Postensaken

Elin Skeides innlegg i kommunestyrets debatt om Posten-forslaget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


08.02.06
Kjære ordfører,

Vi har vært gjennom en heftig og engasjert debatt rundt Postens planer. I det store og hele har debatten vært saklig, selv om temperaturen har vært høy og uenigheten stor. Uansett utfall i denne saken kan vi forhåpentlig enes om at alle parter er blitt hørt og at ytringsfriheten har hatt stort spillerom her i Lørenskog.

Jeg vil gjerne takke alle parter for et særdeles grundig arbeid og mange gjennomtenkte innspill og utspill. Hadde ikke folk i og utenfor kommunen engasjert seg i den grad vi har sett hadde de folkevalgte gått glipp av mye informasjon.

Venstres motargumenter

Lørenskog Venstre tok tidlig standspunkt i saken. Standpunktet fattet vi på bakgrunn av valgprogrammet for perioden hvor vi påpekte at Lørenskog ikke har rom for slike store næringsvirksomheter, vår forståelse av de grenser Kommuneplanen legger på utviklingen av Lørenskog, og flere grundige debatter både intern og eksternt.

Venstres argumenter mot Postens planer er knyttet til naturmiljø, bomiljø og lokalmiljø. Venstre setter mennesket i sentrum. Vi søker de gode framtidsløsningene, hvor flere hensyn må tas for at alle skal trives i kommunen vår.

Venstre mener Postens Østlandsterminal er for stort og dominerende for Robsrud. En slik virksomhet på Robsrud vil gjøre om et område som i dag bærer preg av villastrøk og kulturlandskap, til et industrielt preget område med tyngre trafikk, støy og forurensing. Et potensielt idyllisk oppvekstområde ville blitt forvandlet til en effektiv trafikkmaskin.

Posten foreslår å avsette et stort areale som friområder. Formen på dette gjør det i praksis lite attraktivt, da det omkranser terminalbygget. Stier og gangveier er dessuten sannsynligvis underfinansiert.

Trafikk

Det svært tvilsomt om trafikkløsningene vil bli gode nok for den belastningen Posten medfører:

– Firefelts vei og full utbygging av Tangerudkrysset er ikke på lista til Oslopakke 3 som prioriterer og bompengefinansierer samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus for 20 år frem i tid. Forhandlingene om Oslopakke 3 er nå helt i sluttspurten. Utbyggingen ligger ikke i Nasjonal Transportplan for 2006-2015 som legger føring på Statens prioriteringer.

– Selv om Posten forskutterer et delbeløp til utbyggingen av Tangerudkrysset og firefeltsvei vil Staten måtte bidra med et beløp og Oslopakke 3 med bompenger for at krysset skal kunne realiseres. Det vil neppe aksepteres å la dette prosjektet “snike” i køen foran alle andre prosjekter som er prioritert etter en lang og grundig prosess i fylkene.

– Posten forutsetter at SL vil bidra med flere ekspressbussruter, men SL vurderer dette opp mot antallet passasjerer som allerede bruker rutene og gir ingen garantier.

– Posten forutsetter at NSB vil øke frekvensen på lokaltogrutene, men NSB sier kapasiteten er sprengt.

– Løfter om at tunggodset skal til Alnabru hjelper lite når det er størrelsen og støyen fra bildtypen, ikke benevnelsen på lasten som kommer til å plage naboene og lokalmiljøet.

Arbeidsplasser og kommunale inntekter

Ja, vi ønsker flere arbeidsplasser, og ja, vi ønsker å gi Lørenskog kommune et stabilt inntektsgrunnlag. Men Venstre mener Posten ikke representerer noen større stabilitet for verken arbeidsplasser eller kommunale inntekter enn andre aktører kan tilby.

Det er vel ingen som innbiller seg at Posten vil øremerke arbeidsplassene for innbyggere fra Lørenskog uavhengig av kvalifikasjoner, eller at arbeidstakere fra vår kommune vil skjermes fra nedbemanningen som Posten allerede har satt i gang for å effektivisere driften.

Det er vel noe inkonsekvent å på den ene siden se fordelen av høy turnover som gjør at Posten trenger mange nye arbeidstakere hvert år, og samtidig påstå at dette gir stabile arbeidsplasser…

En alternativ utvikling med mindre næringsvirksomhet i kombinasjon med friområder, boligområder og eventuelt offentlige institusjoner vil være langt å foretrekke, mener Venstre. Alternativet til Postens arbeidsplasser og høyst usikre skatter til kommunen kan være andre typer arbeidsplasser og høyst sikre skatter fra innflyttere. Venstre mener vi bør utnytte nærheten til og plasseringen av Robsrud mellom Oslo, Ahus og Kunnskapsbyen til å få etablert bedrifter som kan utnytte disse fordelene.

Tomme løfter

Postens forslag er sikkert velmente, men avhengig av en langt større velvilje fra eksterne aktører enn det både Posten og Lørenskogs innbyggere kan forvente. I verste fall representerer Postens løsninger og forslag til tiltak en rekke gode og uforpliktende ønsker og vage ideer som aldri vil bli oppfylt.

Lørenskog Venstre synes hele ideen med Norges største terminal på Robsrud i utgangspunktet er dårlig. Vi synes rett og slett det er lite visjonært. Tomme løfter om avbøtende tiltak gjør ikke situasjonen bedre.

Venstre stemmer derfor fortsatt nei til rådmannens framlagte reguleringsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**