag
– styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene
– ha systemer for intern og ekstern skolevurdering
– at fylkeskommunen utarbeider serviceerklæringer for videregående skole
– ha flere studieplasser til Høgskolen i Buskerud
– ha flere lærlingplasser
– gi lærerne et kompetanseår
– opprette et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
– innføre førerkortopplæring som valgfag

Tilbake til innholdsfortegnelsen til programmet

Runolv Stegane

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**