Styremøte og rådsmøte 19. mars 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tilstede fra styret: Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen, Henry Mogstad, Randi Sundby, Ivar Vågen
Andre: Anders Akselsen
Rådsmøte deltakere/lokallagsledere: Simen Saxebøl, Per Vagmo, Ulf Trenum, Henning Larsen
Referent: Anne-Karin

Saksliste:

21. Godkjenning av protokoll fra møtene 10.2 og 1.3 2007
Protokollen fra møtet 10.2 ble godkjent med dette innholdet:

Til stede:
Sindre Westerlund Mork
Geir Helge Sandsmark
Anne-Karin Femanger Pettersen
Stener A Enger
Berit Caroline Haaland
Britt Holta
Johan Aksel Ekhaugen

15. Årsmøtesaker

Forslag til årsmøte konstituering
To møteledere: Sindre Westerlund Mork og Geir Helge Sandsmark
Leder og to medlemmer av fullmaktsnemnd; Henry Mogstad (leder), Stener A Enger og Johan Aksel Ekhaugen
Referent; Anne-Karin Femanger Pettersen
Tellekorps; Simen Saxebøl og Wenche Alstad
Redaksjonsnemnd; Berit Caroline Haaland (leder), Ulf Trenum og Finn-Erik Blakstad
Til å underskrive protokollen: Per Magnus Finnanger Sandsmark og Anders Akselsen

Saker til behandling på årsmøtet:
* Styrets årsberetning for 2006 — innstilt fra styret
* Regnskap for 2006 — innstilt fra styret
* Valgkampmandat — innstilt fra styret

16. Rådsmøte
styret besluttet å innkalle til rådsmøte 1. mars

Protokollen fra møtet 1.3 ble godkjent

Sakene 22-25 er rådsmøtesaker

22. Valgkampbrosjyrer
Tre ulike malforslag ble presentert og diskutert. Innholdsfordelingen mellom lokallag og fylkeslag ble også diskutert. Styret fattet følgende vedtak:

1. Vi velger å ta i mot tilbudet fra VHO om gratis lay-out for alle lokallag.
2. Vi anbefaler og utarbeider mal i hht. "trekkspill"-varianten. Fylkeslaget betaler for halve brosjyren. Ideologdelen plasseres i andelen til fylket.
3. Fylkeslaget kjøper 2 A-5 sider i brosjyren til de lokallag som velger egen variant (A-5)
4. Fylkeslaget påtar seg ansvaret for å innhente tilbud på trykkeritjenester. Styret ønsker innspill fra lokallag angående trykking.
5. Lokallagene må tilskrives for å få rede på hvor mange brosjyrer laget trenger, og hvilken mal/type brosjyre laget velger. Frist for tilbakemeling til fylkeslaget settes til 12. april. Anne-Karin sender ut forespørselen. Geir Helge oppføres som kontaktperson.

23. Listestilling
Sindre minnet om at han må ha kopi av lister og leveringskvittering.
Geir Helge følger opp Helge Hasvold og Torleif Remme mht. listestilling i Skiptvet.
Sindre følger opp i Våler.

24. Klimakampanje
Sindre orienterte kort om kampanjen. Innspillet fra Torleif Remme ble tatt til orientering. Alle oppfordres til å sende inn ideer til Venstre sentralt eller til Sindre som kan videreformidle.

25. Småbedrifter
Innspill fra Ivar Vågen om tema småbedrifter ble diskutert. Det var enighet om at hans forlag kan utvikles til en studiering. Ivar konkretiserer en skisse til et opplegg for trinn I til 19. april (dato for neste styremøte). Arrangementet må avvikles før sommerferien.

26. Søknad om støtte fra SOS-rasisme
Det ble bestemt at søknaden avslås. Anne-karin utarbeider og sender et høflig avslag.

27. Regnskapet for 2006
På årsmøtet ble regnskapet godkjent under forutsetning av at revisor nummer 2 godkjente regnskapet (jf årsmøtet sak 3). Undertegnet regnskap fra begge revisorer ble lagt fram for styret. Styret anser nå regnskapet for 2006 for endelig godkjent.

28. Valgkampbudsjett
Geir Helge la fram valgkampbudsjett fra valgkamputvalget. Samlet ber de om kr. 80.000,-. Styret vedtok å sette av kr. 60.000,- til valgkamputvalget. Det ble minnet om at enkeltutgifter på over kr. 3000,- skal godkjennes av kasserer.

29. Saker til landsmøtet
"Grønn eiendomsskatt" sendes inn som forslag til uttalelse fra Østfold Venstre.

På landsmøte 2006 fremmet Østfold Venstre et forslag til vedtektsendringer (ang. rådgivende/bindende uravstemning) . Forslaget har nå vært ute på høring og deretter behandlet i VHO. Våre forslag til vedtektsendringer blir ikke innstilt til landsmøte 2007. Styret besluttet at VHO skal varsles om at Østfold Venstre trekker forslaget.

Østfold Venstre fremmet også forslag om at ugifter som fylkeslaget har ifm. møter i landsstyret, skal påbeløpe VHO. Etter en runde med høring og beslutning VHO, er resultatet at dette er en budsjettsak for landstyret, og ikke en vedtektssak. Styret besluttet at VHO skal varsles om at Østfold Venstre trekker forslaget. Østfold Venstre vil fremme saken på nytt, men da i budsjettsammenheng.

Påminnelse til landsmøtedelegater:
Henry må ha faktura snarest.

30. Ny søknad fra Halden Venstre om økonomisk støtte.
Styret vedtok følgende:
Østfold Venstre vil gjøre en samlet vurdering av lokallagenes valgkampøkonomi før støtte til Halden Venstre vurderes på nytt.
Østfold Venstre innvilger opp til kr 2000,- til arrangement om integrering i Halden 2. mai.

31. Kandidatsamlinger
Styret vedtok følgende:
Østfold Venstre velger økonomisk støtte fra VHO fremfor gratis deltakelse på kandidatsamlinger.

32. Lokallagenes hjemmesider
Anders orienterte om status så langt med å få lokallagene "på nett". Han oppfordrer lokallagene om å ta kontakt for videre avtaler om praktisk gjennomføring. Styret tar informasjonen til etterretning.

33. Dato for neste styremøte
Neste styremøtet avholdes 19. april kl. 18.00 i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**