2. Mer til dem som trenger det mest

Velferdssamfunnet måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Det store flertallet av oss har det bra. Likevel står noen utenfor det rike velferdssamfunnet vårt. De som står utenfor består av enkeltmennesker i vanskelige livssituasjoner grunnet arbeidsledighet, sykdom, rusproblemer og psykiske utfordringer. Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nina Johnsen

Foto: Christoffer Biong

"Jeg tror på frihet uten egoisme og fellesskap uten sosialisme!"
Nina E. Johnsen, 2. kandidat


Venstre vil:

– ha handlingsplan for å bedre rusomsorg, og forhindre nyrekruttering
– satsing på psykisk helse. Alle som trenger det skal få hjelp, og ingen barn skal stå i psykisk helsekø
– iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med atferdsproblemer
– Buskerud som forsøksfylke for borgerlønn – garantert minsteinntekt med tiltaksplan
– bedre legedekning og sørge for forsvarlig legevaktsordning i distriktene
– ha økning av tilrettelagte arbeidsplasser
– at fylkeskommunen skal være en pådriver for å samordne kompetanse innenfor statlige og kommunale etater
– arbeide for mer ressurser til skolehelsetjenesten i videregående skole
– at Buskerud skal bli Norges første Fairtrade-fylke

Sykehusene tilbake til folkevalgt styring
Den statlige overtakelsen har ikke bedret sykehustilbudet, men svekket pasientbehandlingen. Buskerud Venstre vil ha sykehusene under direkte eierskap og styring av et nytt enhetsfylke der det meste av fylkesmannens oppgaver legges under folkevalgt ansvar. Det vil kunne skape bedre oversiktlighet, bringe sykehusene nærmere befolkningen og gi tilbake politisk styring av disse.

Venstre ønsker såkalte "grønne paviljonger" i sykehusene slik at pasienter får en reell mulighet til å velge et komplimentert behandlingstilbud.

I årene som kommer vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Dette gjelder innen eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, attføring og rehabilitering. Buskerud må ha gode og likeverdige helsetjenester over hele fylket, lokalsykehus med fødsels- og akutt-tilbud, distriktsmedisinske sentra og en sikker ambulansetjeneste.
Psykiatriske tilbud, rusomsorg, forebygging/rehabilitering skal prioriteres.

Slipp frivillige og private til
Det offentlige tilbudet kan aldri fullt ut erstatte det personlige ansvaret den enkelte har for seg selv og sine medmennesker. Venstres sosialliberale idégrunnlag kommer tydelig fram i en velferdspolitikk som balanserer et godt offentlig velferdstilbud med et individuelt ansvar.

Venstre vil legge til rette for at borgerne i fellesskap kan ta større ansvar for ulike oppgaver innen helsesektoren. Frivillig og privat innsats er velferdsstatens store og fremdeles for lite brukte ressurs. Så lenge de folkevalgte definerer nivå, kvalitet og omfang på tjenestene det offentlige tilbyr, bør både frivillige organisasjoner, private og innsatsvillige mennesker slippes til.
Et mangfold av ulike helsetilbud vil styrke behandlingsmuligheten for innbyggerne. Venstre ønsker å styrke "inn på tunet-virksomhet" og "grønn omsorg."

Juridisk hjelp til enkeltpersoner
Buskerud Venstre ønsker å innføre en ordning lik "jusbuss" der jus-studenter gir råd til enkeltpersoner om juridiske spørsmål. Innbyggere kan bli utsatt for "overgrep" fra kreditorer, det offentlige eller private. Det er viktig å ha på plass en ordning der det er mulig å få hjelp til en rimelig pris.

Fri tannhelsetjeneste
Buskerud Venstre ønsker å videreføre tannhelsetilbudet med vekt på å gi tilbudet til dem som trenger det mest. I tillegg skal det utvides til å gjelde minstepensjonister og sosialklienter. Det skal velges ut en pilotkommune i Buskerud for å prøve ut denne ordningen.

Rettferdig handel
Venstre vil at Buskerud skal bli Norges første Fairtrade-fylke. Fylkeskommunen og fylkeskommunale bedrifter og etater forplikter seg da til å velge Fairtrade-produkter. Buskerud Venstre vil at fylkeskommunen oppfordrer til at det tilbys et variert utvalg av Fairtrade-produkter og til at lokale virksomheter velger Fairtrade-produkter.

Venstre vil:

– at den som trenger det mest får mest støtte og tilbud
– at det offentlige hjelpeapparatet samordnes med bare en dør inn til dette
– at det innføres bedre støtteordninger for familier med tunge omsorgsoppgaver
– at enkeltpersoner, frivillige lag og organisasjoner brukes i samfunnet som viktige medspillere for det offentlige
– at fylkeskommunen arbeider for en bedre samordning mellom de ulike forvaltningsnivåene når det gjelder tilbudet for helsetjenester
– at miljørettet helsevern prioriteres
– at fylkeskommunen arbeider aktivt for å opprettholde og å styrke tilbudet innen rehabilitering
– at det i samarbeid med kommunene legge til rette for en best mulig skolehelsetjeneste
– ha styrket innsats for å forebygge voldtekt og andre overgrep mot kvinner
– ha økt satsing på krisesentre for kvinner
– at det arbeides for et godt og desentralisert tilbud innen barne- og familievernet i fylket

Venstre satser på folkehelsearbeid i Buskerud

Fylkeskommunen har, ikke minst etter engasjement fra Venstre, engasjert seg sterkt i folkehelsearbeidet. Staten har utpekt Buskerud som et satsingsfylke for folkehelse. I tillegg til egen satsing på vel 2 millioner kroner per år, får Buskerud tilsvarende midler fra staten. Fylkeskommunen har inngått samarbeidsavtaler med kommunene og bidrar til mange ulike folkehelseprosjekter. Venstre satser på å videreføre og å forsterke dette arbeidet. Det er minst like viktig å forebygge som å reparere. Fylkeskommunen skal derfor arbeide målbevisst for et inkluderende arbeidsliv (IA) og ta initiativ overfor kommunene for å sikre at det offentlige står i fremste rekke i dette arbeidet. Venstre ønsker å satse på dagsentre for eldre i alle kommuner.

Mer fysisk aktivitet i skolen — også i den videregående skolen
For Venstre er det svært viktig å støtte opp om prosjektet Il@skolen og å bruke idrettens kompetanse og ressurser i arbeidet med å styrke folkehelsen.

Venstre vil:

– etablere et nasjonalt kompetansesenter i Buskerud for fysisk aktivitet i skolen
– sikre helsefremmende og forebyggende arbeid en forutsigbar økonomi
– starte opp og videreutvikle folkehelsetilbud i alle kommuner i tett samarbeid med kommunene og idrettskretsen.
– få i gang prosjekter med satsing på økt fysisk aktivitet i videregående skole
– økt satsing på studietilbud i folkehelse ved Høgskolen
– utvide prosjektet Il@skolen til alle kommuner i fylket
– arbeide for at det tilbys dagsenterplass til alle eldre i fylket

Tilbake til innholdsfortegnelsen til programmet

Nina Johnsen

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**