Styremøte 19. april 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede fra styret: Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen, Henry Mogstad, Britt F Holta, Michael Ha

Referent: Anne-Karin

Saksliste:

34. Godkjenning av protokoll fra møte 19. mars

Sak 21 godkjenning av protokoller fra møtene 10.2 og 1.3
Protokollen fra møtet 10.2 ble godkjent med dette innholdet:

Til stede:
Sindre Westerlund Mork
Geir Helge Sandsmark
Anne-Karin Femanger Pettersen
Stener A Enger
Berit Caroline Haaland
Britt Holta
Johan Aksel Ekhaugen

15. Årsmøtesaker

Forslag til årsmøte konstituering
To møteledere: Sindre Westerlund Mork og Geir Helge Sandsmark
Leder og to medlemmer av fullmaktsnemnd; Henry Mogstad (leder), Stener A Enger og Johan Aksel Ekhaugen
Referent; Anne-Karin Femanger Pettersen
Tellekorps; Simen Saxebøl og Wenche Alstad
Redaksjonsnemnd; Berit Caroline Haaland (leder), Ulf Trenum og Finn-Erik Blakstad
Til å underskrive protokollen: Per Magnus Finnanger Sandsmark og Anders Akselsen

Saker til behandling på årsmøtet:
* Styrets årsberetning for 2006 — innstilt fra styret
* Regnskap for 2006 — innstilt fra styret
* Valgkampmandat — innstilt fra styret

16. Rådsmøte
Styret besluttet å innkalle til rådsmøte 1. mars

Sak 22 valgkampbrosjyrer. Tredje setning ble endret til: “Styret fattet følgende vedtak”

35. Valglister for fylket
Vi får 110 000 lister (=antall husstander) gratis. Flere lister koster kr. 100 per lott a 500 stk. Valgkamputvalget vurderer hvor mange fylkestingslister vi skal ta i mot

36. Idrettspolitisk konferanse 23. mai – paneldebatt
Saken sendes til valgkamputvalget

37. Valgkamp
Leder for valgkamputvalget, Geir Helge Sandsmark orienterte om plan for leserinnlegg, arrangementer og sentrale venstrefolk til disse, og om status for tilbakemelding på antall valgbrosjyrer per kommune. (her ble purring fordelt mellom styrerepr.) Valgkamputvalget kommer tilbake til styret med en mer detaljert valgkampplan. Britt og Johan Aksel tar initiativ til et møte om ØVs deltakelse på Momarken. (Det er tidligere gjort styrevedtak på at vi skal stille der)

38. Venstreskolen – utvikle næringspolitikk for Østfold
Innspill fra Ivar Vågen ble diskutert. Styret fattet følgende vedtak:
Styret gir leder (i samråd med Ivar) mandat til å arrangere et seminar om næringspolitikk innenfor følgende rammer:
Et internt (venstreskole)seminar om næringspolitikk må være gratis, det skal videre avvikles i Sarpsborg. Leder kan foreslå for Ivar at Olav Thommessen, R Norland og Ulf Trenum kan være aktuelle innlede. Styret ønsker Christina Westerfeldt Haug (hvis hun stiller opp gratis) eller annen kvinnelig grunder hvis det er mulig å få til.

39. Søknad om økonomisk støtte fra norsk forening for EDS
Det ble bestemt at søknaden avslås. Anne-karin utarbeider og sender et høflig avslag.

40. Sommermøte
Geir Helge og Sindre får fullmakt til å avklare et evt. sommermøte.

41. Eventuelt
Saker til landsmøtet
“Grønn eiendomsskatt” ble sendt inn som forslag til uttalelse fra Østfold Venstre.
Denne ble ikke anbefalt, men vi forslo på landsmøtet at den skulle med i en generell uttalelse om skatt. Det ble heller ikke vedtatt, men Lars Sponheim lovte å ta med saken om grønn e-skatt til stortingsgruppa for vurdering i.f.t. e-skatteloven.

På landsmøte 2006 fremmet Østfold Venstre et forslag til vedtektsendringer (ang. rådgivende/bindende uravstemning). Forslaget har vært ute på høring og deretter behandlet i VHO. Våre forslag til vedtektsendringer ble ikke innstilt til landsmøte 2007. Styret besluttet derfor 19. mars at VHO skulle varsles om at Østfold Venstre trakk forslaget. Og så ble gjort.

Østfold Venstre fremmet også forslag om at ugifter som fylkeslaget har ifm. møter i landsstyret, skal påbeløpe VHO. Etter en runde med høring og beslutning VHO, ble resultatet at dette er en budsjettsak for landstyret, og ikke en vedtektssak. Styret besluttet derfor 19. mars om at VHO skulle varsles om at Østfold Venstre trakk forslaget. Østfold Venstre vil fremme saken på nytt, men da i budsjettsammenheng.

Vi minner dato for neste styremøte som er 21. mai kl. 18.00 i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**