Karin Frøyd om kommuneplanens arealdel, en plan for perioden 2007-2019

Karin Frøyd, kandidat på Venstres liste ved kommunevalget til høsten, oppfordrer Larviks befolkning til å engasjere seg i kommuneplanen. I sin ØP-kommentar skriver hun om Venstres holdning til en del av spørsmålene som kom opp i det møysommelige arbeidet med kommunens arealplan. Høringsfristen er 24. august og det er fritt frem for alle å sende inn kommentarer og forslag. Her kan du lese Karins artikkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Klikk her og les Karin Synnøve Frøyds artikkel

Flø, Ulstein kommune

Noen sitater:
“Et godt politisk håndverk er avhengig av innspill fra mange og skal gjenspeile mangfoldet. Kommuneplanens arealdel og rulleringen av denne skal ikke bare være et administrativt/politisk verk alene, i høyeste grad bør det være noe som alle bør påvirke og være opptatte av.”

 Karin Synnøve Frøyd, kandidat på Venstres liste

Karin Synnøve Frøyd, kandidat på Venstres liste

“Et særdeles viktig moment for Venstre er å forhindre nedbygging av dyrkbar jord og omdisponering av verdifulle skogsområder.”

“Venstre har også helhjertet gått inn for at strandsonen gjøres mer tilgjengelig ved at den i hovedsak fastsettes å være sammenfallende med 100 m beltet. Innenfor dette området tillates som hovedregel ingen nye byggetiltak. På den måten skåner vi kystområdet og lar det forbli tilgjengelig for allmennheten.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**