Deler av Lørenskog Venstres skoleplattform

av Bjørn Ivar Gran, skolepolitisk talsperson i Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


V er opptatt av at kommunen går i dialog med fylkeskommunen for å vurdere muligheten av et samarbeid om å tilrettelegge for et felles tilbud for psykisk utviklingshemmede elever ved Mailand vgs, da det opprettes en avdeling der.
V er opptatt av at dagens inndeling i 3 distrikter, ikke skal være styrende for hvordan man tenker om morgendagens skole og oppvekstpolitikk. I videreføringen av dette ligger også en tankegang om at en på sikt har etablert en beredskap for å kunne organisere den videregående skolen i kommunal regi.
Solheim skole utsetter sitt tilbygg til Mailand vgs og Lørenskog nye sentrum er ferdig. Kostnadsestimatene er meget mangelfullt utredet når pris pr elev varierer fra litt over 100.000 (Solheim, påbygning av ekstra etasje) til 1 million kroner på andre utbygginger.
V ønsker en årlig rullering av skolebehovsplanen, fordi det er viktig å se demografiske endringer tidlig. Lørenskog er en kommune med veldig stor vekst og er i en kolossal endring. Venstre vil spesielt berømme Lørenskog FAU som har skapt større bevissthet omkring skolebehovssituasjonen i kommunen.
V ønsker at kommunens administrasjon nedtoner bruken av klassedelingstall i sin redegjørelse for den enkeltes skoles kapasitet. Det begrunnes med at klassedelingstallet er blitt opphevet. Flere av kommunens skoler har en rom inndeling som tilsier at det er naturlig å finne andre måter å regne ut skolens kapasitet på. Når den enkelte skole har vært gjennom en rehabilitering, bør det tas en ny gjennomgang av den enkelte skoles elevkapasitet.
V er opptatt av at den enkelte rektor/barnehagestyrer blir gitt et videre handlingsrom innenfor sitt virksomhetsområde enn tilfellet er i dag.
V er opptatt av å sikre gode rammevilkår for gode private skoler, som et supplement til den sentrale offentlige skolen. Vellykkede, ikke kommersielle private skoler, er med på å skape et større mangfold i Lørenskog, og er med på å gi pedagogiske alternativ.

Bjørn Ivar Gran, skolepolitisk talsperson i Lørenskog Venstre

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**