Formålsparagrafene må være i tråd med internasjonale traktater

av Hilde Palmgren,
“Barnekonvensjonen skal prege og gjennomsyre alle beslutninger og all offentlig virksomhet som berører barn og unge.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innspill til kommunestyret om ny formålsparagraf i opplæring og barnehage:

"Barnekonvensjonen skal prege og gjennomsyre alle beslutninger og all offentlig virksomhet som berører barn og unge."
( informasjonshefte: FNs barnekonvensjon —fra visjon til kommunal virkelighet. Barne- og familiedepartementet 2005.)

I forbindelse med arbeidet som nå er i gang for å endre formålsparagrafen til en paragraf tilpasset dagens og fremtidens forhold mener vi det er riktig å ta barnekonvensjonens artikkel 29 inn i den nye formålsparagrafen. Barnekonvensjonen er fra 2003 tatt inn som en del av norsk lov gjennom å være en del av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og står dermed over opplæringsloven og den kristne formålsparagrafen. Som ovenstående tekst fra informasjonsbrosjyren sier skal vi forholde oss til Barnekonvensjonen i all offentlig virksomhet som berører barn og unge.

Det må være intensjonen å gjøre formålsparagrafen så inkluderende og utvetydig som
mulig som skal være avgjørende for innholdet i paragrafen.
Vi mener det må være de universelle moralske prinsipper, som alle livssynstradisjoner lar seg forplikte av som skal tydeliggjøres i en slik paragraf. Dette er forhold som ikke skal kunne oppfattes å overskygges av andre religiøse, ideologiske eller tradisjonelle forhold.

Alle forslagene fra Bostadutvalget ser ut til å forsøke å rette seg etter artikkelens innhold. Den avgjørende forskjellen i forslagene ligger i om ordene "humanistisk" og "kristen" er med. Det er dette forholdet som er grunnlag for diskusjon. Vi mener det ikke kan være legitimt å lage en inkluderende formålsparagraf for fremtiden med formuleringer som på noen som helst måte kan forstås som ekskluderende preferanser. Ved å basere formålsparagrafen på barnekonvensjonens artikkel 29 uten omskrivninger, vil vi få en sterk kulturbevisst formålsparagraf som ivaretar alles behov og ønsker og som er i samsvar med norsk lov.
Av forslagene fra Bostadutvalget er det forslag 3 som ligger nærmest opp til denne løsningen slik vi ser det.

Vårt innspill til Kommunestyret blir derfor å foreslå en ny fomålsparagraf som tar Barnekonvensjonens artikkel 29 inn i teksten. I tillegg bør det være med tekst som understreker barn og unges behov for og rett til omsorg i både opplæring og barnehage.
Forslag for henholdsvis opplæring og barnehage basert på Barnekonvensjonens artikkel 29 og Bostadutvalgets forslag 3:

Opplæringen:
Formål:
a) å utvikle elevens personlighet, talenter og mentale og fysiske evner så langt det er mulig;
b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og grunnleggende friheter og for de prinsipper De Forente Nasjoners pakt verner om;
c) å utvikle respekt for dets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land eleven bor, landet hvor han eller hun måtte komme fra og for kulturer som er forskjellige fra hans eller hennes egen;
d) å forberede eleven til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen;
e) å fremme respekten for naturmiljøet.
Opplæringen og hjemmet skal omsorgsfullt samarbeide om utviklingen og dannelsen til den enkelte eleven. Opplæringen skal møte eleven engasjert og fordomsfritt, trygt og tillitsfullt.

Barnehagen:
Formål:
a) å utvikle barnets personlighet, talenter og mentale og fysiske evner så langt det er mulig;
b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og grunnleggende friheter og for de prinsipper De Forente Nasjoners pakt verner om;
c) å utvikle respekt for dets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun måtte komme fra og for kulturer som er forskjellige fra hans eller hennes egen;
d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen;
e) å fremme respekten for naturmiljøet.
Barnehagen skal gjennom lek og utfoldelse motivere barna til utvikling, undring og erkjennelse. Barnehagen skal møte barnet engasjert og fordomsfritt, trygt og tillitsfullt. Barnehagen og hjemmet skal omsorgsfullt samarbeide om utviklingen og dannelsen til det enkelte barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**