3. Næringspolitikk for en ny tid

Venstre vi likestille selvstendig næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger. Verdiene må skapes før de kan brukes. Derfor vil Venstre gjøre det lettere å starte egen virksomhet. Det må skapes mange nye arbeidsplasser. De fleste vil komme i bedrifter som ennå ikke er startet. Buskerud Venstre vil arbeide for en nærings- og nyskapingspolitikk som hjelper gründere og småbedrifter fram. Det skal være ærefullt å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helge Stiksrud

Foto: Christoffer Biong

"Vi trenger nyskaping, gründerkultur og forskning for å sikre velferd for framtiden."
Helge Stiksrud, 3. kandidat

Venstre vil:

– bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere
– øke satsingen på mat, kulturturisme og opplevelser
– forenkle og lette skatte- og avgiftssystemet for næringslivet
– ha økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet
– gi likestilte trygderettigheter og sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere – spesielt er det viktig er å ivareta kvinnelige gründere

Inntektene fra næringslivet sikrer velferd

Næringslivets verdiskaping er grunnlaget for velferdsstaten. Buskerud Venstres gründerpolitikk er derfor solidarisk og framtidsrettet hvor det overordnede prinsipp å skape verdier før vi deler dem. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene, arbeidsmarked og samfunnsutvikling. Venstre vil ha et sterkt næringsliv og et næringsliv som tar miljøhensyn.
I dag er næringslivet preget av raske omskiftninger, ny teknologi og store krav til effektivitet. Mange av dagens arbeidsplasser vil bli borte de neste 20 årene. Buskerud Venstre ønsker derfor å drive en aktiv politikk for næringsutvikling. Det offentlige må være tilrettelegger og partner i et samarbeid mellom ulike aktører som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og sikre sysselsettingen. Venstre vil satse på småindustri, høyteknologi, reiseliv, kulturturisme, lokal kvalitetsmat tjenesteproduksjon og nyskaping.

Landbruket – bærebjelke i distriktene

Landbruket, bærebjelken i distriktene, har i dag lav lønnsomhet og bruk legges ned. Dette fører til fraflytting som forringer kulturlandskapet i fylket. Denne utviklingen må stoppes.
I landbrukspolitikken ønsker Buskerud Venstre både å opprettholde matvareproduksjon og forvalte kulturlandskapet. Forbrukerne stiller krav til landbruksproduktenes kvalitet. Venstre vil legge til rette for at næringen kan produsere høyverdige produkter med hensyn til helse, miljø, økologisk mangfold og dyrevelferd. Venstre vil stimulere til utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket ut fra fylkets spesielle forutsetninger og ønsker å øke andelen av økologisk landbruk i Buskerud. Venstre vil øke innsatsen for å stimulere landbruket innenfor alternative inntektsmuligheter. Mange gårder har i dag et stort inntektsgrunnlag gjennom for eksempel hestesport og kulturaktiviteter.

Kreativt samspill offentlig/private gir nye arbeidsplasser
Venstre vil arbeide for en framtidsrettet nyskapingspolitikk med småbedrifter i sentrum og legge tilrette for at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Dette krever et kreativt samspill mellom offentlig og privat sektor både gjennom arealplanlegging, forskningsinnsats og tilskuddsordninger. Mange velger å ta utdannelse i Buskerud, og Venstre ser det som viktig at det skapes arbeidsplasser som kan bruke denne kompetansen. Næringshagene vil kunne spille en viktig rolle framover. Fylkeskommunen må som utviklingsaktør bidra til styrket samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet.

Satsing på reiseliv og kulturbasert næringsliv
Reiselivsnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Næringen har fortsatt et stort potensial, både innenfor friluftsliv og mer kulturbaserte opplevelser. Grønn turisme er et satsingsområde med store muligheter. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak. Venstre har bidratt til sterk økning av det fylkeskommunale tilskuddet til reiseliv og vil sikre videreføring av dette. Det er også nødvendig å styrke utdanningstilbudet innenfor reiseliv.

Buskerud Venstre vil prioritere hjelp til småbedrifter og nyetableringer som satser grønne arbeidsplasser og kulturbasert næringsliv. Venstre vil foreslå å opprette etablererstipend og veiledningstjeneste for slik virksomhet.

I Buskerud er det allerede etablert virksomme "klynger" innen kulturbasert næringsliv. Dette gjelder eksempelvis design, kunst, musikk- og teaterproduksjon og festivaler. Her er både byene og flere tettsteder godt representert. Venstre mener at en målrettet satsing på dette området vil gi enda mer verdiskaping.

Økt fokus på forskning og ny kunnskap
Buskerud Venstre vil ha en næringspolitikk med økt satsing på forskning og utvikling. Det er en klar sammenheng mellom satsing på FoU (forskning og utvikling) og økonomisk utvikling. Venstre vil arbeide for å bedre samarbeidet mellom høgskolene, det offentlige og næringsorganisasjonene med tanke på å heve kunnskapsnivået. Høgskolen i Drammen har et nystartet karrieresenter. Lignende karrieresenter bør også startes opp andre steder i Buskerud. Venstre støtter arbeidet for å få utarbeidet en næringsmelding for Buskerud.

Venstre vil ta initiativ for å danne et kompetanseforum som skal fremme utvikling og bruk av fornybar energi, ny teknologi og markedet. Det er viktig at kommunene i fylket og næringslivsorganisasjonene inviteres til å delta i alt arbeid med å legge til rette for ny virksomhet som også tar vare på den virksomheten vi har innenfor feltet fornybar energi.

Venstre vil fortsatt arbeide for å forenkle byråkratiet for næringslivet, spesielt med hensyn til nyetablering.

Bortfall av arbeidsgiveravgift for lærlingplasser og nyetablerte bedrifter
Buskerud Venstre er mot arbeidsgiveravgift på lærlingplasser og nyetablerte bedrifter. Vi ser på dette som skatt på utdanning og nysatsing. Det er ulogisk å skattlegge noe vi vil ha mer av. Buskerud Venstre vil derfor at Buskerud skal søke om å bli en pilotfylke med fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger og nye bedrifter det første året.

Venstre vil:

– arbeide for at fylkeskommunen blir en aktiv partner i utvikling av næringslivet
– støtte landbruksnæringen, spesielt satsing på nisjeprodukter
– sikre forbrukerne høyverdig mat produsert med hensyn til helse, miljø og dyrehold
– arbeide for bedre dyrevern
– arbeide for å stimulere til fremtidsrettet nyskaping i næringslivet
– styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet
– bidra til en levedyktig reiselivsnæring
– redusere skjemaveldet for næringslivet, spesielt for småbedriftene
– opprettholde melkeproduksjonen ved Rosthaug vgs (Buskerud Landbruksskole).
– innføre etablererstipend for grønne arbeidsplasser og kulturbasert næringsliv
– støtte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
– ta bort arbeidsgiveravgift for lærlingplasser og nye bedrifter (forsøk)

Tilbake til innholdsfortegnelsen i programmet

Helge Stiksrud

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**