4. Ny og framtidsrettet miljøpolitikk

Naturen har egenverdi og forvaltningen i dag skal sikre at både våre barn og barnebarn skal ha en natur å høste av. Mennesker skal kunne velge miljøriktig og det skal være lønnsomt å ta miljøhensyn. Forurenser skal betale det forurensningen koster. All aktivitet må skje innenfor de rammene naturens tåleevne setter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Torleif Dalseide

Foto: Christoffer Biong

“Det skal lønne seg å velge miljøriktig."
Torleif Dalseide, 4. kandidat

Venstre vil:

– at fylkeskommunen skal føre en konstruktiv dialog med kommunene i kommunenes arbeid med arealplanslegging og bærekraftig utvikling
– at fylkeskommunen skal legge om til bruk av alternative, miljøriktige energikilder i alle fylkeskommunale bygg
– at fylkeskommunen skal styrke kollektivsatsingen med buss og bane, både i distriktene og i byene – miljøriktig drivstoff skal brukes
– få til avtaler med tilbydere av miljøriktig drivstoff for bil
– at strandlinjer og sammenhengende fjellområder sikres som rekreasjonsområder for fylkets innbyggere
– at fylkeskommunen skal følge opp klimaplanen for å redusere utslipp fra egne virksomheter og dessuten stimulere til reduserte utslipp generelt
– at fylkeskommunen skal miljøsertifisere egne virksomheter, og stimulere til miljøsertifisering i bedrifter og i kommunene

God arealplanlegging er viktig
Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling. Fylkeskommunen må samarbeide med kommuner og næringsliv ved en arealplanlegging som sikrer dette. Utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov.

Grønn profil på indre Drammensfjord
Venstres visjon er å gjøre Drammensregionen til et sterkt senter for kunnskap og innovasjon samtidig som vi vil gjenåpne fjorden for innbyggerne i regionen.
Både utbyggingen på Lierstranda, flytting av godsterminalen ut av Nybyen og nedtrapping av havnevirksomheten på Holmen i Drammen, er svært viktig for en slik positiv utvikling av regionen.

Vårt klima trues – Kyotoavtalens mål må oppfylles

Venstre vil arbeide for en klima- og energistrategi i Buskerud som sikrer at Koyotoavtalens mål blir nådd uten å øke presset på vannbasert energi.
Utstrakt bruk av forurensende drivstoff og energikilder til oppvarming er, sammen med gasser fra økende avfallsmengder, en trussel mot vårt klima. Det kan skape store endringer over kort tid. Trafikkmengden i landet øker sterkt, og kollektivandelen er synkende. Fylkeskommunen bør stimulere til økt overgang til alternative og mindre forurensende energikilder, både til oppvarming og produksjon. Det må satses mer på kollektive transportmidler i byer og tettbygde strøk.

Alle fylkeskommunale nybygg skal benytte fornybar energi som jordvarme eller bioenergi til oppvarming. Ved rehabilitering av fylkeskommunale bygg skal det legge stil rette for bruk av fornybar energi. Buskerud Venstre vil arbeide for at det blir lagt til rette for økt bruk av bioenergi også i kommunale bygg.

Bruken av bioenergi må økes, men på en gjennomtenkt måte. Det er avgjørende at kildene til bioenergi (biodrivstoff) er bærekraftige. Biodrivstoff er ingen mirakelkur mot klimaendringer og kan ha negative innvirkninger på matforsyning og biologisk mangfold. Ukritisk produksjon av biodrivstoff kan komme i konflikt med bruk av jordbruksarealer til matproduksjon. Bruk av planter som også er mat (for eksempel mais), til biodrivstoff, har allerede ført til økt pris på disse plantene. Dette kan gi kamp om bruk av både arealer og planter til mat eller drivstoff. Buskerud Venstre vil derfor at produksjon av bioenergi må baseres på kilder som ikke kan brukes til fullverdig mat. Venstre vil derfor at det legges til rette for økt bruk av energiskog, trevirke og skogsavfall til produksjon av bioenergi. Buskerud Venstre ønsker også økt satsing på andre former for bioenergi som ikke er basert kilder som også kan brukes til mat.

Vern om dyrka mark
Venstre vil bidra til å sikre de områder vi har igjen til dyrket mark, vern av biologisk og geologisk verdifulle områder, gode vannkilder og rekreasjonsområder.

Vern av Trillemarka – lokal forvaltning og næringsfond
Venstre ønsker at Norge skal gjennomføre omfattende og nødvendig arealvern for å sikre ulike naturtyper og biologisk mangfold for fremtiden. Dette må skje i nær dialog mellom stat, fylke, kommune og berørte grunneiere, ikke gjennom diktat fra staten. Trillemarka — Rollag Østfjell er et eksempel på at man i dialog med lokalsamfunn kan få til frivillig vern. For å ha mulighet for tilsvarende resultat i andre vernesaker, mener Venstre det er riktig å støtte "kommunealternativet".

Kompetanseforum for alternativ og fornybar energi

Venstre vil ta initiativ til at det dannes et kompetanseforum i Buskerud som skal fremme fornybar energi; utvikling, bruk, teknologi og marked. Fylkeskommunens arbeid med miljøkoordinering må styrkes slik at Buskerud i samarbeid med sentrale myndigheter kan bli et satsingsfylke innen miljø.

Mer skånsom utbygging i fjellet og ved kysten

Fylkets store rekreasjonsområder er attraktive for turister som søker ren og urørt natur. Venstre vil at reiselivsnæringen utvikles på en slik måte at disse verdiene ikke forringes eller ødelegges. Ved hyttebygging og andre inngrep må hensyn til natur og miljø komme først. I de store utbyggingsfeltene for hytter må veibygging skje skånsomt, og Venstre ønsker en restriktiv politikk for nye anlegg.
Venstre vil sikre naturvern i kraft av sitt egenverd for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse.
Urørt natur vil være en mangelvare fremover og er en vesentlig faktor for å satse på fremtidig turistnæring.
I tillegg til de store fjellområdene i øvre del av Buskerud, og strandsonene rundt innsjøene, har vi en kystlinje i sør som er rekreasjonsområde for store deler av fylkets befolkning. Buskerud Venstre vil arbeide for sikring av strandsonen og at den gjøres tilgjengelig for allmennheten. Vi erkjenner at vernesonen på 100 meter kom alt for sent i landet vårt og at kommunen har gitt for mange dispensasjoner fra byggeforbudet. Buskerud Venstre ønsket ikke bare å sikre, men å innløse områder av spesiell verdi. Vi kan ikke fortsette å bygge ned eller stenge de gjenværende områdene i kystsonen, men ta vare på dem som felles goder til glede for nåværende og fremtidige generasjoner.

Linnestranda naturreservat og våtmarksområde må sikres mot veiutbygging i ytre Lier , utvikling av det nye sykehuset på Gullaug og Lierstranda-utbyggingen.

Buskerud Venstre støtter kystkommunenes arbeid med kyststier og vil at Buskerud skal være med i det internasjonale prosjektet "Nordsjøvandrerruten".

Venstre støtter arbeidet for å legge sjøkabel over Svelviksundet.

Venstre vil:

– sikre bærekraftig arealplanlegging
– sikre at fylket arbeider for å nå målsettingen i Koyotoavtalen
– bedre luftkvaliteten i bysentrene og bekjempe støy
– redusere bruk av forurensende energikilder
– sikre gode vannkilder
– sikre fylkeskommunens kompetanse innen miljø, ressurs og energi
– arbeide for å sikre gode og varige erstatningsordninger for grunneiere og kommuner i vernesaker
– forvaltningsansvaret etter et vernevedtak skal ligge lokalt
– sikre at etablert Markagrense skal respekteres
– sikre allemannsretten i hele fylket
– hindre nedbygging av strandsonen
– satse på bioenergi som ikke baseres på kilder som kan brukes til mat

Tilbake til innholdfortegnelsen til programmet

Torleif Dalseide

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**