6. Samferdsel

Venstres fremste mål er å få ned antall trafikkulykker i Buskerud. Vi går inn for “nullvisjonen”: Ingen skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikkulykker. Et godt transportsystem er avgjørende for å sikre verdiskaping og velferd. Det er derfor viktig med bedre samordning av areal- og transportplaner i fylket, og at hensynet til miljø og de myke trafikantene kommer først. Venstre vil styrke innsatsen ved å prioritere økt sikkerhet og forbedring av veinettet. Tempoet må økes når det gjelder utbygging av gang- og sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bedre togtilbud og bedre samordning av kollektivtrafikken
Trafikkmengden er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I byer og tettsteder må vi derfor få en større del av denne trafikken over på kollektivtransport. Togtilbudet i fylket må bedres, spesielt i forhold til dagpendlere. Venstre vil arbeide for å få i gang lokaltogtilbud på Randsfjordbanen og Bergensbanen strekningen Geilo-Oslo. Det er også et stort behov for å bedre forbindelsen mellom Spikkestad og Oslo/Moss. Det er viktig at dagens stoppesteder opprettholdes, og Venstre vil arbeide for at langdistansetog stopper på flere steder.

Venstre vil arbeide for å påskynde sikring av jernbanens planoverganger.

Venstre vil arbeide for at Oslopakke 3 gjennomføres. Ferdselsåren er av betydning for hele befolkningen i Buskerud

Ekspressbussene skal fortsatt være en viktig del av kollektivtilbudet. I deler av fylket, spesielt i Røyken kommune, er samordningen mellom trafikkselskapene altfor dårlig. Samarbeidet på tvers av fylkesgrensene må også bedres. Det samme gjelder det offentlige kollektivtilbudet for bevegelseshemmede. Venstre mener det er nødvendig å bygge ut flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og større busstoppesteder.

Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten)
Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten.

Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene – studentrabatt på kollektivtransport

Miljøkort for ungdom må videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Ordningen "Hjem for en femti-lapp" bør utvides til flere kommuner. Studentrabatt på all kollektivtransport.
Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsen og følger opp med penger.

Gratis månedskort
Buskerud Venstre vil arbeide for at alle bedrifter kan tilby gratis månedskort på kollektive transportmidler for sine ansatte. Skatteloven må endres slik at bedriftenes økte omkostninger for arbeidstakernes reiser til og fra hjemmet, med kollektive transportmidler, gis fullt skattefradrag.

Vedlikehold — offentlig ansvar

En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne "flaskehalser". Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting.

Viktige veiprosjekter må prioriteres
Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres. Venstre vil arbeide for raskest mulig realisering av ny E 134 gjennom Kongsberg. Buskerud Venstre støtter at utbyggingen av E 16 mellom Sandvika og Vik fremskyndes. Delstrekningen Rørvik – Vik må få spesiell prioritet på grunn av den høye ulykkesfrekvensen i området. Venstre går også inn for en forsert utbygging og ny trasé forbi Ramsrudhellinga og utbedring av RV 287 fra Åmot til Eggedal. Fylkesvegen Eggedal – Bromma må oppgraderes til riksvei. Venstre vil arbeide for utbygging av Sokna – Ørgenvika skjer etter fastlagt tidsplan og at Veipakke Drammen fullføres tråd med gjeldende avtale.

Oslofjordforbindelsens planlagte trase i tunnelen Dagslett — E 18 (RV 23) må gjennomføres. Veien fra Tofte i Hurum gjennom Røyken til Asker må også utbedres.
RV 7 over Hardangervidda og RV 50 Hol – Aurland må forsatt være vinteråpne. RV 7 bør få stamveistatus også over Hardangervidda. Venstre ønsker at villreinstammen trygges mot økt trafikk og ferdsel med bygging av miljøtunneler.

Kongsberg og Hønefoss har økende gjennomgangstrafikk som skaper problemer. Venstre vil arbeide for at det blir fokusert på dette, og at også disse byene får sin "Veipakke".

Fylkesveiene trenger et løft
Venstre har vært aktiv for å øke rammene til opprustning av fylkesveiene. Fylkeskommunen tok opp et lån på 100 millioner kroner i 2006 til opprustning/utbedring av fylkesveiene (fordeling av midlene over tre år), for å ta igjen noe av et stort etterslep. Buskerud Venstre vil arbeide for at det settes av ytterligere ekstra midler til fylkesveiene i 2010 og 2011. Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør overføres til kommunen (penger skal følge med).

Alle skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett
Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket. Stat, fylkeskommune og kommune, må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon. Buskerud Venstre setter som mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende, og skape nye arbeidsplasser i distriktene.

Bruk vannveien!
Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere avganger per dag. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene. Dette er ikke til hinder for at veien fra Tofte i Hurum gjennom Røyken til Asker må utbedres.

Venstre vil:

– støtte og arbeide målrettet mot "null-visjonen"
– arbeide for bedre samordning av areal- og transportplaner
– prioritere økt sikkerhet og forsere bygging av gang- og sykkelveier
– at veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal proioriteres
– arbeide for gode kollektivknutepunkt med parkering og venterom
– bedre og sikre et godt togtilbud
– ha rabatt for studenter på all kollektivtransport
– tilrettelegge kollektivtilbudet for bevegelseshemmede
– styrke TT-tjenesten
– opprettholde miljøkortordningen og arbeide for gratis månedskort
– si nei til ståplasser på skolebussene
– prioritere og forsere utbygging, opprustning og oppgradering av veinettet
– foreta en ekstra opprustning av fylkesveiene
– bygge ut høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket
– ha større fokus på vedlikehold

Tilbake til innhodsfortegnelsen til programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**